1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Kort verhaal van wat met JisraEl in die woestyn gebeur het

DEUT 1:1 : DIT is die woorde waarmee Moshè die hele JisraEl toegespreek het oos van die Jordaan in die wildernis, in die Vlakte teenoor Suf, tussen Paran en Tofel en Laban en Háserot en Di-Sahab.

DEUT 1:2 : Elf dae is die pad van Horeb af na die gebergte Seïr tot by Kadesh-Barnéa.

DEUT 1:3 : En in die veertigste jaar, in die elfde maand, op die eerste van die maand, het Moshè met die kinders van JisraEl gespreek volgens die bevel van JaHWeH;

DEUT 1:4 : nadat hy Sihon, die koning van die Amoriete, wat in Hesbon gewoon het, en Og, die koning van Basan, wat in Ashtarowth gewoon het, in Edréï verslaan het.

DEUT 1:5 : Oos van die Jordaan in die Aarde van Moab het Moshè onderneem om hierdie Wet te verduidelik deur te sê:

DEUT 1:6 : JaHWeH onse Elohey het met ons by Horeb gespreek en gesê: Julle het lank genoeg by hierdie berg gebly.

DEUT 1:7 : Trek weg en breek op en gaan na die gebergte van die Amoriete en na al sy naburige plekke: die Vlakte, die Gebergte en die Laeveld en die Suidland en by die seekus - die Aarde van die Kanaäniete en die Líbanon, tot by die groot rivier, die Eufraatrivier.

DEUT 1:8 : Kyk, Ek gee die Aarde aan julle oor; gaan in en neem die Aarde in besit wat JaHWeH aan julle vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om haar aan hulle te gee en aan hulle saad ná hulle.

DEUT 1:9 : En ek het met julle in dié tyd gespreek en gesê: Ek kan julle alleen nie dra nie.

DEUT 1:10 : JaHWeH julle Elohey het julle vermenigvuldig; en kyk, julle is vandag soos die Sterre van die Hemele in menigte.

DEUT 1:11 : Mag JaHWeH, die Elohey van julle vaders, by julle byvoeg duisend maal soveel as wat julle is, en julle seën soos Hy julle beloof het!

DEUT 1:12 : Hoe sou ek die moeilikheid en die las en die regsake van julle alleen kan dra?

DEUT 1:13 : Bring tog wyse en verstandige en ervare manne aan volgens julle stamme, dat ek hulle as julle hoofde kan aanstel.

DEUT 1:14 : Hierop het julle my geantwoord en gesê: Die woord wat u gespreek het, is goed om uit te voer.

DEUT 1:15 : Toe het ek die hoofde van julle stamme, wyse en ervare manne, geneem en hulle as hoofde oor julle aangestel, owerstes oor duisend en owerstes oor honderd en owerstes oor vyftig en owerstes oor tien en opsigters volgens julle stamme.

DEUT 1:16 : En ek het in dié tyd aan julle regters bevel gegee en gesê: Neem julle broers in verhoor en oordeel regverdig tussen 'n man en sy broer en die besoeker wat by hom is.

DEUT 1:17 : Julle mag in die Reg nie partydig wees nie; julle moet klein sowel as groot aanhoor; julle mag niemand spaar nie, want die Reg is die saak van Elohim, maar die saak wat vir julle te moeilik is, moet julle na my toe naderbring, en ek sal dit in verhoor neem.

DEUT 1:18 : So het ek julle dan in dié tyd al die dinge beveel wat julle moet doen.

DEUT 1:19 : Toe het ons van Horeb af opgebreek, en ons het daardie hele groot en vreeslike wildernis deurgetrek wat julle op pad na die gebergte van die Amoriete gesien het, volgens die bevel van JaHWeH onse Elohey; en ons het tot by Kadesh-Barnéa gekom.

DEUT 1:20 : Toe het ek vir julle gesê: Julle het tot by die gebergte van die Amoriete gekom wat JaHWeH onse Elohey aan ons sal gee.

DEUT 1:21 : Kyk, JaHWeH jou Elohey het die Aarde aan jou oorgegee; trek op, neem haar in besit volgens die Woord van JaHWeH, die Elohey van jou vaders; wees nie bevrees en wees nie verskrik nie.

DEUT 1:22 : Toe het julle almal na my toe nader gekom en gesê: Laat ons manne voor ons uitstuur, dat hulle vir ons die Aarde kan verken en ons berig kan bring aangaande die pad waarlangs ons in haar moet optrek, en die stede waarby ons sal kom.

DEUT 1:23 : En die saak was goed in my oë, sodat ek twaalf man uit julle, uit elke stam een man, geneem het.

DEUT 1:24 : En hulle het weggedraai en na die gebergte opgetrek en tot by die dal Eskol gekom en haar verken.

DEUT 1:25 : Hulle het toe van die vrugte van die Aarde met hulle saamgeneem en dit na ons afgebring en aan ons verslag gegee en gesê: Die Aarde wat JaHWeH onse Elohey aan ons sal gee, is goed.

DEUT 1:26 : Maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van JaHWeH julle Elohey.

DEUT 1:27 : En julle het in jul tente geprotesteer en gesê: Omdat JaHWeH ons haat, het Hy ons uit die Aarde van Egipte uitgelei om ons in die hand van die Amoriete oor te gee, dat hulle ons verdelg.

DEUT 1:28 : Waarheen moet ons optrek? Ons broers het ons hart laat versmelt deur te sê: Dit is 'n volk groter en hoër van gestalte as ons; die stede is groot en tot aan die Hemele versterk; en ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien.

DEUT 1:29 : Toe het ek aan julle gesê: Word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie.

DEUT 1:30 : JaHWeH julle Elohey wat voor jul uittrek, Hy sal vir julle stry net soos Hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het

DEUT 1:31 : en in die wildernis, waar jy gesien het hoe JaHWeH jou Elohey jou gedra het soos 'n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het.

DEUT 1:32 : Maar ondanks hierdie woord het julle nie geglo in JaHWeH julle Elohey nie,

DEUT 1:33 : wat voor julle uit getrek het op die pad om vir julle 'n plek uit te soek om julle laer op te slaan, snags in die Vuur om julle te laat sien op die pad waar julle in haar moes trek, en bedags in die Wolkkolom.

DEUT 1:34 : En toe JaHWeH die stem van julle woorde hoor, het Hy woedend geword en gesweer en gesê:

DEUT 1:35 : Waarlik, geeneen van hierdie manne, hierdie besoedelde geslag, sal die gesuiwerde Aarde sien wat Ek met 'n eed beloof het om aan julle vaders te gee nie -

DEUT 1:36 : behalwe Kaleb, die seun van Jefúnne; hy sal haar sien, en aan hom en sy kinders sal Ek die Aarde gee. Hy sal in haar loop, omdat hy volhard het om JaHWeH te volg.

DEUT 1:37 : Ook was JaHWeH woedend op my om julle ontwil, sodat Hy gesê het: Jy sal daar ook nie inkom nie.

DEUT 1:38 : JeHôWshua, die seun van Nun, wat voor jou staan - hy sal daar inkom; versterk hom, want hy sal JisraEl haar laat beërwe.

DEUT 1:39 : En julle kindertjies van wie julle gesê het: Hulle sal 'n buit word! en julle kinders wat vandag van geen suiwerheid of besoedeling weet nie - hulle sal daar inkom en aan hulle sal Ek haar gee, en hulle sal haar in besit neem.

DEUT 1:40 : Maar julle, draai om en trek weg na die wildernis op pad na die Skelfsee.

DEUT 1:41 : Toe het julle geantwoord en vir my gesê: Ons het teen JaHWeH oortree; ons self sal optrek en veg net soos JaHWeH onse Elohey ons beveel het. En toe julle elkeen sy oorlogswapens aangord en daar nog maklik oor dink om in die gebergte op te trek,

DEUT 1:42 : het JaHWeH vir my gesê: Sê vir hulle: Julle mag nie optrek en veg nie - want Ek is nie in julle midde nie - dat julle nie voor die aangesig van julle vyande verslaan word nie.

DEUT 1:43 : Maar toe ek met julle gespreek het, het julle nie geluister nie, maar julle was wederstrewig teen die bevel van JaHWeH en het vermetel in die gebergte opgetrek.

DEUT 1:44 : Toe het die Amoriete wat in dié gebergte gewoon het, uitgetrek julle tegemoet en julle agtervolg soos die bye maak; en hulle het julle verstrooi in Seïr tot by Horma.

DEUT 1:45 : En julle het teruggekom en voor die Aangesig van JaHWeH geween, maar JaHWeH het na julle stem nie geluister en julle geen gehoor gegee nie.

DEUT 1:46 : So het julle dan baie dae in Kadesh gebly, solank as julle daar gebly het.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Pablo Software Solutions Datum
OT