1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Dood van Sarah en haar begrafnis.

GEN 23:1 : EN die lewensdae van Sarah was honderd-sewe-en-twintig jaar. Dit was die lewensjare van Sarah.

GEN 23:2 : En Sarah het gesterwe in Kirjat-Arba, dit is Hebron, in die Aarde van Kanaän; en Abraham het gekom om oor Sarah te rouklaag en haar te beween. [Boekrol van die Opregte 23:86; 36:5]

GEN 23:3 : Daarna het Abraham opgestaan, van sy dode af weg, en met die seuns van Het gespreek en gesê:

GEN 23:4 : Ek is 'n besoeker en 'n vreemdeling onder julle. Gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe.

GEN 23:5 : Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê aan hom:

GEN 23:6 : Luister na ons, my meester! U is 'n vors van Elohim onder ons. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het; niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie.

GEN 23:7 : Toe staan Abraham op en buig hom voor die volk van die Aarde, voor die seuns van Het;

GEN 23:8 : en hy het met hulle gespreek en gesê: As dit julle siel [behaag] dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sohar,

GEN 23:9 : dat hy aan my gee die spelonk van Magpéla wat aan hom behoort, wat aan die end van sy grondgebied lê; laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit.

GEN 23:10 : En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron, die Hetiet, vir Abraham voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het:

GEN 23:11 : Nee, my meester, luister na my. Die stuk grond gee ek aan u; ook die spelonk wat in haar is, haar gee ek aan u; voor die oë van die seuns van my volk gee ek haar aan u; begraaf u dode.

GEN 23:12 : Daarop het Abraham hom voor die aangesig, van die volk van die Aarde neergebuig

GEN 23:13 : en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die Aarde: Ja, as dit u is, ag, luister na my! Ek gee die silwer vir die stuk grond; neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe.

GEN 23:14 : En Efron het Abraham geantwoord en aan hom gesê:

GEN 23:15 : My meester, luister na my. 'n Stuk Aarde van vierhonderd sikkels silwer - wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode.

GEN 23:16 : Toe luister Abraham na Efron, en Abraham het aan Efron die silwer afgeweeg waarvan hy gespreek het voor die ore van die seuns van Het - vierhonderd sikkels silwer gangbaar by die koopman.

GEN 23:17 : So het dan die stuk grond van Efron wat in Magpéla voor die aangesig van Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat in haar is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan,

GEN 23:18 : die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het.

GEN 23:19 : Daarna het Abraham toe sy vrou Sarah begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpéla, oostelik van Mamre, sy is Hebron, in die Aarde van Kanaän.

GEN 23:20 : So is dan die stuk grond en die spelonk wat in haar was, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan om haar as graf in eiendom te besit.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
23
Pablo Software Solutions Datum
OT