1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVTIKUS] LEV
Die Getalle [NMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabers (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabers (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWshua (ABG)
Die Brief aan die Hebrers (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWshua deur JeHWganan (OPE)
Website Builder

(Abraham tree op as voorbidder vir Sodom)

JaHWeH verskyn aan Abraham!

GEN 18:1 : DAARNA het JaHWeH aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.

GEN 18:2 : Toe hy sy o opslaan en kyk, staan daar drie Manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die Aarde toe.

GEN 18:3 : En hy s: My Meester, as ek nou Guns in U O gevind het, gaan dan tog nie by U kneg verby nie.

GEN 18:4 : Laat hulle tog 'n bietjie water bring, en was U voete, en l en rus onder die boom.

GEN 18:5 : En laat ek 'n stukkie brood gaan haal, en versterk U Hart - daarna kan U verder gaan - want daarom het U by U kneg aangekom. En Hulle antwoord: Doen soos u ges het.

GEN 18:6 : Toe loop Abraham haastig in die tent na Sarah en s: Maak gou, knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke.

GEN 18:7 : Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, suiwer kalf en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaargemaak het.

GEN 18:8 : En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het, en sit dit aan Hulle voor, terwyl hy self by Hulle onder die boom bly staan; en Hulle het geet.

GEN 18:9 : Toe s Hulle vir hom: Waar is Sarah, u vrou? En hy antwoord: Daar in die tent.

GEN 18:10 : En Hy s: Ek sal sekerlik weer na jou toe kom teen die tyd van lewe - dan sal jou vrou Sarah 'n seun h. En Sarah het geluister by die ingang van die tent wat agter Hom was.

GEN 18:11 : Maar Abraham en Sarah was oud, ver op hulle dae; dit het met Sarah nie meer volgens die rel van die vroue gegaan nie.

GEN 18:12 : En Sarah het in haar binneste gelag en gedink: Sal ek wellus h nadat ek oud geword het en my eggenoot oud is?

GEN 18:13 : Toe s JaHWeH vir Abraham: Waarom het Sarah daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het?

GEN 18:14 : Sou enige woord te wonderbaar vir JaHWeH wees? Hierdie tyd, teen die tyd van lewe sal Ek na jou terugkom, en Sarah sal 'n seun h.

GEN 18:15 : Maar Sarah het dit ontken en ges: Ek het nie gelag nie - want sy was bang, maar Hy s: Nee, maar jy het gelag.

GEN 18:16 : Toe staan die Manne daarvandaan op, en Hulle het gekyk na die kant van Sodom; en Abraham het saam met Hulle gegaan om Hulle weg te bring.

GEN 18:17 : Daarop s JaHWeH: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen,

GEN 18:18 : terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word en al My nasies van die Aarde in hom gesen sal word?

GEN 18:19 : Want Ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die Weg van JaHWeH moet hou om Geregtigheid en Reg te doen; sodat JaHWeH oor Abraham kan bring wat Hy oor hom gespreek het.

GEN 18:20 : Verder het JaHWeH ges: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle oortredinge is waarlik baie swaar.

GEN 18:21 : Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos haar geroep oor hulle is wat by My gekom het; en so nie, Ek wil dit weet.

GEN 18:22 : Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die Aangesig van JaHWeH.

GEN 18:23 : En Abraham het nader gekom en ges: Sal U ook die regverdige saam met die besoedelde ombring?

GEN 18:24 : Miskien is daar vyftig regverdiges binne-in die stad; sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die vyftig regverdiges wat in haar binneste is nie?

GEN 18:25 : Laat dit ver van U wees om so iets te doen: om die regverdige saam met die besoedelde om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die besoedelde. Laat dit ver van U wees! Sal die Regter van die hele Aarde geen Reg doen nie?

GEN 18:26 : Toe s JaHWeH: As Ek in Sodom vyftig regverdiges vind binne-in die stad, dan sal Ek die hele plek spaar om hulle ontwil.

GEN 18:27 : En Abraham antwoord en s: Kyk tog, ek het dit gewaag om met my Meester te spreek alhoewel ek stof en as is.

GEN 18:28 : Miskien sal daar aan die vyftig regverdiges vyf ontbreek; sal U ter wille van vyf die hele stad verwoes? En Hy antwoord: Ek sal haar nie verwoes as Ek daar vyf-en-veertig vind nie.

GEN 18:29 : En hy het nog verder met Hom gespreek en ges: Miskien sal daar veertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit ter wille van die veertig nie doen nie.

GEN 18:30 : Verder s hy: Laat my Meester tog nie woedend word nie, en mag ek nog iets s. Miskien sal daar dertig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal dit nie doen as Ek daar dertig vind nie.

GEN 18:31 : Toe s hy: Kyk tog, ek het dit gewaag om met my Meester te spreek. Miskien sal daar twintig gevind word. En Hy antwoord: Ek sal haar ter wille van die twintig nie verwoes nie.

GEN 18:32 : Toe s hy: Laat my Meester tog nie woedend word nie, en laat my net hierdie keer spreek. Miskien sal daar tien gevind word. En Hy antwoord: Ek sal haar ter wille van die tien nie verwoes nie.

GEN 18:33 : En JaHWeH het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
18
Pablo Software Solutions Datum
OT