1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

Dawid ontvang berig van die dood van Saul.

2 SAM 1:1 : EN nß die dood van Saul, toe Dawid terug was van die verslaan van die Amalekiete en Dawid twee dae in Siklag gebly het,

2 SAM 1:2 : kom daar op die derde dag 'n man uit die leŰr, van Saul af, met geskeurde klere en Adamah[adamiet se Aarde] op sy hoof. En toe hy by Dawid kom, val hy op die Aarde en buig hom neer.

2 SAM 1:3 : En Dawid sŕ vir hom: Waar kom jy vandaan? En hy antwoord hom: Ek het ontvlug uit die leŰr van JisraEl.

2 SAM 1:4 : Verder sŕ Dawid vir hom: Wat het gebeur? Vertel my tog. Toe antwoord hy: Die manskappe het uit die geveg gevlug, en baie van die manskappe het ook geval en gesterwe; ja, ook Saul en sy seun JeH˘Wnathan is dood.

2 SAM 1:5 : En Dawid vra die jongman wat hom die boodskap gebring het: Hoe weet jy dat Saul en sy seun JeH˘Wnathan dood is?

2 SAM 1:6 : Daarop sŕ die jongman wat hom die boodskap gebring het: Ek was bygeval op die gebergte Gilbˇa, en kyk, Saul het op sy spies geleun, terwyl die strydwaens en perderuiters hom agternasit;

2 SAM 1:7 : en hy het agter hom omgekyk en my gesien en my geroep, en ek het gesŕ: Hier is ek.

2 SAM 1:8 : Toe vra hy my: Wie is jy? En ek antwoord hom: Ek is 'n Amalekiet.

2 SAM 1:9 : Daarop sŕ hy vir my: Kom staan tog by my en maak my dood, omdat 'n duiseling my bevang het; want my siel is nog heeltemal in my.

2 SAM 1:10 : En ek het by hom gaan staan en hom van kant gemaak, want ek het geweet dat hy nß sy val nie sou leef nie; en ek het die separatisme/kroon wat op sy hoof en die armband wat om sy arm was, geneem en dit hier na my meester gebring.

2 SAM 1:11 : Toe gryp Dawid sy klere en skeur dit; net so al die manne wat by hom was.

2 SAM 1:12 : En hulle het gerouklaag en geween en gevas tot die aand toe oor Saul en oor sy seun JeH˘Wnathan en oor die volk van JaHWeH en oor die huis van JisraEl, omdat hulle deur die swaard geval het.

2 SAM 1:13 : Verder sŕ Dawid aan die jongman wat hom die boodskap gebring het: Waar kom jy vandaan? En hy antwoord: Ek is die seun van 'n uitlandse man, 'n Amalekiet.

2 SAM 1:14 : En Dawid sŕ vir hom: Hoe? Jy was nie bevrees om jou hand uit te steek om die gesalfde van JaHWeH om te bring nie?

2 SAM 1:15 : Daarop roep Dawid een van die jongmanne en sŕ: Kom nader, val op hom aan! En diÚ het hom neergeslaan, dat hy gesterf het.

2 SAM 1:16 : En Dawid het vir hom gesŕ: Jou bloed is op jou hoof, want jou mond getuig teen jou, omdat jy sŕ: Ek het die gesalfde van JaHWeH gedood.

Klaaglied van Dawid oor Saul en JeH˘Wnathan.

2 SAM 1:17 : TOE het Dawid hierdie klaaglied aangehef oor Saul en oor sy seun JeH˘Wnathan,

2 SAM 1:18 : en hy het beveel om die kinders van JeHűWdah die Boog[lied] te leer; kyk, sy is geskrywe in die Boekrol van die Opregte.

2 SAM 1:19 : Die sieraad, o JisraEl - op jou hoogtes lŕ sy verslaan. Hoe het die dapperes geval!

2 SAM 1:20 : Vertel dit nie in Gat, verkondig dit nie op die strate van Askelon nie, sodat die dogters van die Filistyne hulle nie verheug, die dogters van die onbesnedenes nie jubel nie!

2 SAM 1:21 : Berge van Gilbˇa, mag op julle geen dou en geen reŰn op die velde van hulle bydraes wees nie! Want daar is die skild van die dappere krygsmanne weggegooi, die skild van Saul, sonder dat dit met olie gesalf is.

2 SAM 1:22 : Sonder die bloed van die ge-sneuweldes, sonder die vet van die dapperes het die boog van JeH˘Wnathan nie agteruitgewyk en die swaard van Saul nie leeg teruggekeer nie.

2 SAM 1:23 : Saul en JeH˘Wnathan, die bemindes en lieflikes, is in hulle lewe en in hulle dood nie geskeie nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeus.

2 SAM 1:24 : Dogters van JisraEl, ween oor Saul, wat julle weelderig beklee het met skarlaken, wat goue versiersels aangebring het op julle gewaad.

2 SAM 1:25 : Hoe het die dapperes geval diep in die geveg! JeH˘Wnathan lŕ verslaan op jou hoogtes.

2 SAM 1:26 : Ek is benoud om jou ontwil, my broer JeH˘Wnathan! Jy was vir my baie lieflik; jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van vroue.

2 SAM 1:27 : Hoe het die dapperes geval en die oorlogswapens verlore gegaan!

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Pablo Software Solutions Datum
OT