1
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Opskrif en seëngroete. Lof van Gajus.

3JOH 1:1 : DIE oudste aan die geliefde Gajusgevoed deur Zeus wat ek in Waarheid liefhet.

3JOH 1:2 : Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;

3JOH 1:3 : want ek was baie bly as daar broers kom en van jou waarheid getuig, soos jy in die Waarheid wandel.

3JOH 1:4 : Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die Waarheid wandel.

3JOH 1:5 : Geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broers, en dit vir vreemdelinge

3JOH 1:6 : wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle voorthelp op 'n wyse wat waardig is.

3JOH 1:7 : Want vir Sy Naam het hulle uitgegaan sonder om iets van die nasies te neem.

3JOH 1:8 : Ons behoort dan sulke adamiete goed te ontvang, sodat ons mede-arbeiders van die Waarheid kan word.

Klag van Diótrefes. Lof van Demétrius. Groete

Hy wat goed doen is uit Elohim. Groete.

3JOH 1:9 : EK het aan die gemeente geskrywe, maar Diótrefes, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie.

3JOH 1:10 : Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen deur met besoedelde spraak teen ons uit te vaar; en hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broers nie gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen en werp hulle uit die gemeente.

3JOH 1:11 : Geliefde, moenie navolg wat verdraaid is nie, maar wat suiwer is. Hy wat suiwer optree, is uit Elohim; maar hy wat besoedel optree, het Elohim nie gesien nie.

3JOH 1:12 : Van Demétrius is deur almal getuienis gegee en deur die Waarheid self; en ons getuig ook, en julle weet dat ons getuienis Waarheid is.

3JOH 1:13 : Ek het baie dinge gehad om te skrywe, maar ek wil nie met ink en pen aan jou skryf nie.

3JOH 1:14 : Maar ek hoop om jou gou te sien, en ons sal van mond tot mond spreek.

3JOH 1:15 : Vrede vir jou! Die vriende groet jou. Groet die vriende by naam.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Pablo Software Solutions Datum
NT