1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die oorwinnings van Alexander die Grote en die verdeling van sy ryk.

1 MAK 1:1 : EN dit het gebeur nadat Alexander, die seun van Philippus, die Macedoniër, wat uit die Aarde van die Kittiërs afkomstig was, Darius, die koning van die Perse en Mede, verslaan het, dat hy in sy plek geregeer het [soos hy tevore oor Griekeland gedoen het].

1 MAK 1:2 : En hy het baie oorloë gevoer en vestings verower en konings van die Aarde verdelg.

1 MAK 1:3 : En hy het deurgedring tot aan die eindes van die Aarde en die buit van talryke volke weggevoer. Maar toe die Aarde voor hom stil geword het, het hy trots geword en het sy hart hom verhef.

1 MAK 1:4 : En hy het 'n buitengewoon magtige leër vergader en oor Aarde en volke en vorste geregeer en hulle het aan hom skatpligtig geword.

1 MAK 1:5 : En daarna het hy op sy siekbed neergesink en besef dat hy op die punt was om te sterwe.

1 MAK 1:6 : Toe het hy sy dienaars, die aansienlikes, wat van jongs af saam met hom grootgeword het, geroep en sy ryk onder hulle verdeel, terwyl hy nog in die lewe was.

1 MAK 1:7 : En Alexander het gesterwe nadat hy twaaIf jaar geregeer het.

1 MAK 1:8 : En sy dienaars het elkeen in sy eie gebied geregeer.

1 MAK 1:9 : En na sy dood het hulle almal die koninklike kroon opgesit, en hulle seuns na hulle [het dieselfde gedoen; en dit het voortgeduur vir] baie jare. En hulle het baie besoedeling op die Aarde aangerig.

Die oorsaak van die opstand van die Makkabeërs.

1 MAK 1:10 : EN uit hulle het 'n besoedelde spruit voortgekom, Antíochus Epifanes, die seun van koning Antíochus, wat gyselaar in Rome was; en hy het koning geword in die honderd-sewe-en-dertigste jaar van die koninkryk van die Grieke.

1 MAK 1:11 : In daardie dae het daar uit JisraEl roekelose mense na vore gekom wat baie oorreed het met die woorde: Laat ons heengaan en 'n verbond maak met die volke wat rondom ons is, want sedert ons, ons van hulle afgesonder het, het baie rampe oor ons gekom.

1 MAK 1:12 : En hierdie woorde was goed in hulle oë.

1 MAK 1:13 : En sommige van die volk was gretig [om dit te doen] en het na die koning gegaan; en hy het aan hulle mag gegee om die gebruike van die nasies in te voer.

1 MAK 1:14 : En hulle het in Jerusalem 'n gimnasium gebou volgens die gebruik van die nasies,

1 MAK 1:15 : en het hulle aan onbesnedenheid onderwerp en van die Verbond van Apartheid afvallig geword en hulself met die nasies onder een juk geplaas en hulself verkoop om besoedeling te doen.

1 MAK 1:16 : En toe die koninkryk in die gedagte van Antíochus [genoegsaam] bevestig was, het hy hom voorgeneem om ook oor Egipte te heers, sodat hy oor albei ryke kon regeer.

1 MAK 1:17 : Daarop het hy Egipte binnegeval met 'n magtige leër, met strydwaens en olifante en perderuiters en met 'n groot vloot.

1 MAK 1:18 : En hy het oorlog gevoer teen Ptolemaeus, die koning van Egipte. En Ptolemaeus het sy rug op hom gekeer en gevlug, en daar het baie gesneuweldes geval.

1 MAK 1:19 : En hulle het die versterkte stede in Egipte verower, en hy het die buit uit die Aarde van Egipte weggevoer.

1 MAK 1:20 : En nadat Antíochus Egipte verslaan het, het hy in die honderd-drie-en-vyftigste jaar teruggekeer, en met 'n groot leërmag teen JisraEl en Jerusalem opgetrek.

1 MAK 1:21 : En met trotse oormoed het hy die Apartheidsplek binnegetree en die goue altaar weggeneem en die kandelaar vir die lig, met al haar toebehore,

1 MAK 1:22 : en die tafel met toonbrode, met die bekers en die skottels en die goue komme, en die voorhangsel en die krone en die goue versiersels aan die voorkant van die tempel, en dit orals vandaan verwyder.

1 MAK 1:23 : En hy het al die silwer en die goud en die kosbare gerei weggeneem en ook die verborge skatte wat hy gevind het.

1 MAK 1:24 : En nadat hy alles geneem het, het hy na sy eie land teruggekeer [terwyl hy ook 'n groot slagting aangerig en in trotse oormoed gespreek het].

1 MAK 1:25 : Toe is daar groot rou bedryf in JisraEl, op alle plekke;

1 MAK 1:26 : en die vorste en die oudstes het geweeklaag, die jong dogters en jong manne het versmag, en die skoonheid van die vroue het verdwyn;

1 MAK 1:27 : elke bruidegom het 'n klaaglied aangehef, en sy wat in die bruidsvertrek sit, het getreur.

1 MAK 1:28 : En die land was in beroering vanweë haar inwoners, en die hele huis van Jakob was met skaamte bedek.

1 MAK 1:29 : En na verloop van twee jaar het die koning 'n hoof-belastinggaarder na die stede van JeHûWdah gestuur; en hy het na Jerusalem gekom met 'n groot leërmag.

1 MAK 1:30 : En hy het vreedsame woorde met lis tot hulle gespreek, sodat hulle hom geglo het. Maar onverhoeds het hy die Stad oorval en haar met 'n vernietigende slag getref en baie uit die volk JisraEl om die lewe gebring.

1 MAK 1:31 : En hy het die Stad geplunder en haar met vuur verbrand, en haar huise afgebreek en sy mure rondom.

1 MAK 1:32 : En hulle het die vroue en kinders in gevangeskap weggevoer, en die vee as besitting geneem.

1 MAK 1:33 : En hulle het die Stad van Dawid versterk met 'n hoë en stewige muur met sterk torings, sodat sy vir hulle 'n vesting kon wees.

1 MAK 1:34 : En hulle het in haar 'n wettelose volk, roekelose mense, geplaas; en hulself in haar versterk.

1 MAK 1:35 : En hulle het wapens en proviand in haar opgehoop en die saamgeraapte buit van Jerusalem in haar verberg. En sy het [vir die bewoners] 'n groot valstrik geword,

1 MAK 1:36 : 'n hinderlaag teen die Apartheidsplek, 'n onafgebroke bedreiging vir JisraEl.

1 MAK 1:37 : En hul het onskuldige bloed rondom die Apartheidsplek vergiet en die Apartheidsplek besoedel.

1 MAK 1:38 : Vanweë hulle het die inwoners van Jerusalem gevlug, sodat [die Stad] 'n woonplek van vreemdelinge geword het; vreemd het sy vir haar eie spruite geword, en haar kinders het haar verlaat.

1 MAK 1:39 : Haar Apartheidsplek het verlate geword soos 'n wildernis, haar Feeste is in weeklag verander, haar Sabbatte het 'n smaad geword, haar eer het op veragting uitgeloop.

1 MAK 1:40 : In ooreenstemming met haar [vroeëre] glorie was die [huidige] ontering, en haar hoogheid is in rou gedompel.

1 MAK 1:41 : En die koning het aan sy hele ryk geskrywe dat almal een volk moes wees

1 MAK 1:42 : en dat elkeen sy eie gebruike moes prysgee. En al die volke het stil geword ooreenkomstig die bevel van die koning.

1 MAK 1:43 : Ook in JisraEl het baie hul die geloof van die koning laat welgeval en aan die idole begin slag en die Sabbat geskend.

1 MAK 1:44 : Verder het die koning briewe deur middel van boodskappers na Jerusalem en die stede van JeHûWdah gestuur [met die bedoeling dat] hulle gebruike sou invoer wat vreemd was aan [die tradisies van] die land,

1 MAK 1:45 : en dat hulle sou ophou om brandoffers en slagdiere en drank-aanbiedinge in die Apartheidsplek [te bring],

1 MAK 1:46 : en dat hulle die Sabbatte en Feeste sou skend en die Apartheid sou besoedel, tesame met diegene wat apartgestel was;

1 MAK 1:47 : dat hulle [voorts] hoë plekke sou bou, gewyde bosse ["Holy woods"] sou aanplant en vir gode tempels sou oprig, en dat hulle varke en [ander] besoedelde diere sou slag;

1 MAK 1:48 : en dat hulle hul seuns onbesnede sou laat, en hulself sou besoedel deur middel van [die beoefening van] alles wat besoedeld en verfoeilik is,

1 MAK 1:49 : sodat hulle die Wet mag vergeet en al die Insettinge mag verander.

1 MAK 1:50 : En as iemand nie in ooreenstemming met die woord van die koning wou handel nie, moes hy sterwe.

1 MAK 1:51 : Volgens al hierdie woorde het hy aan sy hele koninkryk geskryf, en hy het opsigters oor die ganse volk aangestel en die stede van JeHûWdah beveel om te slag, elkeen van hulle.

1 MAK 1:52 : En baie uit die volk het hulle by hulle gevoeg, naamlik almal wat die Wet verlaat het; hierdie [mense] het baie besoedeling in die land gepleeg

1 MAK 1:53 : en gemaak dat die JisraEliete hulle in alle moontlike skuilplekke moes verberg.

1 MAK 1:54 : En op die vyftiende dag van Kislew, in die honderd-vyf-en-veertigste jaar, het hulle die "gruwel van verwoesting" op die altaar opgerig en in al die omliggende stede van JeHûWdah het hulle hoogtes bevestig;

1 MAK 1:55 : en hulle het by die deure van huise en in die strate geslag

1 MAK 1:56 : en die Boekrolle van die Wet wat hulle gevind het, het hulle verskeur en verbrand.

1 MAK 1:57 : En wanneer 'n Boek van die Verbond by iemand gevind is, en dit blyk dat hy in die Wet toestem, dan is hy, volgens die bevel van die koning, tot die dood veroordeel.

1 MAK 1:58 : So het hulle na willekeur met JisraEl gehandel, met almal wat hulle maand na maand in die stede gevind het.

1 MAK 1:59 : En op die vyf-en-twintigste dag van die maand het hul op die altaar wat bo-op die brandoffer-altaar was, geslag.

1 MAK 1:60 : En in ooreenstemming met die bevel het hulle die vroue wat hul kinders besny het, om die lewe gebring,

1 MAK 1:61 : ja, hulle het hul babatjies om hul nekke gehang en hulle families doodgemaak, tesame met diegene wat die besnydenis waargeneem het.

1 MAK 1:62 : Nogtans het baie in JisraEl vas gestaan en hul voorgeneem dat hulle niks besoedels sou eet nie,

1 MAK 1:63 : en hulle het verkies om liewer te sterwe as om hul met voedsel te besoedel en daardeur die Verbond van Apartheid te ontwy; só het hulle gesterwe.

1 MAK 1:64 : En die toorn wat oor JisraEl gekom het, was uitermate groot.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Pablo Software Solutions Datum
OT