1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

(Roeping van Abram. Hy kom in Kanašn. Sy trek na Egipte.)

JaHWeH belowe die Aarde van Kanašn aan Abram se saad.

GEN 12:1 : EN JaHWeH het aan Abram gesÍ: Gaan jy uit jou deel van die Aarde en uit jou familie en uit jou vader se huis, na die deel van die Aarde wat Ek jou sal wys. [Boekrol van die Opregte 13:23]

GEN 12:2 : En Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seŽn en jou naam so groot maak, dat jy 'n seŽn sal wees.

GEN 12:3 : En Ek sal seŽn diegene wat jou seŽn, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die families van die Adamah[adamiet se Aarde] geseŽn word.

GEN 12:4 : Toe het Abram weggetrek soos JaHWeH hom gesÍ het, en Lot het saam met hom getrek. En Abram was vyf-en-sewentig jaar oud by sy vertrek uit Haran. [Boekrol van die Opregte 13:26]

GEN 12:5 : En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind, geneem en al hulle besittings wat hulle bymekaargemaak en die siele wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die deel Aarde van Kanašn te gaan en in die Aarde van Kanašn gekom.

GEN 12:6 : En Abram het deur die Aarde getrek na die plek Sigem, tot by die terpentynboom MŰreh. Die Kanašniete was toe in die Aarde.

GEN 12:7 : Daarop verskyn JaHWeH aan Abram en sÍ: Aan jou saad sal Ek hierdie Aarde gee, toe bou hy daar 'n altaar vir JaHWeH wat aan hom verskyn het.

GEN 12:8 : En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van BetEl en sy tent opgeslaan tussen BetEl aan die weste- en Ai aan die oostekant, en daar vir JaHWeH 'n altaar gebou en die Naam van JaHWeH aangeroep.[Exodus 6:3]

GEN 12:9 : Daarna het Abram al verder na die Suidland weggetrek.

GEN 12:10 : En daar was hongersnood in die Aarde, sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef; want die hongersnood was swaar in die Aarde. [Boekrol van die Opregte 15:2]

GEN 12:11 : En toe hy op die punt staan om Egipte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek: Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien.

GEN 12:12 : As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sÍ: Dit is sy vrou en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe.

GEN 12:13 : SÍ tog jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan ter wille van jou en my siel om jou ontwil in die lewe kan bly.

GEN 12:14 : Toe Abram dan in Egipte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was.

GEN 12:15 : Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem.

GEN 12:16 : En hy het goed gedoen aan Abram om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het.

GEN 12:17 : Maar JaHWeH het Farao en sy huis met groot plae besoek ter wille van Sarai, die vrou van Abram.

GEN 12:18 : Daarop laat Farao Abram roep en hy sÍ: Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? [Boekrol van die Opregte 15:29]

GEN 12:19 : Waarom het jy gesÍ: Sy is my suster - sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou; neem [haar] en gaan weg.

GEN 12:20 : En Farao het aan enkele manne aangaande hom bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
12
Pablo Software Solutions Datum
OT