1   2   3   4   5   6   7   8   9
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Henog (HEN)
Open-Henog (OvH)
JôWEl (JOE)
Jona (JON)
Amos (AMO)
Hoséa (HOS)
Miga (MIG)
JeshaJaH (JES)
Nahum (NAH)
Habakuk (HAB)
TsefánJaH (SEF)
JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Profeet Amos

 

 

Die onafwendbare oordeel.

AMO 1:1 : DIE woorde van Amos, een van die skaapboere uit Tekóa, wat hy gesien het aangaande JisraEl in die dae van UzziJaH, koning van JeHûWdah, en in die dae van Jeróbeam, die seun van JôWash, koning van JisraEl, twee jaar voor die aardbewing.

AMO 1:2 : En hy het gesê: JaHWeH brul uit Sion en verhef Sy Stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders treur en die top van Karmel verdor.

AMO 1:3 : So sê JaHWeH: Oor drie oortredinge van Damaskus, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle Gílead met ysterdorssleë gedors het.

AMO 1:4 : Daarom sal Ek 'n Vuur slinger in die huis van GazaEl, en Hy sal die paleise van Bénhadad verteer.

AMO 1:5 : En Ek sal die grendel van Damaskus verbreek en die inwoners uit die laagte van Awen uitroei en die wat die septer dra, uit die Huis van Eden, en die volk van Sirïe sal in ballingskap gaan na Kir, sê JaHWeH.

AMO 1:6 : So sê JaHWeH: Oor drie oortredinge van Gasa, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle 'n ganse bevolking in ballingskap weggevoer het om dit aan Edom uit te lewer.

AMO 1:7 : Daarom sal Ek 'n Vuur stuur tussen die muur van Gasa, en Hy sal haar paleise verteer.

AMO 1:8 : En Ek sal die inwoners uit Asdod uitroei en die wat die septer dra, uit Askelon; en Ek sal My Hand teen Ekron uitstrek, en die oorblyfsel van die Filistyne sal omkom, sê My Meester JaHWeH.

AMO 1:9 : So sê JaHWeH: Oor drie oortredinge van Tirus, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle 'n ganse bevolking as ballinge aan Edom uitgelewer het en nie gedink het aan die verbond van die broers nie.

AMO 1:10 : Daarom sal Ek 'n Vuur stuur tussen die muur van Tirus, en Hy sal haar paleise verteer.

AMO 1:11 : So sê JaHWeH: Oor drie oortredinge van Edom, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hy sy broer met die swaard agtervolg het en sy jammergevoel verstik het, sodat sy toorn altyd verskeur en hy gedurigdeur sy grimmigheid behou.

AMO 1:12 : Daarom sal Ek 'n Vuur stuur in Teman, en Hy sal die paleise van Bosra verteer.

AMO 1:13 : So sê JaHWeH: Oor drie oortredinge van die kinders van Ammon, ja, oor vier, sal Ek dit nie afwend nie; omdat hulle die swanger vroue van Gílead oopgesny het om hulle grense te verlê (te vertrap).

AMO 1:14 : Daarom sal Ek 'n Vuur aansteek in die muur van Rabbah, en Hy sal haar paleise verteer, met krygsgeskreeu op die dag van stryd, in 'n storm op die dag van die orkaan.

AMO 1:15 : En hulle koning sal in ballingskap gaan, hy en sy vorste tesame, sê JaHWeH.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Amos (AMO)
Pablo Software Solutions Datum
OT