1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die ouderdom van Dawid. Salomo word as opvolger aangestel.

1 KON 1:1 : TOE koning Dawid oud en ver op sy dae was, het hulle hom met komberse toegemaak, maar hy kon nie warm word nie.

1 KON 1:2 : En sy dienaars sê aan hom: Laat hulle vir my meester, die koning 'n maagd soek, dat sy voor die aangesig van die koning kan staan en u bedien en in u skoot lê; dan sal my meester, die koning warm word.

1 KON 1:3 : Hulle het toe in die hele grondgebied van JisraEl 'n mooi meisie gesoek en Abísag, die Sunamitiese, gevind en haar by die koning gebring.

1 KON 1:4 : En die meisie was besonder mooi, en sy was vir die koning 'n verpleegster en het hom bedien; maar die koning het geen gemeenskap met haar gehad nie.

1 KON 1:5 : Intussen was AdoniJaH, die seun van Haggit, so vermetel om te dink: Ek sal koning word! En hy het vir hom waens en perderuiters aangeskaf en vyftig man wat voor hom uit loop.

1 KON 1:6 : En sy vader het hom sy lewe lank nie gekrenk deur te sê nie: Waarom maak jy so? Bowendien was hy ook baie mooi van gestalte, en sy [moeder] het hom ná Absalom gebaar.

1 KON 1:7 : En hy het met JôWab, die seun van Serúja, onderhandel en met Abjatar, die priester, sodat hulle gehelp het as volgelinge van AdoniJaH.

1 KON 1:8 : Maar Sadok, die priester, en BenáJaHûW, die seun van JeHôWjada, en Natan, die profeet, en Símeï en Reï en die dapperes van Dawid het nie met AdoniJaHûW saamgegaan nie.

1 KON 1:9 : En AdoniJaHûW het kleinvee en beeste en vetgemaakte vee geslag by die klip Sohélet wat langs die fontein Rogel staan, en al sy broers, die seuns van die koning, en al die manne van JeHûWdah, die dienaars van die koning, genooi;

1 KON 1:10 : maar Natan, die profeet, en BenáJaHûW en die dapperes en sy broer Salomo het hy nie genooi nie.

1 KON 1:11 : Toe sê Natan vir Bátseba, die moeder van Salomo: Het u nie gehoor dat AdoniJaHûW, die seun van Haggit, koning geword het sonder dat ons meester Dawid dit weet nie?

1 KON 1:12 : Kom dan nou, laat ek u tog 'n raad gee, dat u u siel en die siel van u seun Salomo kan red.

1 KON 1:13 : Gaan en tree binne by koning Dawid en sê vir hom: Het ú nie, my meester die koning, vir u dienares gesweer en gesê nie: U seun Salomo sal sekerlik koning word ná my, en hy sal op my troon sit? Waarom het AdoniJaHûW dan koning geword?

1 KON 1:14 : Kyk, terwyl u daar nog met die koning spreek, sal ék agter u inkom en u woorde aanvul.

1 KON 1:15 : Daarop het Bátseba ingegaan na die koning in die kamer, terwyl die koning baie oud was en Abísag, die Sunamitiese, die koning bedien.

1 KON 1:16 : En Bátseba het gebuig en neergeval voor die koning. Toe sê die koning: Wat wil u hê?

1 KON 1:17 : En sy antwoord hom: My meester, u het by JaHWeH u Elohey vir u dienares gesweer: U seun Salomo sal sekerlik ná my koning word, en hy sal op my troon sit.

1 KON 1:18 : Maar kyk, nou het AdoniJaH koning geword sonder dat u, my meester, die koning, dit weet.

1 KON 1:19 : Want hy het beeste en vetgemaakte vee en kleinvee in menigte geslag en al die seuns van die koning en Abjatar, die priester, en JôWab, die leërowerste, genooi; maar u dienaar Salomo het hy nie genooi nie.

1 KON 1:20 : Maar op ú, my meester, die koning, is die oë van die hele JisraEl om hulle te kenne te gee wie op die troon van my meester, die koning ná hom sal sit.

1 KON 1:21 : Anders sal dit gebeur, sodra my meester, die koning met sy vaders ontslaap het, dat ek en my seun Salomo vir misdadigers gehou sal word.

1 KON 1:22 : En kyk, terwyl sy nog met die koning spreek, kom die profeet Natan in.

1 KON 1:23 : En hulle het dit die koning te kenne gegee en gesê: Daar is Natan, die profeet. Toe kom hy voor die koning en buig hom voor die aangesig van die koning met sy neus na die Aarde toe.

1 KON 1:24 : En Natan sê: My meester, die koning, het ú gesê: AdoniJaHûW sal ná my koning word, en hy sal op my troon sit?

1 KON 1:25 : Want hy het vandag gegaan en beeste en vetgemaakte vee en kleinvee in menigte geslag en al die seuns van die koning en die leërowerstes en Abjatar, die priester, genooi, en kyk, hulle eet en drink voor hom en sê: Mag koning AdoniJaHûW lewe!

1 KON 1:26 : Maar my, u dienaar, en Sadok, die priester, en BenáJaHûW, die seun van JeHôWjada, en Salomo, u dienaar, het hy nie genooi nie.

1 KON 1:27 : As hierdie saak van my meester, die koning uitgegaan het, dan het u aan u dienaars nie bekend gemaak wie op die troon van my meester, die koning ná hom sal sit nie.

1 KON 1:28 : Daarop antwoord koning Dawid en sê: Roep Bátseba vir my! En sy het ingekom voor die aangesig van die koning en voor die aangesig van die koning gaan staan.

1 KON 1:29 : Toe sweer die koning en sê: So waar as JaHWeH leef wat my siel uit alle benoudheid verlos het,

1 KON 1:30 : sekerlik, soos ek u by JaHWeH, die Elohey van JisraEl, gesweer en gesê het dat u seun Salomo ná my koning moet word en hy op my troon moet sit in my plek, sekerlik so doen ek vandag nog.

1 KON 1:31 : En Bátseba het met die aangesig na die Aarde gebuig en voor die koning neergeval en gesê: Mag my meester, koning Dawid vir ewig lewe!

1 KON 1:32 : Verder het koning Dawid gesê: Roep vir my Sadok, die priester, en Natan, die profeet, en BenáJaHûW, die seun van JeHôWjada. Toe kom hulle in voor die aangesig van die koning,

1 KON 1:33 : en die koning sê vir hulle: Neem die dienaars van julle meester met julle saam en laat my seun Salomo op my eie muil ry, en bring hom af na Gihon toe;

1 KON 1:34 : en laat Sadok, die priester, en Natan, die profeet, hom daar as koning oor JisraEl salf, en julle moet op die ramshoring blaas en sê: Mag koning Salomo lewe!

1 KON 1:35 : Dan moet julle agter hom optrek, dat hy kan inkom en op my troon sit; want hy moet koning wees in my plek, en ek het hom aangestel om 'n vors oor JisraEl en JeHûWdah te wees.

1 KON 1:36 : Toe antwoord BenáJaHûW, die seun van JeHôWjada, die koning en sê: Amein! Mag JaHWeH, die Elohey van my meester, die koning, ook so sê.

1 KON 1:37 : Soos JaHWeH met my meester, die koning was, mag Hy so met Salomo wees; en mag Hy sy troon groter maak as die troon van my meester, koning Dawid.

1 KON 1:38 : Toe het Sadok, die priester, afgegaan saam met Natan, die profeet, en BenáJaHûW, die seun van JeHôWjada, en die Kreti en die Pleti, en hulle het Salomo laat ry op die muil van koning Dawid en hom na Gihon gebring.

1 KON 1:39 : En die priester Sadok het die horing met olie uit die tent geneem en Salomo gesalf, en hulle het op die ramshoring geblaas, en die hele volk het gesê: Mag koning Salomo lewe!

1 KON 1:40 : Toe gaan die hele volk op agter hom aan, terwyl die volk op fluite speel en hulle verheug met groot blydskap, sodat die Aarde geskeur het van hulle geluid.

1 KON 1:41 : En AdoniJaHûW het dit gehoor en al die genooides wat by hom was, toe hulle net klaar geëet het; JôWab het ook die geluid van die ramshoring gehoor en gesê: Waarom is die geluid van die stad rumoerig?

1 KON 1:42 : Terwyl hy nog spreek, kom JôWnathan, die seun van die priester Abjatar, daar aan; en AdoniJaHûW sê: Kom in, want jy is 'n wakker man en bring 'n goeie boodskap.

1 KON 1:43 : Maar JôWnathan antwoord AdoniJaHûW en sê: Ja, maar ons meester, koning Dawid het Salomo koning gemaak!

1 KON 1:44 : En die koning het Sadok, die priester, en Natan, die profeet, en BenáJaHûW, die seun van JeHôWjada, en die Kreti en die Pleti met hom saam gestuur, en hulle het hom op die koning se muil laat ry;

1 KON 1:45 : en Sadok, die priester, en Natan, die profeet, het hom in Gihon as koning gesalf, en daarvandaan het hulle met blydskap opgetrek, sodat die stad opgewonde geraak het; dit is die geluid wat julle gehoor het.

1 KON 1:46 : En ook het Salomo op die koninklike troon gaan sit.

1 KON 1:47 : Bowendien het die dienaars van die koning gekom om ons meester, koning Dawid seëninge toe te wens met die woorde: Mag u Elohim die naam van Salomo beter maak as u naam en sy troon groter maak as u troon. Toe het die koning homself op die bed neergebuig;

1 KON 1:48 : en die koning het ook so gesê: Geseënd is JaHWeH, die Elohey van JisraEl, wat vandag gegee het dat een op my troon sit terwyl my oë dit sien.

1 KON 1:49 : Daarop het al die genooides wat by AdoniJaHûW was, verskrik opgestaan en elkeen sy pad gegaan.

1 KON 1:50 : Maar AdoniJaHûW was bevrees vir Salomo en het opgestaan en heengegaan en die horings van die altaar vasgehou.

1 KON 1:51 : Toe is daar aan Salomo meegedeel en gesê: Kyk, AdoniJaHûW is bevrees vir koning Salomo; en kyk, hy hou die horings van die altaar vas en sê: Laat koning Salomo eers vir my sweer dat hy sy dienaar nie met die swaard sal ombring nie.

1 KON 1:52 : Daarop sê Salomo: As hy 'n betroubare man sal wees, sal geen haar van hom op die Aarde val nie; maar as daar besoedeling in hom gevind word, moet hy sterwe.

1 KON 1:53 : En koning Salomo het gestuur, en hulle het hom van die altaar afgebring, en hy het ingekom en hom voor koning Salomo neergebuig. En Salomo het vir hom gesê: Gaan na jou huis.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Pablo Software Solutions Datum
OT