1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Ezra word deur Elohim gelas om die volk hulle oortredinge voor te hou

2EZRA 1:1 : DIE tweede boek van die profeet Ezra, die seun van Barajas, die seun van AsariJaH, die seun van HelkiJaH, die seun van SadaniJaH, die seun van Sadok, die seun van Ahitob,

2EZRA 1:2 : die seun van AmarJaH, die seun van Hasaria, die seun van Merasoth die seun van Sargia, die seun van Hazzi, die seun van Bukki, die seun van Abisua, die seun van Pínehas, die seun van El-Azar;

2EZRA 1:3 : Die seun van Aäron, uit die stam van Levi; wat gevangene was in die Aarde van die Mede, in die heerskappy van Artasásta, koning van die Persië.

2EZRA 1:4 : En die Woord van JaHWeH het tot my gekom en gesê: [Exodus 23:21]

2EZRA 1:5 : Gaan heen en verkondig aan My volk hulle ongeregtigheid en hulle kinders se wetsverbrekinge wat hulle teen My gedoen het; sodat hulle aan hulle kinders se kinders kan vertel

2EZRA 1:6 : dat die oortredinge van hulle vaders in hulle vermenigvuldig is; want hulle het My vergeet en aan verbasterde gode geslag.

2EZRA 1:7 : Is dit nie Ek wat julle uit die Aarde van Egipte uit die slawehuis gelei het nie? Maar julle het My Woede verwek en My Raad verag. [2 Ezra 2:1]

2EZRA 1:8 : Trek dus die hare uit jou hoof en werp alle besoedeling op hulle, omdat hulle nie aan My Wette gehoorsaam was nie, want hulle is 'n volk wat hulle nie laat tugtig nie.

2EZRA 1:9 : Hoe lank sal Ek hulle nog verdra, aan wie Ek soveel weldade bewys het?

2EZRA 1:10 : Ek het baie konings om hulle ontwil vernietig; Ek het Farao met al sy diensknegte en sy ganse leër verslaan.

2EZRA 1:11 : Ek het al die nasies voor hulle aangesig verdelg en in die ooste het Ek al die volke van die twee provinsies, Tirus en Sidon, verstrooi, en Ek het al hulle vyande omgebring.

2EZRA 1:12 : Praat dus daarom met hulle en sê: So spreek Elohim;

2EZRA 1:13 : Ek het julle deur die see gelei, en in die begin aan julle 'n groot en veilige deurgang gegee; Ek het Moshè aan julle gegee as julle leier en Aäron as 'n priester.

2EZRA 1:14 : Ek het aan julle die Lig gegee deur die Vuurkolom, en groot wonders het Ek onder julle gedoen; en tog het julle My vergeet, spreek JaHWeH.

2EZRA 1:15 : So sê die Almagtige JaHWeH, die kwartels was vir julle 'n teken gewees; Ek het aan julle 'n leër gegee om julle te beskerm, en tog het julle daar gemurmureer.

2EZRA 1:16 : En het julle nie in My Naam oor die verdelging van julle vyande getriomfeer nie? Maar tot nou toe het julle steeds gemurmureer.

2EZRA 1:17 : Waar is die weldade wat Ek aan julle bewys het? Toe julle honger en dors was in die wildernis, het julle nie na My geroep en gesê nie:

2EZRA 1:18 : Hoekom het U ons in hierdie wildernis gebring om ons dood te maak? Dit was vir ons beter om die Egiptenare te dien as om in hierdie wildernis om te kom.

2EZRA 1:19 : Toe het Ek My oor julle klaagliedere ontferm en manna aan julle gegee om te eet; julle het Brood van Boodskappers geëet. [Psalm 78:25]

2EZRA 1:20 : Toe julle dors was, het Ek nie die rots gekloof en die water daaruit laat vloei tot julle versadiging nie? Teen die hitte het Ek julle met blare van die bome bedek.

2EZRA 1:21 : Ek het 'n vrugbare deel van die Aarde tussen julle verdeel, Ek het Kanaäniete, die Feresiete en die Filistyne voor julle uitgedryf; wat sal Ek dan meer vir julle doen? spreek JaHWeH.

2EZRA 1:22 : So sê die Almagtige JaHWeH: Toe julle in die wildernis was, aan die rivier van die Amoriete, terwyl julle dors was en My Naam gelaster het,

2EZRA 1:23 : het Ek julle nie Vuur gegee vir julle lastering nie, maar Ek het 'n boom in die rivier gegooi en die water soet gemaak. [Exodus 15:23-25]

Straf vir oortreding

2EZRA 1:24 : WAT sal Ek aan jou doen, o Jakob? Jy, JeHûWdah, wil My nie gehoorsaam nie; Ek sal My na My ander nasies wend en aan hulle sal Ek My Naam gee, sodat hulle My Insettinge sal bewaar.

2EZRA 1:25 : Aangesien julle My verlaat het, sal Ek julle ook verlaat; as julle Barmhartigheid van My verlang, sal Ek aan julle geen Barmhartigheid betoon nie.

2EZRA 1:26 : Wanneer julle My aanroep, sal Ek julle nie verhoor nie; want julle het julle hande met bloed bevlek, en julle voete is haastig om besoedeling te doen. [Spreuke 6:17, 18]

2EZRA 1:27 : Julle het My nie verlaat nie, maar julleself, sê JaHWeH.

2EZRA 1:28 : So sê die Almagtige JaHWeH, het Ek julle nie gebied soos 'n vader sy seuns, soos 'n Moeder haar dogters, en 'n oppaster haar jong babas nie?

2EZRA 1:29 : Sodat julle vir My 'n volk sou wees en Ek vir julle 'n Elohim, en dat julle My kinders moet wees en Ek vir julle 'n Vader?

2EZRA 1:30 : Ek het julle bymekaargemaak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaarmaak; maar nou, wat sal Ek aan julle doen? Ek sal julle van My Aangesig verwerp. [MattithJaHûW 23:37]

2EZRA 1:31 : Wanneer julle aan My slag, sal Ek My Aangesig van julle wegdraai; want julle plegtige feesdae, julle vernuwings, en julle besnydenisse het Ek verwerp. [JeshaJaH 1:14]

2EZRA 1:32 : Ek het My diensknegte, die profete, na julle gestuur, maar julle het hulle geneem en doodgemaak, en hulle liggame aan stukke geskeur; wie se bloed Ek van julle hande sal eis, spreek JaHWeH. [MattithJaHûW 23:35]

2EZRA 1:33 : So spreek El, die Almagtige, Jou huis is verlate, Ek sal julle wegdryf soos die wind strooi wegdryf. [Henog 14:10]

2EZRA 1:34 : En julle kinders sal nie vrugbaar wees nie; want hulle het My Gebod verag en gedoen wat besoedel is voor My.

2EZRA 1:35 : Julle huise sal Ek gee aan 'n volk wat nog sal kom; wat nog nie van My gehoor het nie, en tog sal hulle My glo; aan wie Ek geen tekens getoon het nie, tog sal hulle doen wat Ek hulle beveel. [1 Petrus 2:10]

2EZRA 1:36 : Hulle het geen profete gesien nie, en tog sal hulle hul oortredinge in herinnering roep en dit beken.

2EZRA 1:37 : Ek betuig van die welwillendheid van die volk wat nog sal kom, wie se kleintjies hulle met Blydskap verheug; en alhoewel hulle My nie met vleeslike oog gesien het nie, tog in die gees sal glo wat Ek sê.

2EZRA 1:38 : En nou, broeder, kyk watter Glansrykheid, en aanskou die volk wat uit die ooste aankom. [Boekrol van Henog 60:8; JeségiEl 43:2]

2EZRA 1:39 : Aan wie Ek as leiers sal gee Abraham, Isak en Jakob, Hosea, Amos en Miga, JôWEl, Abdia en Jona,

2EZRA 1:40 : Nahum en Habakuk, TsefánJaH, Haggai, ZekarJaH en Maleagi, wat ook noem van 'n Boodskapper van JaHWeH. [Maleági 2:7]

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Pablo Software Solutions Datum
OT