1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Geboorte van Isak. Abraham verdryf Hagar en Jismael.

GEN 21:1 : EN JaHWeH het Sarah besoek soos Hy beloof het; en JaHWeH het aan Sarah gedoen soos Hy gespreek het:

GEN 21:2 : Sarah het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat Elohim genoem het.

GEN 21:3 : En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sarah vir hom gebaar het, Isak genoem.

GEN 21:4 : En Abraham het sy seun Isak besny toe hy agt dae oud was, soos Elohim hom beveel het.

GEN 21:5 : En Abraham was honderd jaar oud toe sy seun Isak vir hom gebore is.

GEN 21:6 : En Sarah het gesê: 'n Gelag het Elohim my berei: elkeen wat dit hoor, sal oor my lag.

GEN 21:7 : Verder sê sy: Wie kon ooit aan Abraham voorspel het: Sarah soog kinders? Want ek het 'n seun gebaar in sy ouderdom. [Jakobus 6:3d-3e]

GEN 21:8 : En die kind het grootgeword en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is.

GEN 21:9 : Toe sien Sarah hoe die seun van Hagar, die Egiptiese [slavin], wat sy vir Abraham gebaar het, spot;

GEN 21:10 : en sy sê aan Abraham: Jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie.

GEN 21:11 : En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun.

GEN 21:12 : Maar Elohim het aan Abraham gesê: Laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sarah in alles wat sy van jou verlang, want deur Isak sal daar vir jou 'n saadlyn genoem word.

GEN 21:13 : Maar Ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou saad is.

GEN 21:14 : Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood en 'n sak met water geneem en dit aan Hagar gegee deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind, en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die wildernis van Berséba.

GEN 21:15 : En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp

GEN 21:16 : en geloop en op 'n afstand gaan sit so ver as 'n boog kan skiet; want sy het gesê: Ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween.

GEN 21:17 : Toe hoor Elohim die stem van die seun, en die Boodskapper van Elohim het na Hagar geroep uit die Hemele en haar gevra: Wat is dit met jou, Hagar? Wees nie bevrees nie, want Elohim het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is.

GEN 21:18 : Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want Ek sal hom 'n groot nasie maak.

GEN 21:19 : Daarop het Elohim haar oë geopen, en sy sien 'n put! En sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink.

GEN 21:20 : En Elohim was met die seun; en hy het grootgeword en in die wildernis gewoon en 'n boogskutter geword:

GEN 21:21 : hy het in die wildernis van Paran gewoon; en sy moeder het vir hom 'n vrou uit die Aarde van Egipte geneem.

Verbond tussen Abraham en Abiméleg.

GEN 21:22 : IN dié tyd het Abiméleg en Pigol, sy leërowerste, met Abraham gespreek en gesê: Elohim is met jou in alles wat jy doen.

GEN 21:23 : Sweer dan nou vir my hier by Elohim dat jy met my en my seun en my kleinseun nie vals sal handel nie; dieselfde guns wat ek jou bewys het, moet jy aan my bewys en aan die Aarde waarin jy as vreemdeling vertoef.

GEN 21:24 : En Abraham antwoord: Ek sweer.

GEN 21:25 : Maar Abraham het Abiméleg aangespreek oor 'n put wat die dienaars van Abiméleg met geweld geneem het.

GEN 21:26 : Daarop antwoord Abiméleg: Ek weet nie wie dit gedoen het nie, en jy het my dit ook nie meegedeel nie, en ek het daar ook niks van gehoor nie as net vandag.

GEN 21:27 : Toe neem Abraham kleinvee en beeste en gee dit aan Abiméleg; en hulle twee het 'n verbond gesluit;

GEN 21:28 : Abraham het naamlik die sewe ooilammers van die kleinvee eenkant uitgekeer.

GEN 21:29 : Toe sê Abiméleg vir Abraham: Wat beteken hierdie sewe ooilammers wat jy uitgekeer het?

GEN 21:30 : En hy antwoord: Die sewe ooilammers moet jy uit my hand aanneem, sodat hulle vir my 'n getuienis kan wees dat ek hierdie put gegrawe het.

GEN 21:31 : Daarom noem hulle dié plek Berséba, omdat hulle twee daar gesweer het.

GEN 21:32 : So het hulle dan 'n verbond gesluit in Berséba. Daarna het Abiméleg en Pigol, sy leërowerste, klaargemaak en na die Aarde van die Filistyne teruggegaan.

GEN 21:33 : En hy het 'n tamarisk in Berséba geplant en daar die Naam van JaHWeH, die Ewige El, aangeroep.

GEN 21:34 : En Abraham het baie dae as vreemdeling in die Aarde van die Filistyne vertoef.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
21
Pablo Software Solutions Datum
OT