1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die tien Aartsvaders van Adam tot Noag. Die seuns van Noag en hulle afstammelinge.

1 KRO 1:1 : ADAM, Set, Enos,

1 KRO 1:2 : Kenan, MahalalEl, Jered,

1 KRO 1:3 : Henog, Metúsalag, Lameg,

1 KRO 1:4 : Noag, Sem, Gam en Jafet.

1 KRO 1:5 : Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

1 KRO 1:6 : En die seuns van Gomer was: Ashkenaz en Rifat en Togárma.

1 KRO 1:7 : En die seuns van Jawan was: EliShah en Tarsísa, die Kittiërs en Rodaniete.

1 KRO 1:8 : Die seuns van Gam was: Kuwsh en Misráim, Put en Kanaän.

1 KRO 1:9 : En die seuns van Kuwsh was: Seba en Hawíla en Sabta en Raéma en Sábtega; en die seuns van Raéma was: Skeba en Dedan.

1 KRO 1:10 : En Kuwsh was die vader van Nimrod; hy het begin om 'n geweldenaar op die Aarde te wees.

1 KRO 1:11 : En Misráim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en die Naftuhiete,

1 KRO 1:12 : en die Patrusiete en Kasluhiete - waaruit die Filistyne voortgekom het - en die Kaftoriete.

1 KRO 1:13 : En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het

1 KRO 1:14 : en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete,

1 KRO 1:15 : en die Hewiete en Arkiete en Siniete,

1 KRO 1:16 : en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete.

1 KRO 1:17 : Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpágsad en Lud en Aram en Us en Hul en Geter en Meseg.

1 KRO 1:18 : En Arpágsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.

1 KRO 1:19 : En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die Aarde verdeeld geraak en sy broer se naam was Joktan.

1 KRO 1:20 : En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmáwet en Jerag,

1 KRO 1:21 : en Hadóram en Usal en Dikla,

1 KRO 1:22 : en Ebal en Abímael en Skeba,

1 KRO 1:23 : en Ofir en Hawíla en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.

Die tien aartsvaders van Sem tot Abram. Die seuns van Abraham en hulle nakomelinge.

1 KRO 1:24 : SEM, Arpágsad, Selag,

1 KRO 1:25 : Heber, Peleg, Rehu,

1 KRO 1:26 : Serug, Nahor, Tera,

1 KRO 1:27 : Abram; dit is Abraham.

1 KRO 1:28 : Die seuns van Abraham was Isak en Jismael.

1 KRO 1:29 : Dit is hulle geslagsregister: die eersgeborene van Jismael was Nébajot, en Kedar en Adbeëil en Mibsam,

1 KRO 1:30 : Misma en Duma, Massa, Hadad en Tema,

1 KRO 1:31 : Jetur, Nafis en Kedma; hulle was die seuns van Jismael.

1 KRO 1:32 : En die seuns van Ketúra, die byvrou van Abraham. Sy het gebaar: Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag. En die seuns van Joksan was Skeba en Dedan.

1 KRO 1:33 : En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en El-Daah. Hulle almal was seuns van Ketúra.

1 KRO 1:34 : En Abraham was die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en JisraEl;

1 KRO 1:35 : die seuns van Esau: EliFaz, Rehuel en Jehus en Jáelam en Korag.

1 KRO 1:36 : Die seuns van EliFaz was: Teman en Omar, Sefi en Gáetam, Kenas en Timna en Amalek.

1 KRO 1:37 : Die seuns van Rehuel was: Náhat, Serag, Samma en Missa.

1 KRO 1:38 : En die seuns van Seïr was: Lotan en Sobal en Síbeon en Ana en Dison en Eser en Disan.

1 KRO 1:39 : En die seuns van Lotan was Hori en Homam; en die suster van Lotan was Timna.

1 KRO 1:40 : Die seuns van Sobal was: Aljan en Manáhat en Ebal, Sefi en Onam; en die seuns van Síbeon was Aja en Ana.

1 KRO 1:41 : Die seuns van Ana was: Dison; en die seuns van Dison was: Hamran en Esban en Jitran en Keran.

1 KRO 1:42 : Die seuns van Eser was: Bilhan en Sáäwan en Jáäkan. Die seuns van Disan was Us en Aran.

1 KRO 1:43 : En dit is die konings wat in die Aarde van Edom geregeer het voordat daar 'n koning oor die kinders van JisraEl geregeer het: Bela, die seun van Beor; en die naam van sy stad was Dinhába;

1 KRO 1:44 : en Bela het gesterwe, en in sy plek het geregeer Jobab, die seun van Serag, uit Bosra.

1 KRO 1:45 : En Jobab het gesterwe, en Husam, uit die Aarde van die Temaniete, het in sy plek geregeer.

1 KRO 1:46 : En Husam het gesterwe, en Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianiete in die veld van Moab verslaan het, het in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Awit.

1 KRO 1:47 : En Hadad het gesterwe, en Samla uit Másreka het in sy plek geregeer.

1 KRO 1:48 : En Samla het gesterwe, en Saul uit Réhobot, aan die rivier, het in sy plek geregeer.

1 KRO 1:49 : En Saul het gesterwe, en Baäl-Hánan, die seun van Akbor, het in sy plek geregeer.

1 KRO 1:50 : Nadat Baäl-Hánan gesterf het, het Hadad in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahi; en die naam van sy vrou was Mehetabel, die dogter van Matred, die dogter van Mésahab.

1 KRO 1:51 : Toe Hadad gesterf het, was die vorste van Edom: die vors Timna, die vors Alja, die vors Jetet,

1 KRO 1:52 : die vors Oholibáma, die vors Ela, die vors Pinon,

1 KRO 1:53 : die vors Kenas, die vors Teman, die vors Mibsar,

1 KRO 1:54 : die vors Magdiël, die vors Iram; dit was die vorste van Edom.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Pablo Software Solutions Datum
OT