1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Salomo bid om Wysheid en verkry Haar.

2 KRO 1:1 : EN Salomo, die seun van Dawid, het hom versterk in sy koningskap; en JaHWeH, sy Elohey was met hom en het hom uitermate groot gemaak.

2 KRO 1:2 : En Salomo het met die hele JisraEl gespreek, met die owerstes oor duisend en oor honderd en met die regters en met elke vors in die hele JisraEl, die hoofde van die vaders;

2 KRO 1:3 : en hulle het gegaan, Salomo en die hele vergadering saam met hom, na die hoogte wat by Gibeon is; want daar was die Tent van Samekoms van die Elohim wat Moshè, die kneg van JaHWeH, in die wildernis gemaak het.

2 KRO 1:4 : Maar Dawid het die Ark van die Elohim uit Kirjat-Jeárim laat bring na die plek wat Dawid vir haar ingerig het; want hy het vir haar 'n Tent in Jerusalem opgeslaan.

2 KRO 1:5 : Ook die altaar van koper wat BesalEl, die seun van Uri, die seun van Hur, gemaak het, was daar voor die Tabernakel van JaHWeH; en Salomo en die vergadering het hom besoek.

2 KRO 1:6 : En Salomo het daar op die altaar van koper wat by die Tent van Samekoms behoort het, voor die Aangesig van JaHWeH 'n duisend brandoffers op hom opgedra.

2 KRO 1:7 : In dieselfde nag het Elohim aan Salomo verskyn en aan hom gesê: Begeer wat Ek jou moet gee.

2 KRO 1:8 : En Salomo het tot Elohim gespreek: U het met my vader Dawid groot medelye gehad en my in sy plek koning gemaak.

2 KRO 1:9 : JaHWeH Elohim, laat U Woord aan my vader Dawid nou bewaarheid word; want U het my koning gemaak oor 'n volk talryk soos die stof van die Aarde.

2 KRO 1:10 : Gee my nou Wysheid en Kennis, dat ek voor hierdie volk kan uit- en ingaan, want wie kan hierdie groot volk van U regeer?

2 KRO 1:11 : Toe sê Elohim aan Salomo: Omdat Sy in jou hart gewees het, en jy nie rykdom, skatte en eer en die siel van jou haters of selfs 'n lang lewe begeer het nie, maar Wysheid en Kennis vir jou begeer het om My volk waaroor Ek jou koning gemaak het, te kan regeer -

2 KRO 1:12 : daarom word dié Wysheid en dié Kennis aan jou gegee. Ek sal jou ook rykdom en skatte en eer gee soos die konings wat voor jou gewees het, nie gehad het nie, en soos ná jou nie sal wees nie.

2 KRO 1:13 : En Salomo het van die hoogte wat by Gíbeon is, van die Tent van Samekoms af, in Jerusalem aangekom, en hy het oor JisraEl regeer.

Waens en perderuiters van Salomo.

2 KRO 1:14 : EN Salomo het strydwaens en perderuiters versamel, sodat hy veertienhonderd waens en twaalfduisend perderuiters gehad het; en hy het hulle in die stede vir die waens en by die koning in Jerusalem opgestel.

2 KRO 1:15 : En die koning het die silwer en die goud in Jerusalem gemaak soos die klippe, en die seders het hy gemaak soos die wildevyebome wat in die Laeveld is, in menigte.

2 KRO 1:16 : En die uitvoer van perde vir Salomo het plaasgevind uit Egipte en uit Kwé; handelaars van die koning het hulle uit Kwé gaan haal teen koopprys.

2 KRO 1:17 : En hulle het uit Egipte 'n wa laat optrek en dit uitgevoer vir seshonderd sikkels silwer en 'n perd vir honderd-en-vyftig; en so is dit vir al die konings van die Hetiete en die konings van Aram deur hulle uitgevoer.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Pablo Software Solutions Datum
OT