1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Hagar en Jismael.

GEN 16:1 : MAAR Sarai, die vrou van Abram, het vir hom geen kinders gebaar nie; en sy het 'n Egiptiese slavin gehad en haar naam was Hagar.

GEN 16:2 : En Sarai het vir Abram gesê: Jy weet, JaHWeH het my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan tog in by my slavin; miskien sal ek uit haar gebou word. En Abram het na Sarai geluister.

GEN 16:3 : Toe neem Sarai, die vrou van Abram, Hagar, die Egiptiese, haar slavin - nadat Abram tien jaar in die Aarde van Kanaän gewoon het - en gee haar aan haar man Abram om sy vrou te wees.

GEN 16:4 : En hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword, maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword.

GEN 16:5 : En Sarai sê vir Abram: Die onreg my aangedoen, is op jou! Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword, laat JaHWeH oordeel tussen my en jou.

GEN 16:6 : En Abram antwoord Sarai: Daar is jou slavin in jou hand doen met haar soos dit goed is in jou oë, toe het Sarai haar sleg behandel, en sy het van haar aangesig af weggevlug.

GEN 16:7 : En die Boodskapper van JaHWeH het haar by 'n fontein in die wildernis gevind, by die fontein op pad na Sur,

GEN 16:8 : en gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord: Ek vlug van my meesteres Sarai af weg.

GEN 16:9 : Toe sê die Boodskapper van JaHWeH vir haar: Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande.

GEN 16:10 : Verder sê die Boodskapper van JaHWeH vir haar: Ek sal jou saad grootliks vermeerder, sodat hulle vanweë hul menigte nie getel kan word nie.

GEN 16:11 : Ook sê die Boodskapper van JaHWeH vir haar: Kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar, en jy moet hom Jismael noem, want JaHWeH het jou in jou ellende verhoor.

GEN 16:12 : En hy sal 'n wilde-esel van 'n adamiet wees: sy hand teen almal, en almal se hand teen hom! En hy sal teenoor al sy broers woon.

GEN 16:13 : Toe noem sy die Naam van JaHWeH wat met haar gespreek het: U is 'n El wat sien, want sy het gesê: Het ek ook gesien, die Een wat my sien?

GEN 16:14 : Daarom noem hulle die put: Put van Lagai-Roï. Dit lê daar tussen Kadesh en Bered.

GEN 16:15 : En Hagar het vir Abram 'n seun gebaar; en Abram het sy seun wat Hagar gebaar het, Jismael genoem.

GEN 16:16 : En Abram was ses-en-tagtig jaar oud toe Hagar Jismael vir Abram gebaar het.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
16
Pablo Software Solutions Datum
OT