1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

(God verander die naam van Abram en stel die besnydenis in)

Die belofte van baie nasies - Die ewige besnydenis Verbond.

GEN 17:1 : TOE Abram nege-en-negentig jaar oud was, het JaHWeH aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is El die Almagtige; wandel voor My Aangesig, en wees rassuiwer. [Boek van die Opregte 13:8; DaniEl 3:35]

GEN 17:2 : Dan sal Ek My Verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder.

GEN 17:3 : Toe val Abram op sy aangesig, en Elohim het met hom gespreek en gesê:

GEN 17:4 : Wat My aangaan, kyk, My Verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word.

GEN 17:5 : Daarom sal hulle jou nie meer Abram (verhewe vader) noem nie, maar jou naam sal wees Abraham (vader van menigtes), want Ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies.

GEN 17:6 : En Ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak: Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom.

GEN 17:7 : En Ek sal My Verbond oprig tussen My en jou en jou saad na jou in hulle geslagte as 'n ewigdurende Verbond, om vir jou 'n Elohim te wees en vir jou saad ná jou. [Levítikus 26:9, 42; Psalm 105]

GEN 17:8 : En Ek sal aan jou en jou saad ná jou die Aarde van jou vreemdelingskap gee, die hele Aarde van Kanaän, as 'n ewige besitting; en Ek sal vir hulle 'n Elohim wees.

GEN 17:9 : Verder het Elohim aan Abraham gesê: Maar jy moet My Verbond hou, jy en jou saad ná jou, in julle geslagte.

GEN 17:10 : Dit is My Verbond wat julle moet hou tussen My en julle en jou saad ná jou: Al wat manlik onder julle is, moet besny word

GEN 17:11 : julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n Teken wees van die Verbond tussen My en julle.

GEN 17:12 : 'n Seuntjie van agt dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in jou huis gebore is, en die seun van 'n uitlander wat met silwer gekoop is, wat nie van jou saad is nie

GEN 17:13 : die wat in jou huis gebore en wat met jou silwer gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan My Verbond in julle vlees wees as 'n ewige Verbond.

GEN 17:14 : En wat manlik is en die voorhuid het, wat nie aan die vlees van sy voorhuid besny is nie - dié siel [sal] haar afsny uit haar volksgenote: hy het My Verbond verbreek. [JeségiEl 32:21]

GEN 17:15 : Verder het Elohim aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sarah wees.

GEN 17:16 : En Ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seun gee; ja, Ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal uit haar voortkom.

GEN 17:17 : Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sarah, wat negentig jaar oud is, baar?

GEN 17:18 : En Abraham sê aan die Elohim: Ag, mag Jismael lewe voor U Aangesig!

GEN 17:19 : Toe antwoord Elohim: Voorwaar, jou vrou Sarah sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal My Verbond met hom oprig as 'n ewige Verbond vir sy saad ná hom.

GEN 17:20 : Ook wat Jismael aangaan, het Ek jou verhoor. Kyk, Ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. Twaalf vorste sal hy verwek, en Ek sal hom 'n groot nasie maak.

GEN 17:21 : Maar My Verbond sal Ek oprig met Isak wat Sarah vir jou anderjaar op hierdie tyd sal baar.

GEN 17:22 : En nadat Hy klaar met hom gespreek het, het Elohim van Abraham af opgevaar.

GEN 17:23 : Daarop neem Abraham sy seun Jismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy silwer gekoop is, almal wat manlik was onder die manne in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle voorhuid nog op daardie selfde dag besny, soos Elohim met hom gespreek het.

GEN 17:24 : En Abraham was nege-en-negentig jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

GEN 17:25 : En sy seun Jismael was dertien jaar oud toe hy aan die vlees van sy voorhuid besny is.

GEN 17:26 : Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Jismael besny

GEN 17:27 : en al die manne van sy huis - die wat in sy huis gebore en die wat van 'n uitlander met silwer gekoop is, is saam met hom besny.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
17
Pablo Software Solutions Datum
OT