1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

DaniEl en sy vriende aan die koninklike hof in Babel.

DAN 1:1 : IN die derde jaar van die regering van JeHôWjakim, die koning van JeHûWdah, het Nebukadnésar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en haar beleër.

DAN 1:2 : En my Meester het JeHôWjakim, die koning van JeHûWdah, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die Huis van die Elohim, en hy het hulle na die Aarde van Sínear gebring in die huis van sy gode, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy gode gebring. [ZekarJaH 5:11]

DAN 1:3 : Daarop het die koning aan Ashpenaz, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van JisraEl, uit die koninklike saad sowel as uit die edeles, te bring:

DAN 1:4 : Jong seuns wie nie gekleurd was nie, maar wat suiwer van aansien was en vernuftig in allerhande Wysheid en in besit van Kennis en Insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien; en om hulle die Boekrol en die taal van die Chaldeërs te leer.

DAN 1:5 : En die koning het vir hulle na die dag tot dag woord bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het; om hulle so drie jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien.

DAN 1:6 : En onder hulle was uit die kinders van JeHûWdah: DaniEl, GanánJaH, MisahaEl en AzarJaH.

DAN 1:7 : Maar die owerste van die hofdienaars het hulle [ander] name gegee: DaniEl het hy Béltsasar genoem, en GanánJaH Sadrag, en MisahaEl Mesag, en AzarJaH Abednégo.

DAN 1:8 : En DaniEl het hom voorgeneem om hom nie te besoedel met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie; daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te besoedel nie.

DAN 1:9 : En die Elohim het aan DaniEl Guns en Barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars.

DAN 1:10 : En die owerste van die hofdienaars het aan DaniEl gesê: Ek vrees my meester die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het; want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as dié van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai?

DAN 1:11 : Maar DaniEl het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor DaniEl, GanánJaH, MisahaEl en AzarJaH aangestel het;

DAN 1:12 : Stel tog u dienaars tien dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink;

DAN 1:13 : laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word; handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees.

DAN 1:14 : Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle tien dae lank op die proef gestel.

DAN 1:15 : En aan die einde van tien dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geëet het.

DAN 1:16 : So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink, weggeneem en aan hulle groente gegee.

DAN 1:17 : En hierdie vier jong seuns - die Elohim het aan hulle wetenskap en Verstand in allerhande Boekrolle en Wysheid gegee; ook het DaniEl Verstand gehad van allerhande gesigte en drome.

DAN 1:18 : En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnésar gebring.

DAN 1:19 : En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar niemand gevind soos DaniEl, GanánJaH, MisahaEl en AzarJaH nie. So het hulle dan voor die koning gedien.

DAN 1:20 : En in enige saak van wyse Insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes [en] besweerders in sy hele koninkryk tien maal oortref het.

DAN 1:21 : En DaniEl was daar tot die eerste jaar van koning Kores.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Profeet DaniEl (DAN)
Pablo Software Solutions Datum
OT