1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

(Die offerande op Moría)

Abraham bereid om sy eersgeborene as Slagdier aan JaHWeH te bloei.

GEN 22:1 : Ná hierdie dinge het Elohim Abraham op die proef gestel en aan hom gesê: Abraham! En hy antwoord: Hier is ek! [Boekrol van die Opregte 22:45]

GEN 22:2 : Toe sê Hy: Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die Aarde van MoriJaH en dra hom op as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys. [Boekrol van die Opregte 23:2; Hebreërs 11:17]

GEN 22:3 : Daarop het Abraham die môre vroeg klaargemaak en sy esel opgesaal en twee van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem; en hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat die Elohim vir hom aangewys het. [Boekrol van die Opregte 23:21]

GEN 22:4 : Op die derde dag toe slaan Abraham sy oë op en sien die plek van ver af.

GEN 22:5 : En Abraham sê aan sy dienaars: Bly julle hier met die esel; ek en die seun wil daarheen gaan om neer te buig en dan na julle terugkom.

GEN 22:6 : En Abraham het die hout vir die brandoffer geneem en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem. So het hulle twee dan saam geloop.

GEN 22:7 : Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê: My vader! En hy antwoord: Hier is ek, my seun! En hy sê: Hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer?

GEN 22:8 : En Abraham antwoord: Elohim sal vir Homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop.

GEN 22:9 : Toe hulle kom op die plek wat die Elohim vir hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout reggelê; daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo-op die hout gesit.

GEN 22:10 : Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te bloei.

GEN 22:11 : Maar die Boodskapper van JaHWeH het na hom van die Hemele af geroep en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!

GEN 22:12 : En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, en doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy Elohim Vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.

GEN 22:13 : En toe Abraham sy oë opslaan, sien hy meteens 'n ram wat agter in die bos met sy horings vasgeraak het. En Abraham het gegaan en die ram geneem en dit opgedra as brandoffer in die plek van sy seun.

GEN 22:14 : En Abraham het dié plek genoem: JaHWeH-Jireh! (sal voorsien) Sodat vandag nog gesê word: Op die Berg van JaHWeH sal voorsien word.

GEN 22:15 : Toe roep die Boodskapper van JaHWeH vir die tweede keer na Abraham van die Hemele af

GEN 22:16 : en sê: Ek sweer by Myself, spreek JaHWeH, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie,

GEN 22:17 : dat Ek jou ryklik sal seën en jou saad grootliks sal vermeerder soos die Sterre van die Hemele en soos die sand wat aan die seestrand is; en jou saad sal die poort van sy vyande in besit neem.

GEN 22:18 : En in jou saad sal al My nasies van die Aarde geseën word, omdat jy na My Stem geluister het. [Génesis 18:19]

GEN 22:19 : En Abraham het na sy dienaars teruggekeer; en hulle het klaargemaak en saam na Berséba gegaan. En Abraham het in Berséba bly woon.

GEN 22:20 : Ná hierdie dinge het hulle aan Abraham berig gebring en gesê: Kyk, Milka het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar:

GEN 22:21 : Us, sy eersgeborene, en Bus, sy broer, en KemûwEl, die vader van Aram,

GEN 22:22 : ook Kesed en Haso en Pildas en Jidlaf en BetuEl.

GEN 22:23 : (En BetuEl was die vader van Rebekka.) Hierdie agt het Milka vir Nahor, die broer van Abraham, gebaar.

GEN 22:24 : En sy byvrou met haar naam van Reüma, sy het ook Tebag en Gaham en Tahas en Máäga gebaar.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
22
Pablo Software Solutions Datum
OT