1   2   3   4   5
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Opskrif en seëngroete aan die verstrooide JisraEliete.

1PET 1:1 : PETRUS, 'n Apostel van JaHWèshua die Gesalfde, aan die vreemdelinge van die twaalf stamme in verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadócië, Asië en Bithínie,

1PET 1:2 : uitverkore volgens die voorkennis van Elohim die VADER, in die Apartheid van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van JaHWèshua die Gesalfde: Mag Barmhartigheid en Vrede vir julle vermenigvuldig word!

Danksegging weens die hoop op die saligheid

JisraEl se erfenis in die Hemele bewaar.

1PET 1:3 : GESEËND is die Elohim en VADER van onse Meester JaHWèshua die Gesalfde wat na SY grote Barmhartigheid ons die wederoprigting geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van JaHWèshua die Gesalfde uit die dode,

1PET 1:4 : sodat ons 'n onverganklike, rasegte en onverwelklike Erfenis kan verkry, wat in die Hemele bewaar is vir ons,

1PET 1:5 : wat in die Krag van Elohim bewaar word deur die Geloof tot die Verlossing wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. [Job 28:20; JôWEl 2:16; 2 Ezra 7:26]

1PET 1:6 : Daarin verheug julle jul, al word julle nou - as dit nodig is - 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,

1PET 1:7 : sodat die beproefdheid van julle Geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot Lof en Eer en Majesteit by die openbaring van JaHWèshua die Gesalfde; [2 Ezra 16:74]

1PET 1:8 : vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en glorieryke blydskap,

1PET 1:9 : en die einddoel van julle Geloof, die Verlossing van julle siele, verkry.

1PET 1:10 : Aangaande hierdie Verlossing het die Profete wat geprofeteer het oor die Barmhartigheid wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors,

1PET 1:11 : en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van die Gesalfde wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor die Gesalfde sou kom en die Glansrykheid daarna.

1PET 1:12 : Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die goeie nuus aan julle verkondig het deur die Gees van Apartheid wat van die Hemele gestuur is - dinge waarin die Boodskappers begerig is om in te sien.

Apartheid 'n voorvereiste om deur die Gees gebore te word.

1PET 1:13 : DAAROM, omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die Barmhartigheid wat julle deel word by die openbaring van JaHWèshua die Gesalfde.

1PET 1:14 : Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie.

1PET 1:15 : Maar soos Hy wat julle geroep het, apart is, moet julle jul ook in jul hele lewenswandel apart word,

1PET 1:16 : omdat daar geskrywe is: Wees apart, want Ek is apart. [Levítikus11:44]

1PET 1:17 : En as julle HOM as VADER aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in Vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap;

1PET 1:18 : omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie,

1PET 1:19 : maar deur die kosbare Bloed van die Gesalfde, soos die van 'n Rasegte Lam,

1PET 1:20 : wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, [Opregte 23:70]

1PET 1:21 : julle wat deur Hom glo in die Elohim wat Hom uit die dode opgewek en Hom Majesteit gegee het, sodat julle Geloof en hoop op Elohim kan wees.

1PET 1:22 : As julle in gehoorsaamheid aan die Waarheid julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broederliefde gewas het, moet julle mekaar vurig liefhê uit 'n skoon hart;

1PET 1:23 : want julle is van Bo gebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende Woord van Elohim wat tot in ewigheid bly.

1PET 1:24 : Want alle vlees is soos gras, en al die glansrykheid van die adamiet soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,

1PET 1:25 : maar die Woord van JaHWeH bly tot in ewigheid. En dit is die Goeie Nuus wat aan julle verkondig is.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Pablo Software Solutions Datum
NT