1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Verwoesting van Sodom. Vertrek van Lot.

GEN 19:1 : EN die twee Boodskappers het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot Hulle sien, het hy opgestaan om Hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die Aarde toe

GEN 19:2 : en gesê: Kyk tog, my Meesters, draai tog uit na die huis van U dienaar en bly die nag oor en was U voete; dan kan U vroeg opstaan en U reis voortsit. Maar Hulle antwoord: Nee, Ons sal op die plein vernag.

GEN 19:3 : Maar hy het baie by Hulle aangehou, sodat Hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir Hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en Hulle het geëet.

GEN 19:4 : Hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel: jonk en oud, die hele bevolking, almal saam.

GEN 19:5 : En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê: Waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken.

GEN 19:6 : Daarop gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe

GEN 19:7 : en sê: My broers, moet tog nie kwaad doen nie.

GEN 19:8 : Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie; laat ek dié na julle uitbring, en doen met hulle soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie Manne moet julle niks doen nie, want daarom het Hulle onder die skaduwee van my dak ingekom.

GEN 19:9 : Toe antwoord hulle: Gee pad daar! En hulle sê: Hierdie een het gekom om [hier] as vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man, op Lot, aangedring en nader gekom om die deur oop te breek.

GEN 19:10 : Maar die Manne het Hulle hand uitgesteek en Lot by Hulle in die huis gebring en die deur toegesluit.

GEN 19:11 : Toe slaan Hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle tevergeefs na die ingang gesoek het.

GEN 19:12 : Daarop sê die Manne vir Lot: Wie het jy hier nog? 'n Skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad - bring hulle uit die plek uit;

GEN 19:13 : want Ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor haar groot is voor die Aangesig van JaHWeH, en JaHWeH het Ons gestuur om haar te verwoes.

GEN 19:14 : Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou, en sê: Maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want JaHWeH gaan die stad verwoes, maar hy was in die oë van sy skoonseuns soos een wat gekskeer.

GEN 19:15 : En toe die dag begin breek, het die Boodskappers by Lot aangedring en gesê: Maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.

GEN 19:16 : Maar hy het nog getalm, toe gryp die Manne hom en sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat JaHWeH hom wou verskoon; en Hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad.

GEN 19:17 : En toe Hy hulle na buite uitgelei het, sê Hy: Vlug oor jou siel! Moenie omkyk nie, en moenie êrens in die distrik bly staan nie. Vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie!

GEN 19:18 : Daarop antwoord Lot hom: Ag nee, my Meester!

GEN 19:19 : Kyk tog, U kneg het Barmhartigheid in U Oë gevind, en U het U Medelye groot gemaak wat U aan my betoon het deur my siel in die lewe te behou. Maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug sonder dat die besoedeling my inhaal en ek sterwe nie.

GEN 19:20 : Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug, en sy is klein. Laat my tog daarheen vlug - is sy nie klein nie? - dat my siel kan lewe!

GEN 19:21 : En Hy sê vir hom: Kyk, Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat Ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie.

GEN 19:22 : Vlug gou daarheen, want Ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Daarom noem hulle die stad Soar.

GEN 19:23 : Die son het oor die Aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom.

GEN 19:24 : En JaHWeH het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van JaHWeH uit die Hemele, [2 Ezra 2:8]

GEN 19:25 : en Hy het hierdie stede omgekeer en die hele distrik, ook al die inwoners van die stede en wat op die Adamah[adamiet se Aarde] groei.

GEN 19:26 : En sy vrou het agter hom omgekyk, en sy het 'n soutpilaar geword.

GEN 19:27 : En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die Aangesig van JaHWeH gestaan het.

GEN 19:28 : Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die aangesig van die hele Aarde van die distrik, sien hy dat die rook van die Aarde optrek soos die rook van 'n smeltoond.

GEN 19:29 : En onderwyl Elohim die stede van die distrik verwoes, het Elohim aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe Hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was.

GEN 19:30 : En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy twee dogters gaan woon op die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly; daarom het hy saam met sy twee dogters in 'n spelonk gaan woon.

GEN 19:31 : En die oudste het aan die jongste gesê: Ons vader is oud, en daar is geen man in die Aarde om, na die reël van die hele Aarde, by ons in te gaan nie.

GEN 19:32 : Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n saadlyn in die lewe kan hou.

GEN 19:33 : Hulle gee toe dié nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan.

GEN 19:34 : Die volgende dag sê die oudste aan die jongste: Kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad; laat ons hom vannag weer wyn gee om te drink; gaan dan in, hou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n saadlyn in die lewe kan hou.

GEN 19:35 : Hulle gee toe dié nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan.

GEN 19:36 : So het dan die twee dogters van Lot by hulle vader bevrug geword,

GEN 19:37 : en die oudste het 'n seun - gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. [Boekrol van die Opregte 19:58]

GEN 19:38 : En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ammi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
19
Pablo Software Solutions Datum
OT