1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Abraham kom in Gerar. (Hy ontken data Sara sy vrou is)

GEN 20:1 : EN Abraham het daarvandaan weggetrek na die Suide van die Aarde en gaan woon tussen Kadesh en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef.

GEN 20:2 : En Abraham het van Sarah, sy vrou, gesê: Sy is my suster. Toe laat Abiméleg, die koning van Gerar, Sarah haal.

GEN 20:3 : Maar Elohim het in die nag by Abiméleg gekom in 'n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n besitter se besitting.

GEN 20:4 : Maar Abiméleg het nog nie naby haar gekom nie; daarom het hy gevra: My Meester, sal U ook 'n regverdige nasie ombring?

GEN 20:5 : Het hy my nie self gesê nie: Sy is my suster? En sy het self ook gesê: Hy is my broer, in die onskuld van my hart en in die onskuld van my handpalms het ek dit gedoen.

GEN 20:6 : Daarop antwoord die Elohim hom in die droom: Ek weet ook dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, en Ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen My te oortree nie. Daarom het Ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie.

GEN 20:7 : Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet; en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort.

GEN 20:8 : Abiméleg is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel, toe was die manne baie bang.

GEN 20:9 : En Abiméleg het Abraham laat roep en hom gevra: Wat het jy ons aangedoen? En waarmee het ek teen jou oortree, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot oortreding gebring het? Dinge wat nie mag gebeur nie, het jy my aangedoen.

GEN 20:10 : Verder sê Abiméleg vir Abraham: Wat was jou bedoeling dat jy dit gedoen het?

GEN 20:11 : En Abraham antwoord: Ek het gedink daar is regtig geen Vrees vir Elohim in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak.

GEN 20:12 : En sy is ook werklik my suster; sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie; en sy het my vrou geword.

GEN 20:13 : En toe Elohim my uit die huis van my vader laat omswerf het, het ek aan haar gesê: Dit is die guns wat jy van jou kant aan my moet bewys - op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê: Hy is my broer.

GEN 20:14 : Toe neem Abiméleg kleinvee en beeste, ook slawe en slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sarah het hy aan hom teruggegee.

GEN 20:15 : En Abiméleg sê: Daar lê my Aarde voor jou oop; woon waar dit goed is in jou oë.

GEN 20:16 : En vir Sarah sê hy: Hier gee ek aan jou broer duisend [sikkels] silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is.

GEN 20:17 : Toe het Abraham tot die Elohim gebid, en Elohim het Abiméleg gesond gemaak; ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar.

GEN 20:18 : Want JaHWeH het elke moederskoot van die huis van Abiméleg geheel en al toegesluit ter wille van Sarah, die vrou van Abraham.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
20
Pablo Software Solutions Datum
OT