1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Briewe van die manne van JeHûWdah in Jerusalem aan die wat in Egipte woon.

2 MAK 1:ons broers, die manne van JeHûWdah in Egipte, heil! Julle broers, die manne van JeHûWdah in Jerusalem en in die Aarde van JeHûWdah wens julle vrede en voorspoed toe.

2 MAK 1:2 : Mag Elohim julle seën en aan die Verbond dink wat Hy gesluit het met Abraham, Isak en Jakob, Sy getroue diensknegte.

2 MAK 1:3 : Mag Hy aan julle almal 'n hart gee om Hom te vereer, en om groothartig en bereidwillig Sy wil te doen.

2 MAK 1:4 : Mag Hy julle hart oopmaak vir Sy Wet en Sy Gebooie, en mag Hy julle Vrede gee.

2 MAK 1:5 : Mag Hy julle gebede verhoor, en Hom met julle versoen en julle nie verlaat in die tyd van nood nie.

2 MAK 1:6 : So bid ons nou vir julle.

2 MAK 1:7 : Onder die regering van koning Demétrius, in die jaar 169, het ons, manne van JeHûWdah, aan julle geskryf in die verdrukking en ellende wat in hierdie jare oor ons gekom het, sedert Jason en sy aanhangers afvallig geword het van die land van Apartheid en van die koninkryk.

2 MAK 1:8 : Hulle het die poort verbrand en onskuldige bloed vergiet. Ons het tot JaHWeH gebid, en ons is verhoor. Ons het weer brandoffers en spysbydraes opgedra, ons het die lampe aangesteek en die toonbrode uitgestal.

2 MAK 1:9 : Vier julle daarom ook die dae van die Fees van die Takskuilings in die maand Kuslew. In die jaar 188.

2 MAK 1:10 : Die inwoners van Jerusalem en JeHûWdah en die oudstes en Judas aan Aristobúlus, die leermeester van koning Ptolomeüs en uit die geslag van die gesalfde priesters, en aan die manne van JeHûWdah in Egipte heil en voorspoed!

2 MAK 1:11 : Omdat ons deur Elohim uit groot gevare gered is, dank ons Hom grootliks dat ons so teen die koning gestry het;

2 MAK 1:12 : want dit was Hy wat die vyande uit die Stad van Apartheid gewerp het.

2 MAK 1:13 : Toe die veldheer en sy skynbaar onweerstaanbare leërmag in Persië aangekom het, is hulle immers in die tempel van Nana vermoor, omdat die priesters van Nana lis gebruik het.

2 MAK 1:14 : Antíochus het naamlik met sy vertrouelinge daarheen getrek onder voorwendsel van 'n huwelik met die vrou, maar in werklikheid om die ryk huweliksgeskenke weg te neem.

2 MAK 1:15 : Die priesters van Nana het die geskenke gereed gesit, en hy het saam met min volgelinge in die afsluiting van die Apartheidsplek binnegegaan; maar terstond nadat Antíochus ingegaan het, het hulle die tempel toegesluit.

2 MAK 1:16 : Toe het hulle 'n geheime solderluik oopgemaak en met stene gegooi en daarmee die veldheer verpletter. Hulle het die liggame in stukke gekap en die hoofde het hulle na die wat buitekant was, gegooi.

2 MAK 1:17 : Mag in alles onse Elohey geprys word, wat die wetteloses uitgelewer het!

2 MAK 1:18 : Omdat ons voornemens is om op die vyf-en-twintigste dag van Kuslew die suiwering van die tempel te herdenk, het ons gemeen dat ons dit aan julle behoort mee te deel, sodat julle ook die Fees van die Takskuilings kan vier en eweso die Fees van die Vuur, waarmee NegemJaH destyds die slagdiere opgedra het, nadat hy die Apartheidsplek en die brandoffer-altaar herbou het.

2 MAK 1:19 : Want toe ons vaders na Persië weggevoer is, het die toegewyde priesters van daardie tyd in die geheim van die vuur op die brandoffer-altaar geneem en dit diep in 'n droë put verberg. Hulle het dit daar so veilig weggesteek, dat die plek vir almal onbekend gebly het.

2 MAK 1:20 : Toe Elohim meen dat genoeg jare verloop het, het die koning van Persië NegemJaH teruggestuur, wat die afstammelinge van die priesters wat die vuur verberg het, uitgestuur het om die vuur te soek. Volgens wat aan ons meegedeel is, het hulle geen vuur gevind nie maar wel modderige water, nietemin het hy opdrag gegee om daarvan te neem en vir hom te bring.

2 MAK 1:21 : En toe alles vir die aanbieding gereed gemaak is, het NegemJaH die priesters gelas om die hout en wat daarop gelê het met die water te besprinkel.

2 MAK 1:22 : Dit is gedoen, en 'n kort tydjie het verloop. Maar terstond nadat die son, wat tot dan toe deur wolke bedek was, begin skyn het, het 'n groot vuur opgevlam, sodat hulle almal daaroor verwonderd was.

2 MAK 1:23 : Terwyl die slagdier gebrand het, het die priesters en al die aanwesiges begin bid. JeHôWnathan het aangehef, en die ander het soos NegemJaH geantwoord.

2 MAK 1:24 : Die gebed het hierdie inhoud gehad: JaHWeH, onse Elohey, Skepper van alle dinge, Ontsaglike en Magtige, Regverdige en Barmhartige, U alleen is Koning en suiwer!

2 MAK 1:25 : U alleen is Leier, U alleen is Regverdig, Almagtig en Ewig! Dit is U wat JisraEl verlos van alle besoedeling en wat ons vaders uitverkies en apartgestel het!

2 MAK 1:26 : Neem U die aanbieding aan wat vir U hele volk JisraEl opgedra word; beskerm U U Erfdeel en stel U haar weer apart.

2 MAK 1:27 : Bring U ons bymekaar uit die verstrooiing, en verlos U dié wat diensbaar is onder die nasies, en sien U neer op die wat geminag en verag word, en laat die nasies erken dat U onse Elohey is.

2 MAK 1:28 : Straf U die wat in hulle hoogmoed oor ons heers en ons beledig.

2 MAK 1:29 : Plant U U volk in U Adamah [die adamiet se Aarde] van Apartheid, soos Moshè belowe het.

2 MAK 1:30 : Toe het die priesters lofliedere gesing.

2 MAK 1:31 : En nadat die brandoffer volledig verteer is, het NegemJaH gelas om die water wat oorgebly het, op die groter stene uit te giet.

2 MAK 1:32 : Terstond nadat hulle dit gedoen het, het 'n vlam begin brand, maar dit is te niet gedoen deur die lig wat van die altaar af gestraal het.

2 MAK 1:33 : Toe hierdie gebeurtenis bekend geword het, is dit ook aan die koning van die Perse berig dat op die plek waar die verbanne priesters die vuur verberg het, water verskyn het waarmee NegemJaH se mense die slagdiere gewy het.

2 MAK 1:34 : Nadat die koning 'n ondersoek ingestel het, het hy as bevestiging van die gebeurtenis 'n Apartheidsplek opgerig.

2 MAK 1:35 : En omdat die koning hulle gunstig gesind was, het hy baie kosbare geskenke geneem en vir hulle gestuur.

2 MAK 1:36 : NegemJaH se mense het aan die water die name Neftar gegee, wat suiwering beteken; maar die meeste noem dit nou Neftai,

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Pablo Software Solutions Datum
OT