1   2   3   4   5   6   7   8   9
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

1EZRA 1:1 : En JoshiJaHûW het die Pasga in Jerusalem vir sy Elohey gehou, en die Pasga op die veertiende dag van die eerste maand gebloei;

1EZRA 1:2 : nadat hy die priesters wat in lang gewade gekleed was, geplaas het volgens hulle daaglikse dienste in die Huis van JaHWeH.

1EZRA 1:3 : En hy het met die Leviete gespreek, die tempeldienaars van JisraEl, dat hulle hulself aan JaHWeH moes wy, dat hulle die Ark van Apartheid van JaHWeH in die huis wat koning Salomo, die seun van Dawid, gebou het, moes plaas; en gesê:

1EZRA 1:4 : Julle sal die Ark nie langer op julle skouers moet dra nie; daarom, dien JaHWeH julle Elohey en slaan ag op Sy volk JisraEl, en berei alles voor volgens julle geslagte en stamme,

1EZRA 1:5 : soos deur Dawid, die koning van JisraEl voorgeskryf is, en volgens die Glansrykheid van Salomo, sy seun; en staan in die Tempel volgens die onderskeie afdelings van julle families, die Leviete, wat voor die aangesig van julle broers die kinders van JisraEl dien,

1EZRA 1:6 : Berei die Pasga ordelik, en maak die bydraes vir julle broers gereed en vier die Pasga ooreenkomstig die Bevel van JaHWeH, wat Hy aan Moshè gegee het.

JoshiJaHûW hou 'n baie groot Pasga

1EZRA 1:7 : En aan die adamiete wat daar was, het JoshiJaHûW dertigduisend lammers en boklammers gegee en drieduisend kalwers. Dit is gegee uit die goed van die koning, volgens sy belofte, aan die volk, aan die priesters en aan die Leviete.

1EZRA 1:8 : Maar GielkiJaHûW, ZekarJaHûW en Suëlus, die owerstes van die Tempel, het vir die Pasga aan die priesters tweeduisend-seshonderd skape gegee en driehonderd kalwers. [2 Kronieke 35:8]

1EZRA 1:9 : En KownánJaHûW en ShemaJaHûW, en NethanEl sy broer, en GashabJaHûW, en Ogiel, en JeHôWram, owerstes oor duisend, het vir die Pasga aan die Leviete vyfduisend skape gegee en sewehonderd kalwers. [2 Kronieke 35:9]

1EZRA 1:10 : En toe hierdie dinge na behore gedoen is, het die priesters en die Leviete met die ongesuurde brode, in gepaste orde volgens hul stamme en volgens die onderskeie ampte van die vaders, voor die volk gestaan,

1EZRA 1:11 : om aan JaHWeH te slag soos dit geskryf is in die Boekrol van Moshè, en ooreenkomstig die vroeë aanbieding.

1EZRA 1:12 : En hulle het die Pasga op die vuur gerooster, soos dit gebruiklik was. En die bydraes het hulle in koperpotte en panne met suiwer reukwerk gekook

1EZRA 1:13 : en dit voor die hele volk gebring. Daarna het hulle dit vir hulself voorberei, vir die priesters en vir hulle broers, die seuns van Aäron.

1EZRA 1:14 : Want die priesters het die harde vet/niervet tot die aand toe aangebied; en die Leviete het dit vir hulleself voorberei, en vir die priesters se broers, die kinders van Aäron.

1EZRA 1:15 : En die gewyde sangers, die kinders van Asaf, is in rangorde geplaas, volgens die bevel van Dawid, te wete Asaf, ZekarJaH en Jedutun wat uit die koning se gevolg was.

1EZRA 1:16 : En deurwagters is by elke Poort geplaas; dit was nie vir enigeen geoorloof om sy daaglikse diens te verlaat nie; want hulle broers, die Leviete, het dit vir hulle voorberei.

1EZRA 1:17 : So is dan op daardie dag volbring alles wat tot die bydraes aan JaHWeH behoort, sodat hulle die Pasga kon hou

1EZRA 1:18 : en die slaggoed op die altaar van JaHWeH kon naderbring, volgens die bevel van koning JoshiJaHûW.

1EZRA 1:19 : So het die kinders van JisraEl wat daar teenwoordig was, die Pasga en die Fees van Ongesuurde Brode vir sewe dae lank gevier.

1EZRA 1:20 : En so 'n Pasga is nie in JisraEl gehou sedert die tyd van die profeet ShemuEl nie.

1EZRA 1:21 : Ja, al die konings van JisraEl het nie so 'n Pasga gehou soos JoshiJaHûW nie, en die priesters en die Leviete en die manne van JeHûWdah het hom gehou saam met die hele JisraEl wat in Jerusalem gewoon het.

1EZRA 1:22 : In die agtiende jaar van die regering van JoshiJaHûW is hierdie Pasga gevier.

1EZRA 1:23 : En die werke van JoshiJaHûW was opreg voor die Aangesig van JaHWeH, met 'n hart vol van ywer.

1EZRA 1:24 : En wat betref die dinge wat in sy tyd gebeur het, hulle is beskryf in vorige tye - oor hulle wat oortree het en wat besoedeling gepleeg het teen JaHWeH, meer as enige ander volk en koninkryk, wat Hom bedroef het, en die Woorde van JaHWeH het opgegaan teen JisraEl.

JoshiJaHûW kom in 'n onnodige stryd teen die koning van Egipte

1EZRA 1:25 : NA al hierdie handelinge van JoshiJaHûW het dit gebeur dat Farao [Nego], die koning van Egipte, oorlog verwek het teen As-Aram [Kargamis] aan die Eufraat, en JoshiJaHûW het teen hom opgetrek. [2 Konings 23:29]

1EZRA 1:26 : Maar die koning van Egipte het 'n boodskap na hom gestuur en gesê: Wat het ek met u te doen, o koning van JeHûWdah?

1EZRA 1:27 : Ek is nie deur JaHWeH Elohim teen u uitgestuur nie; want my oorlog is aan die Eufraat: en nou, JaHWeH is met my en ek haas my voort: gaan weg van my en wees nie teen JaHWeH nie.

1EZRA 1:28 : Nogtans het JoshiJaHûW nie met sy strydwaens teruggedraai nie, maar onderneem om teen hom te veg, en hy het nie ag geslaan op die woorde van die profeet JirmeJaHûW wat gespreek is uit die Mond van JaHWeH nie.

1EZRA 1:29 : Maar hy het met hom 'n stryd aangeknoop in die dal van Megiddo, en die owerstes het teen JoshiJaHûW opgestaan.

1EZRA 1:30 : Toe het die koning aan sy bediendes gesê: Dra my weg van die stryd; want ek is baie swak. En sy bediendes het hom dadelik weggeneem uit die stryd.

1EZRA 1:31 : En hy het op sy tweede strydwa geklim en nadat hy na Jerusalem teruggebring is, het hy gesterf en is begrawe in sy vader se graf.

1EZRA 1:32 : En die hele JeHûWdah het oor JoshiJaHûW getreur, en JirmeJaHûW die profeet het oor JoshiJaHûW geweeklaag, en die hoofmanne met die vroue het oor hom geweeklaag tot hierdie dag toe: en daar is 'n bevel uitgevaardig dat dit vir altyd deur die hele saadlyn van JisraEl moes geskied.

1EZRA 1:33 : Hierdie dinge is beskryf in die Boek van die geskiedenis van die konings van JeHûWdah, en elkeen van die dinge wat JoshiJaHûW gedoen het, en sy glorie, en van sy kennis van die Wet van JaHWeH, en die dinge wat hy voorheen gedoen het, en die dinge wat nou vertel word, word beskryf in die Boek van die konings van JisraEl en JeHûWdah.

Nasate van JoshiJaHûW

1EZRA 1:34 : EN die volk het JeHôWagaz, die seun van JoshiJaHûW, geneem en hom koning gemaak in die plek van JoshiJaHûW sy vader, toe hy drie-en-twintig jaar oud was. [2 Kronieke 36:1,2]

1EZRA 1:35 : En hy het drie maande lank in JeHûWdah en Jerusalem regeer. En toe het die koning van Egipte hom onttroon sodat hy in Jerusalem geen koning meer sou wees nie. [2 Kronieke 36:2]

1EZRA 1:36 : En hy het die volk met eenhonderd talente silwer en een talent goud belas. [2 Kronieke 36:3]

1EZRA 1:37 : Die koning van Egipte het sy broer, JeHôWjakim as koning oor JeHûWdah en Jerusalem aangestel. [2 Kronieke 36:4]

1EZRA 1:38 : En hy het JeHôWjakim en die hooggeplaastes gebind; maar JôWagaz°, sy broer, het hy geneem en uit Egipte gebring. °[2 Kronieke 36:4]

1EZRA 1:39 : JeHôWjakim was vyf-en-twintig jaar oud toe hy koning geword het oor JeHûWdah en Jerusalem; en hy het gedoen wat verkeerd was voor Elohim.

1EZRA 1:40 : Teen hom het opgestaan Nebukadnésar, die koning van Babel, en hy het hom met 'n metaalband gebind en hom na Babel toe weggevoer.

1EZRA 1:41 : En Nebukadnésar het ook van die gewyde bakke van JaHWeH geneem en hulle weggedra en hulle in sy eie tempel in Babel geplaas.

1EZRA 1:42 : Die verhaal oor sy besoedeling en ongeregtigheid, is geskryf in die Kronieke van die konings.

1EZRA 1:43 : En JeHôWjakim se seun het in sy plek regeer; hy, was net agtien jaar oud toe hy koning gemaak is; [2 Kronieke 36:9]

1EZRA 1:44 : en hy het drie maande en tien dae lank in Jerusalem regeer; en gedoen wat besoedel was voor die Aangesig van JaHWeH.

1EZRA 1:45 : En na 'n jaar het Nebukadnésar die saak geskik en hom na Babel toe laat bring, tesame met die gewyde bakke van JaHWeH;

1EZRA 1:46 : en hy het SedekiJaHûW koning van JeHûWdah en Jerusalem gemaak toe hy een-en-twintig jaar oud was en hy het elf jaar lank regeer: [2 Kronieke 36:10,11]

1EZRA 1:47 : en hy het gedoen wat besoedel was voor die Aangesig van JaHWeH, en hom nie gesteur aan die woorde wat deur die profeet JirmeJaHûW uit die Mond van JaHWeH tot hom gespreek is nie. [2 Kronieke 36:12]

1EZRA 1:48 : En hoewel hy, in die Naam van JaHWeH, aan koning Nebukadnésar 'n eed afgelê het, het hy meineed gepleeg en afvallig geraak; en hy het sy nek verhard en sy hart, en hy het die Insettinge van JaHWeH, die Elohey van JisraEl oortree. [2 Kronieke 36:13]

1EZRA 1:49 : En ook die owerstes van die volk en die priesters het vele besoedeling bedryf, volgens die gruwels van die nasies, en hulle het die Huis van JaHWeH besoedel, wat in Jerusalem deur Elohim apartgestel was. [2 Kronieke 36:13]

1EZRA 1:50 : En die Elohey van hulle vaders het Sy boodskapper gestuur om hulle tot bekering te roep, omdat Hy hulle, asook Sy Tabernakel, sou vergewe. [2 Kronieke 36:15]

1EZRA 1:51 : Maar hulle het Sy boodskappers gespot, en op die dag wat JaHWeH met hulle gespreek het, het hulle Sy profete uitgelag; [2 Kronieke 36:16]

1EZRA 1:52 : totdat Hy, vertoorn vanweë Sy volk se besoedeling, die konings van die Chaldeërs beveel het om teen hulle op te staan. [2 Kronieke 36:17]

1EZRA 1:53 : Die het hulle jongmanne met die swaard verslaan, selfs in die huis van hulle gewyde plek, en hulle het nóg jongman, nóg maagd, nóg ou man, nóg kind gespaar, want Hy het almal in hulle hand oorgegee. [2 Kronieke 36:17]

1EZRA 1:54 : En toe het hulle al die gewyde bakke van JaHWeH geneem, beide groot en klein, tesame met die voorwerpe van JaHWeH, en die koninklike skatte, en dit weggevoer na Babel. [2 Kronieke 36:18]

1EZRA 1:55 : En hulle het die Huis van JaHWeH verbrand, en die mure van Jerusalem afgebreek, en haar torings aan die brand gesteek, en wat in haar kosbaar was, het hulle vernietig. [2 Kronieke 36:19]

1EZRA 1:56 : En diegene wat oorgebly het van die swaard, is na Babel [in Ballingskap] weggevoer [2 Kronieke 36:20]

1EZRA 1:57 : en hulle was diensknegte vir hulle en hul kinders, totdat die Perse regeer het, om die Woord van JaHWeH wat deur die mond van JirmeJaHûW gespreek is, te vervul,

1EZRA 1:58 : totdat die Aarde aan sy Sabbatte 'n welbehae het, en die volle tyd van verwoesting gerus het, en totdat sewentig jaar vervul is. [2 Kronieke 36:21]

[Hier vind ons die geskiedenis van die terugkeer van die Jisraeliete uit Babel en die hindernisse wat deur die Samaritane in hulle weg gelê is met die herbouing van die Tempel - soos dit in Ezra I en 2 vermeld word].

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Pablo Software Solutions Datum
OT