1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die toring van Babel.

GEN 11:1 : EN die hele Aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.

GEN 11:2 : En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die Aarde van Sínear; en daar het hulle gaan woon.

GEN 11:3 : Daarop sê hulle vir mekaar: Kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene vir bousteen en die lymgrond vir klei.

GEN 11:4 : En hulle sê: Kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die Hemele reik; en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die aangesig van die hele Aarde verstrooid raak nie.

GEN 11:5 : Toe daal JaHWeH neer om die stad en die toring te besien waaraan die seuns van die Adamiete gebou het.

GEN 11:6 : En JaHWeH sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie.

GEN 11:7 : Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie.

GEN 11:8 : So het JaHWeH hulle dan daarvandaan oor die aangesig van die hele Aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou.

GEN 11:9 : Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het JaHWeH die taal van die hele Aarde verwar, en daarvandaan het JaHWeH hulle oor die hele Aarde verstrooi.

Genelyn van Sem.

GEN 11:10 : DIT is die genelyn van Sem: Toe Sem honderd jaar oud was, het hy die vader van Arpagsad geword, twee jaar na die vloed.

GEN 11:11 : En Sem het ná die geboorte van Arpagsad nog vyfhonderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:12 : Toe Arpagsad vyf-en-dertig jaar oud was, het hy die vader van Selag geword.

GEN 11:13 : En Arpagsad het ná die geboorte van Selag nog vierhonderd-en-drie jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:14 : Toe Selag dertig jaar oud was, het hy die vader van Heber geword.

GEN 11:15 : En Selag het ná die geboorte van Heber nog vierhonderd-en-drie jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:16 : Toe Heber vier-en-dertig jaar oud was, het hy die vader van Peleg geword.

GEN 11:17 : En Heber het ná die geboorte van Peleg nog vierhonderd-en-dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:18 : Toe Peleg dertig jaar oud was, het hy die vader van Rehu geword.

GEN 11:19 : En Peleg het ná die geboorte van Rehu nog tweehonderd-en-nege jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:20 : Toe Rehu twee-en-dertig jaar oud was, het hy die vader van Serug geword.

GEN 11:21 : En Rehu het ná die geboorte van Serug nog tweehonderd-en-sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:22 : Toe Serug dertig jaar oud was, het hy die vader van Nahor geword.

GEN 11:23 : En Serug het ná die geboorte van Nahor tweehonderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:24 : Toe Nahor nege-en-twintig jaar oud was, het hy die vader van Tera geword.

GEN 11:25 : En Nahor het ná die geboorte van Tera nog honderd-en-negentien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 11:26 : Toe Tera sewentig jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran.

GEN 11:27 : En dit is die genelyn van Tera: Tera het die vader geword van Abram, Nahor en Haran, en Haran van Lot.

GEN 11:28 : En Haran het gesterwe terwyl sy vader Tera nog geleef het, in die Aarde van sy geboorte, in Ur van die Chaldeërs.

GEN 11:29 : En Abram en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abram se vrou was Sarai, en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jiska.

GEN 11:30 : En Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie.

GEN 11:31 : En Tera het sy seun Abram geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy skoondogter, die vrou van sy seun Abram, en dié het saam met hulle uit Ur van die Chaldeërs getrek om na die Aarde van Kanaän te gaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. [Boekrol van die Opregte 13:1]

GEN 11:32 : En die dae van Tera was tweehonderd-en-vyf jaar, en Tera het in Haran gesterwe

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
11
Pablo Software Solutions Datum
OT