1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Genelyn van Sem, Gam en Jafet.

GEN 10:1 : EN dit is die genelyn van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet - vir hulle is daar seuns gebore na die vloed.

GEN 10:2 : Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

GEN 10:3 : En die seuns van Gomer was: Ashkenaz en Rifat en Togárma.

GEN 10:4 : En die seuns van Jawan was: EliShah en Tarsis, die Kittiërs en Dodaniete -

GEN 10:5 : uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in die dele van die Aarde, elkeen na sy taal, volgens hulle families, in hulle nasies.

GEN 10:6 : En die seuns van Gam was: Kuwsh en Mitsrajim en Put en Kanaän.

GEN 10:7 : En die seuns van Kuwsh was: Seba en Háwila en Sabta en Raéma en Sábtega. En die seuns van Raéma: Skeba en Dedan.

GEN 10:8 : Kuwsh(Swart) was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op Aarde te wees.

GEN 10:9 : Hy was 'n gewelddadige jagter voor die Aangesig van JaHWeH. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, 'n geweldenaar voor die Aangesig van JaHWeH.

GEN 10:10 : En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die Aarde van Sínear.

GEN 10:11 : Uit daardie Aarde het hy getrek na Assur en gebou: Ninevé en Réhobot-Ir en Kalag

GEN 10:12 : en Resen, tussen Ninevé en Kalag - dit is die groot stad.

GEN 10:13 : En Mitsrajim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en Naftuhiete

GEN 10:14 : en die Patrusiete en Kasluhiete - waaruit die Filistyne voortgekom het - en Kaftoriete.

GEN 10:15 : En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het

GEN 10:16 : en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete

GEN 10:17 : en die Hewiete en Arkiete en Siniete

GEN 10:18 : en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete. En daarna het die families van die Kanaäniete hulle versprei.

GEN 10:19 : En die gebied van die Kanaäniete was van Sidon af in die rigting van Gerar tot by Gasa, in die rigting van Sodom en Gomorra en Adma en Sebóim tot by Lesa.

GEN 10:20 : Dit was die seuns van Gam volgens hulle families, na hulle tale, in hulle dele van die Aarde, in hulle nasies.

GEN 10:21 : En ook vir Sem, die stamvader van al die seuns van Heber, die ouer broer van Jafet, is [seuns] gebore.

GEN 10:22 : Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpagsad en Lud en Aram.

GEN 10:23 : En die seuns van Aram was: Us en Hul en Geter en Mas.

GEN 10:24 : En Arpagsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.

Die Aarde verdeel.

GEN 10:25 : EN vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die Aarde verdeeld geraak; en die naam van sy broer was Joktan.

GEN 10:26 : En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmawet en Jerag

GEN 10:27 : en Hadóram en Usal en Dikla

GEN 10:28 : en Obal en Abímael en Skeba

GEN 10:29 : en Ofir en Háwila en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.

GEN 10:30 : En hulle woonplek was van Mesa af in die rigting van Sefar, die berg van die Ooste.

GEN 10:31 : Dit is die seuns van Sem volgens hulle families, na hulle tale, in hulle dele van die Aarde, volgens hulle nasies.

GEN 10:32 : Dit is die families van die seuns van Noag volgens hulle genelyn, in hulle nasies; en uit hulle het die nasies op die Aarde hulle verdeel ná die vloed.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
10
Pablo Software Solutions Datum
OT