1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

GEN 2:1 : SO is dan voltooi die Hemele en die Aarde met hulle ganse Leërmag.[Openbaring van Henog 11:33]

GEN 2:2 : En Elohim het op die sewende dag Sy werk voltooi wat HY gemaak het, en op die sewende dag gesabbatteer van al SY werk wat HY gemaak het.

GEN 2:3 : En Elohim het die sewende dag geseën en dit apart gestel; omdat Elohim daarop gesabbatteer het van al die werk wat HY geskep en gemaak het. [MattithJaHûW 12:8]

Skepping van die adamiet en vrou. Eden

GEN 2:4 : Dit is die stamboom van die Hemele en die Aarde toe hulle geskape is.

GEN 2:5 : In die dag toe JaHWeH Elohim die Aarde en die Hemele gemaak het was daar nog geen struike van die veld in die Aarde nie, en geen plante van die veld het nog uitgespruit nie; want JaHWeH Elohim het nog nie laat reën op die Aarde nie, en daar was geen adamiete om die Adamah[adamiet se Aarde] te bewerk nie.

GEN 2:6 : Maar 'n mis het opgetrek uit die Aarde en die aangesig van al die Adamah[adamiet se Aarde] bevogtig.

GEN 2:7 : En JaHWeH Elohim het die adamiet geformeer uit die stof van die Adamah[adamiet se Aarde] en in sy neus die asem van die lewendes geblaas. So het die adamiet dan 'n lewende siel geword. [2 Ezra 3:5]

GEN 2:8 : Ook het JaHWeH Elohim 'n Tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die adamiet wat Hy geformeer het, 'n plek gegee. [2 Ezra 3:6]

GEN 2:9 : En JaHWeH Elohim het allerhande bome uit die Adamah[adamiet se Aarde] laat uitspruit, begeerlik om te sien en suiwer om van te eet; ook die Boom van die Lewe in die middel van die Tuin, en die Boom van die Kennis van Suiwer en Besoedel. [Boekrol van Henog 24:5; 32:6]

GEN 2:10 : En daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die Tuin nat te maak; en daarvandaan is hy verdeel en het vier lope geword.

GEN 2:11 : Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele Aarde van Hawila loop waar die goud is.

GEN 2:12 : En die goud van dié Aarde is suiwer. Daar is [ook] balsemgom en onikssteen.

GEN 2:13 : En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele Aarde van Kuwsh loop. [Boekrol van die Opregte 2:6]

GEN 2:14 : En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Frat.

GEN 2:15 : Toe het JaHWeH Elohim die adamiet geneem en hom in die Tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.

GEN 2:16 : En JaHWeH Elohim het aan die adamiet bevel gegee en gesê: Van al die bome van die Tuin mag jy vry eet,

GEN 2:17 : maar van die Boom van die Kennis van Suiwer en Besoedel, van haar mag jy nie eet nie; want die dag as jy van haar eet, sal jy sekerlik sterwe.

GEN 2:18 : Ook het JaHWeH Elohim gesê: Dit is nie goed dat die adamiet alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas.

GEN 2:19 : En JaHWeH Elohim het uit die Adamah[adamiet se Aarde] geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die Hemele en hulle na die adamiet gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die adam elke lewende siel genoem het, so moes hulle naam wees.

GEN 2:20 : So het die Adam dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die Hemele en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die Adam het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.

GEN 2:21 : Toe het JaHWeH Elohim 'n diepe slaap op die adamiet laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy sykante geneem en die plek met vlees toegemaak. [Openbaring van Henog 11:49, Boekrol van die Opregte 1:4, JeHôWganan 19:34]

GEN 2:22 : En JaHWeH Elohim bou die sykant wat Hy van die adamiet geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die adamiet.

GEN 2:23 : Toe sê die Adam: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal vrou genoem word, want sy is uit die man geneem.

GEN 2:24 : Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.

GEN 2:25 : En hulle was altwee naak, die adamiet en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
2
Pablo Software Solutions Datum
OT