1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

Harde slawerny van JisraEl in Egipte.

EXO 1:1 : EN dit is die name van die seuns van JisraEl wat in Egipte gekom het; saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin:

EXO 1:2 : Ruben, SÝmeon, Levi en JeHűWdah;

EXO 1:3 : Issaskar, SÚbulon en Benjamin;

EXO 1:4 : Dan en Nßftali, Gad en Aser.

EXO 1:5 : En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was sewentig siele. Maar J˘Wsef was in Egipte.

EXO 1:6 : En J˘Wsef het gesterwe, en al sy broers en daardie hele geslag.

EXO 1:7 : Maar die kinders van JisraEl was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die Aarde vol was van hulle.

EXO 1:8 : Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van J˘Wsef geweet het nie.

EXO 1:9 : DiÚ het aan sy volk gesŕ: Kyk, die volk van die kinders van JisraEl is meer en magtiger as ons.

EXO 1:10 : Kom, laat ons 'n slinkse plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog betrokke raak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die Aarde optrek nie.

EXO 1:11 : Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. En hulle het vir Farao die voorraadstede Pitom en Rańmses gebou.

EXO 1:12 : Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van JisraEl.

EXO 1:13 : Daarom het die Egiptenaars die kinders van JisraEl met hardheid laat dien

EXO 1:14 : en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die landerye - al diÚ werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het.

EXO 1:15 : En die koning van Egipte het met die Hebreeuse vroedvroue - die een se naam was Sifra en die ander se naam Pua - gespreek

EXO 1:16 : en gesŕ: As julle die Hebreeuse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk: as dit 'n seun is, maak hom dood; maar is dit 'n dogter, laat haar lewe.

EXO 1:17 : Maar die vroedvroue het die Elohim gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesŕ het nie, maar die seuntjies laat lewe.

EXO 1:18 : Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, en hy sŕ vir hulle: Waarom het julle dit gedoen en die seuntjies laat lewe?

EXO 1:19 : En die vroedvroue sŕ vir Farao: Die Hebreeuse vroue is nie soos die Egiptiese nie, want hulle is sterk - voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar.

EXO 1:20 : Maar Elohim het aan die vroedvroue weldadigheid bewys. En die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword.

EXO 1:21 : En omdat die vroedvroue die Elohim gevrees het, het Hy huisgesinne aan hulle geskenk.

EXO 1:22 : Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sŕ: Al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Uittog [EXODUS] EXO
Pablo Software Solutions Datum
OT