Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Pablo Software Solutions Datum
NT
  1   2
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

[Die eerste skrywer wat melding maak van die sendbriewe wat tussen die Gesalfde en Abgarus, die koning van Edessa plaasgevind het, was Eusebius, biskop van Caesarea, in Palestina, en wat baie gewild was gedurende die eerste helfte van die vierde eeu. Vir die egtheid van die sendbriewe het Abgarus hom beroep op openbare registers en rekords van Edessa in Mesopotamië, waar Abgarus geheers het en bevestig het dat hy die geskrifte in 'n Siriese weergawe daar ontdek het. Hy het toe 'n Griekse vertaling daarvan in sy Kerkgeskiedenis opgeneem.

 

Dit was uiteindelik die geleerde Grabe wat saam met aartsbiskop Cave en dr. Parker later daarop aangedring het dat hierdie twee sendbriewe saam met die ander apokriewe geskrifte in die kanon opgeneem word.

 

Eerwaarde Jeremiah Jones vermeld in sy geskiedskrywes dat die sendbrief van die Gesalfde eeue al in Engeland bekend is en dat geraamde afdrukke daarvan saam met 'n prent van die Gesalfde in baie huise gehang het, omdat hulle dit as die enigste ware sendbrief van die Gesalfde beskou het.]

 

'n Afskrif van 'n brief deur koning Abgarus aan JaHWèshua die Gesalfde in Jerusalem, en aan Hom gestuur deur Ananias, sy huiskneg, met die uitnodiging dat Hy Edessa moet besoek.

ABG 1:1 : ABGARUS, koning van Edessa, aan JaHWèshua, die goeie Verlosser wat te Jerusalem verskyn het; Groete.

ABG 1:2 : Ek is ingelig omtrent U en die genesings wat U gedoen het sonder die gebruikmaking van medisyne en kruie.

ABG 1:3 : Daar word vertel dat U die blinde weer laat sien, die lamme laat loop, en beide die melaatse gesuiwer en geeste van besoedeling en demone uitdryf, en dat U hulle genees wat lank siek was. Ook die dooies opwek.

ABG 1:4 : En nadat ek dit alles gehoor het, was ek oortuig van een van die volgende, naamlik óf U is El Self wat uit die Hemele neergedaal het om hierdie dinge te doen, óf U is die Seun van Elohim.

ABG 1:5 : Om hierdie rede het ek aan U geskryf, en my opregte begeerte is dat U die moeite sal doen om hierheen te reis om my van 'n kwaal waaronder ek gebuk gaan, te genees.

ABG 1:6 : Want ek het gehoor dat die Jode U bespot en U boosheid wil aandoen.

ABG 1:7 : My stad is inderdaad klein, maar netjies en groot genoeg vir albei van ons.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring