1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Verbond van Elohim met Abram.

GEN 15:1 : NA hierdie dinge het die Woord van JaHWeH tot Abram gekom in 'n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou 'n Skild en jou loon sal uitermatig vergroot.

GEN 15:2 : Toe vra Abram: My Meester JaHWeH, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskéner EliEzer is? [Boekrol van die Opregte 12:39; 23:24]

GEN 15:3 : Verder het Abram gesê: Aan my het U geen saad gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees.

GEN 15:4 : Toe kom die Woord van JaHWeH tot hom en sê: Hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees.

GEN 15:5 : Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die Hemele en tel die Sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: So sal jou saad wees.[2 Ezra 7:106-107]

GEN 15:6 : En hy het in JaHWeH geglo; en HY het hom dit tot Geregtigheid gereken.

GEN 15:7 : Verder het Hy vir hom gesê: Ek - JaHWeH het jou uitgelei uit Ur(vuur) van die Chaldeërs om jou hierdie Aarde te gee om haar te besit.

GEN 15:8 : En hy sê: My Meester JaHWeH, waaraan sal ek weet dat ek haar in besit sal neem?

GEN 15:9 : En Hy antwoord hom: Neem vir My 'n driejaaroud vers en 'n driejaaroud bokooi en 'n driejaaroud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif.

GEN 15:10 : En hy het dit alles vir Hom gebring en dit middeldeur gedeel en die helftes teenoor mekaar gelê; maar die voëls het hy nie verdeel nie.

GEN 15:11 : Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abram het hulle weggejaag.

GEN 15:12 : En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abram, en kyk, 'n skrik van groot duisternis het hom oorval.

GEN 15:13 : Daarop sê Hy vir Abram: Weet verseker dat jou saad besoekers sal wees in 'n Aarde wat aan hulle nie behoort nie; daar sal hulle diensbaar wees en besoedel word vierhonderd jaar lank.

GEN 15:14 : Maar Ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed.

GEN 15:15 : Maar jy sal na jou vaders gaan in Vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word.

GEN 15:16 : En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nog nie klaar nie.

GEN 15:17 : En ná sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen dié stukke vleis deur.

GEN 15:18 : Op dié dag het JaHWeH met Abram 'n Verbond gesluit en gesê: Aan jou saad gee Ek hierdie Aarde, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier:

GEN 15:19 : die Keniete en Kenissiete en Kadmoniete

GEN 15:20 : en Hetiete en Feresiete en Refaïete

GEN 15:21 : en Amoriete en Kanaäniete en Girgasiete en Jebusiete.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
15
Pablo Software Solutions Datum
OT