1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Abram en Lot skei van mekaar.

GEN 13:1 : SO het Abram dan uit Egipte na die Suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom.

GEN 13:2 : En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud.

GEN 13:3 : En hy het van plek tot plek uit die Suidland getrek tot by BetEl, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen BetEl en Ai,

GEN 13:4 : na die plek van die altaar wat hy vroeër daar gebou het. En Abram het daar die Naam van JaHWeH aangeroep.

GEN 13:5 : En Lot, wat saam met Abram getrek het, het ook kleinvee en beeste en tente gehad.

GEN 13:6 : En die Aarde kon hulle nie dra om saam te woon nie, want hulle besittings was baie, sodat hulle nie saam kon woon nie.

GEN 13:7 : En daar het twis ontstaan tussen die veewagters van Abram en die veewagters van Lot, ook het die Kanaäniete en Feresiete destyds in die Aarde gewoon.

GEN 13:8 : Toe sê Abram vir Lot: Laat daar tog geen twis wees tussen my en jou, en tussen my wagters en jou wagters nie; ons is mos broers.

GEN 13:9 : Lê die hele Aarde nie voor jou oop nie? Skei jou tog van my af; gaan jy links, dan sal ek regs gaan, en gaan jy regs, dan sal ek links gaan.

GEN 13:10 : Toe slaan Lot sy oë op en sien die hele Jordaanstreek want al haar water was volop; voor die Aangesig van JaHWeH Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die rigting van Soar soos die Tuin van JaHWeH, soos die Aarde van Egipte.

GEN 13:11 : En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek. So het hulle dan die een van die ander geskei.

GEN 13:12 : Abram het bly woon in die Aarde van Kanaän, en Lot het gaan woon in die stede van die [Jordaan]streek en sy tente tot by Sodom opgeslaan.

GEN 13:13 : En die manne van Sodom was besoedel en groot oortreders voor die Aangesig van JaHWeH.

GEN 13:14 : En JaHWeH sê vir Abram nadat Lot van hom geskei het: Slaan tog jou oë op en kyk van die plek waar jy staan, na die noorde en suide, na die ooste en weste;

GEN 13:15 : want die hele Aarde wat jy sien, haar sal Ek aan jou gee en aan jou saad tot in ewigheid.

GEN 13:16 : En Ek sal jou saad maak soos die stof van die Aarde, sodat as iemand die stof van die Aarde kan tel, jou saad ook getel kan word.

GEN 13:17 : Maak jou klaar, trek die Aarde deur in haar lengte en haar breedte, want Ek sal haar aan jou gee.

GEN 13:18 : Toe het Abram al verder tente opgeslaan en gaan woon by die terpentynbome van Mamre wat by Hebron is; en hy het daar vir JaHWeH 'n altaar gebou.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
13
Pablo Software Solutions Datum
OT