1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OVS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Kores, die Persiese koning, gee die manne van JeHûWdah verlof om na hulle Aarde terug te gaan.

EZRA 1:1 : EN in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het JaHWeH, sodat die Woord van JaHWeH vervul kon word wat deur die mond van JirmeJaH gespreek is - die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê:

EZRA 1:2 : So sê Kores, die koning van Persië: Al die koninkryke van die Aarde het JaHWeH, die Elohey van die Hemele, aan my gegee; en Hy het my opgedra om vir Hom 'n Huis te bou in Jerusalem wat in JeHûWdah is.

EZRA 1:3 : Enigeen onder julle wat aan Sy volk behoort - mag sy Elohey met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in JeHûWdah is, en die Huis van JaHWeH, die Elohey van JisraEl, bou! Hy is die Elohim wat in Jerusalem is.

EZRA 1:4 : En enigeen wat oorgebly het, in enige plek waar hy as vreemdeling vertoef- hom moet die manne van sy woonplek ondersteun met silwer en goud en met goed en vee, en met die vrywillige skenkings vir die Huis van die Elohim wat in Jerusalem is.

EZRA 1:5 : Toe het die hoofde van die vaders van JeHûWdah en Benjamin klaargemaak, en die priesters en die Leviete - elkeen wie se gees die Elohim opgewek het om op te trek, om die Huis van JaHWeH wat in Jerusalem is, te bou.

EZRA 1:6 : En almal wat rondom hulle was, het hul hande versterk met silwervoorwerpe, met goud, met goed en vee en kosbare geskenke, behalwe alles wat hulle as vrywillige skenkings aangebring het.

EZRA 1:7 : En koning Kores het die voorwerpe van die Huis van JaHWeH uitgelewer wat Nebukadnésar uit Jerusalem weggevoer en in die huis van sy gode gesit het.

EZRA 1:8 : En Kores, die koning van Persië, het dit uitgelewer onder toesig van Mítredat, die skatmeester; en dié het dit aan Sésbassar, die vors van JeHûWdah, voorgetel.

EZRA 1:9 : En dit was hulle getal: dertig goue drinkbekers, duisend silwer drinkbekers, nege-en-twintig messe;

EZRA 1:10 : dertig goue bekers; verder vierhonderd-en-tien silwerbekers, duisend ander voorwerpe.

EZRA 1:11 : Al die voorwerpe van goud en silwer was: vyfduisend-vierhonderd; dit alles het Sésbassar saamgebring toe die ballinge uit Babel na Jerusalem opgetrek het.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Pablo Software Solutions Datum
OT