1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Gelofte van Hanna. Geboorte van ShemuEl.

1 SAM 1:1 : DAAR was 'n sekere man uit Ramatáim, 'n Sufiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was El-Kanah, die seun van Jeróham, die seun van EliHûw, die seun van Tohu, die seun van Suf, 'n Efratiet.

1 SAM 1:2 : En hy het twee vroue gehad; die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna; en Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie.

1 SAM 1:3 : En dié man het van jaar tot jaar op- gegaan uit sy stad om neer te buig en te slag aan JaHWeH van die leërmagte in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pínehas, priesters van JaHWeH was.

1 SAM 1:4 : En op 'n dag het El-Kanah geslag en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele gegee;

1 SAM 1:5 : maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee; want hy het Hanna liefgehad; maar JaHWeH het haar moederskoot toegesluit.

1 SAM 1:6 : En haar mededingster het haar ook bitterlik getart om haar te vertoorn, omdat JaHWeH haar moederskoot toegesluit het.

1 SAM 1:7 : So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die Huis van JaHWeH. Só het sy haar getart, dat sy geween het en nie wou eet nie.

1 SAM 1:8 : En haar man El-Kanah sê vir haar: Hanna, waarom ween jy? en waarom eet jy nie? en waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie beter as tien seuns nie?

1 SAM 1:9 : Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die Huis van JaHWeH.

1 SAM 1:10 : En met bitterheid van siel het sy tot JaHWeH gebid en bitterlik geween;

1 SAM 1:11 : en sy het 'n Gelofte gedoen en gesê: JaHWeH van die leërmagte, as U waarlik die ellende van U diensmaagd aansien en aan my dink en U diensmaagd nie vergeet nie, maar U diensmaagd 'n saad van 'n man skenk, dan sal ek hom aan JaHWeH gee al die dae van sy lewe; en geen skeermes sal op sy hoof kom nie.

1 SAM 1:12 : En toe sy lank gebid het voor die Aangesig van JaHWeH en Eli op haar mond ag gee -

1 SAM 1:13 : want Hanna het in haar hart gespreek: net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie - het Eli gedink dat sy dronk was.

1 SAM 1:14 : En Eli sê vir haar: Hoe lank wil jy dronk wees? Sit jou wyn van jou af weg.

1 SAM 1:15 : Maar Hanna antwoord en sê: Nee, my meester, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed: wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die Aangesig van JaHWeH uitgestort.

1 SAM 1:16 : Hou tog nie u dienares voor die aangesig van 'n dogter van Belijaal nie, want vanweë my baie sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek.

1 SAM 1:17 : En Eli antwoord en sê: Gaan in Vrede, en [mag die] Elohey van JisraEl jou gee wat jy van Hom gevra het.

1 SAM 1:18 : Daarop sê sy: Mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe haar weg gegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders.

1 SAM 1:19 : Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die Aangesig van JaHWeH neergeval en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom; en El-Kanah het sy vrou Hanna beken, en JaHWeH het aan haar gedink.

1 SAM 1:20 : En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom ShemuEl genoem; want, [het sy gesê], ek het hom van JaHWeH gevra. [Boekrol van die Opregte 4:13]

1 SAM 1:21 : Toe die man El-Kanah dan met sy hele huisgesin opgaan om te slag aan JaHWeH die jaarlikse slagdier en sy Gelofte [te bring]

1 SAM 1:22 : en Hanna het nie opgegaan nie; maar sy het aan haar man gesê: Eers wanneer die seun gespeen is, sal ek hom bring, dat hy kan verskyn voor die Aangesig van JaHWeH en daar vir altyd bly. [Openbaring 12]

1 SAM 1:23 : En haar man El-Kanah het aan haar gesê: Doen wat goed is in jou oë, bly totdat jy hom gespeen het; mag JaHWeH net Sy Woord bevestig. Die vrou het toe gebly en haar seun gesoog totdat sy hom gespeen het.

1 SAM 1:24 : En sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saam gebring, met drie bulle en 'n efa meel en 'n sak wyn, en sy het hom gebring in die Huis van JaHWeH in Silo. En die seun was nog jonk.

1 SAM 1:25 : En hulle het die bul doodgebloei en die seun by Eli gebring;

1 SAM 1:26 : en sy het gesê: Ag, my meester, so waar as u siel leef, my meester, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot JaHWeH te bid.

1 SAM 1:27 : Om hierdie seun het ek gebid, en JaHWeH het my bede aan my gegee wat ek van Hom gebid het.

1 SAM 1:28 : So staan ek hom dan ook af aan JaHWeH al die dae wat hy leef; hy is aan JaHWeH afgestaan. En hy het daar neergebuig tot JaHWeH. [JeshaJaH 66:7]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Pablo Software Solutions Datum
OT