1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

Rebekka word gevra as vrou vir Isak.

GEN 24:1 : EN Abraham was oud en ver op sy dae, en JaHWeH het Abraham in alles geseŽn.

GEN 24:2 : Toe sÍ Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat die opsig gehad het oor al sy goed: LÍ tog jou hand onder my heup,

GEN 24:3 : dat ek jou kan laat sweer by JaHWeH, die Elohey van die Hemele en Elohey van die Aarde, dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanašniete onder wie ek woon nie; [Boekrol van Henog 58:4]

GEN 24:4 : maar dat jy na my Aarde en my familie sal gaan om vir my seun Isak 'n vrou te neem.

GEN 24:5 : Toe sÍ die dienaar vir hom: Miskien sal die vrou my nie wil volg na hierdie Aarde nie. Moet ek u seun dan maar terugbring in die Aarde waaruit u weggetrek het?

GEN 24:6 : En Abraham antwoord hom: Neem jou tog in ag dat jy my seun nie weer daarheen bring nie.

GEN 24:7 : JaHWeH, die Elohey van die Hemele, wat my uit my vader se huis en uit die Aarde van my weggeneem het, en wat met my gespreek en vir my gesweer het met die woorde: Aan jou saad sal EK hierdie Aarde gee - HY sal SY Boodskapper voor jou uit stuur, en jy moet vir my seun daar 'n vrou gaan haal.

GEN 24:8 : Maar as die vrou jou nie wil volg nie, dan is jy ontslae van hierdie eed aan my. Jy moet net my seun nie weer daarheen bring nie.

GEN 24:9 : Toe lÍ die dienaar sy hand onder die heup van Abraham, sy meester, en hy het vir hom gesweer, met die oog op hierdie saak.

GEN 24:10 : En die dienaar het tien kamele van die kamele van sy meester geneem en weggegaan met allerhande kosbare goed van sy meester by hom: hy het klaargemaak en na MesopotamiŽ, na die stad van Nahor, getrek.

GEN 24:11 : En hy het die kamele laat neerkniel buitekant die stad by 'n put, teen die aand, teen die tyd dat die vroue uitgaan om water te skep.

GEN 24:12 : en gesÍ: JaHWeH, Elohey van Abraham, my meester, laat ek [haar] tog vandag ontmoet, en toon Medelye aan Abraham, my meester.

GEN 24:13 : Hier staan ek by die fontein, terwyl die dogters van die manne van die stad uitkom om water te skep.

GEN 24:14 : Laat dit nou tog gebeur: as die dogter aan wie ek sal sÍ: Hou tog jou kruik, dat ek kan drink, antwoord: Drink, en ek sal ook u kamele laat drink - dan is sy dit wat U bestem het vir U kneg Isak, en daaraan sal ek weet dat U Medelye aan my meester betoon het.

GEN 24:15 : Hy het nog nie klaar gespreek nie, of daar kom Rebekka uit wat vir BetuEl, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer.

GEN 24:16 : En die dogter was baie mooi van aansien, 'n maagd, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom.

GEN 24:17 : Toe loop die dienaar haar tegemoet en sÍ: Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink.

GEN 24:18 : En sy antwoord: Drink, my meester! Daarop laat sy gou haar kruik op haar hand afsak en laat hom drink.

GEN 24:19 : Nadat sy hom genoeg laat drink het, sÍ sy: Ek sal vir u kamele ook skep totdat hulle genoeg gedrink het.

GEN 24:20 : Dadelik het sy toe haar kruik in die drinkbak leeggemaak en weer na die put geloop om te skep en vir al sy kamele geskep.

GEN 24:21 : En die man het haar stilswyend betrag om te weet of JaHWeH sy weg voorspoedig gemaak het of nie.

GEN 24:22 : En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n halfsikkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien [sikkels] goud in gewig.

GEN 24:23 : En hy sÍ: Wie se dogter is jy? Vertel my tog. Is daar plek vir ons in die huis van jou vader om te vernag?

GEN 24:24 : Toe antwoord sy hom: Ek is die dogter van BetuEl, die seun van Milka wat sy vir Nahor gebaar het.

GEN 24:25 : Verder sÍ sy vir hom: Daar is ook strooi en voer in oorvloed by ons, ook plek om te vernag.

GEN 24:26 : Die man het neergebuig en plat geval voor die Aangesig van JaHWeH

GEN 24:27 : met die woorde: GeseŽnd sy JaHWeH, die Elohey van Abraham, my meester, wat Sy Medelye en Sy Waarheid aan my meester nie onttrek het nie. Wat my aangaan, JaHWeH het my op die weg gelei na die huis van die broers van my meester.

GEN 24:28 : Daarna het die dogter geloop en in die huis van haar moeder vertel wat daar gebeur het.

GEN 24:29 : En Rebekka het 'n broer gehad met die naam van Laban, en Laban het uitgeloop na die man buite by die fontein.

GEN 24:30 : Want toe hy die ring en die armbande aan die hande van sy suster sien en die woorde van sy suster Rebekka hoor, naamlik: So het die man met my gespreek - het hy na die man gegaan, terwyl hy nog daar staan by die kamele by die fontein,

GEN 24:31 : en gesÍ: Kom in, geseŽnde van JaHWeH! Waarom staan jy buitekant terwyl ek die huis reggemaak het en ook plek vir die kamele?

GEN 24:32 : En die man het in die huis ingekom - die kamele is afgesaal en vir die kamele is strooi en voer gegee, en water om sy voete te was en die voete van die manne wat by hom was.

GEN 24:33 : Daarop het hulle ete voor hom neergesit; maar hy het gesÍ: Ek sal nie eet voordat ek my saak voorgedra het nie. En hy antwoord: Spreek maar.

GEN 24:34 : Toe sÍ hy: Ek is die dienaar van Abraham.

GEN 24:35 : En JaHWeH het my meester baie geseŽn, sodat hy groot geword het, en aan hom kleinvee en beeste, silwer en goud, slawe en slavinne en kamele en esels gegee.

GEN 24:36 : En Sarah, die vrou van my meester, het vir my meester 'n seun gebaar nadat sy al oud was; en hy het aan hom alles oorgegee wat hy besit.

GEN 24:37 : En my meester het my laat sweer en gesÍ: Jy moet vir my seun geen vrou neem uit die dogters van die Kanašniete in wie se Aarde ek woon nie;

GEN 24:38 : maar jy moet gaan na die huis van my vader en na my familie en vir my seun 'n vrou gaan haal.

GEN 24:39 : Toe het ek aan my meester gesÍ: Miskien sal die vrou my nie volg nie.

GEN 24:40 : Maar hy het my geantwoord: JaHWeH voor wie se Aangesig ek gewandel het sal Sy Boodskapper met jou saamstuur, en Hy sal jou weg voorspoedig maak, sodat jy vir my seun 'n vrou uit my familie en uit die huis van my vader kan gaan haal.

GEN 24:41 : Dan sal jy ontslae wees van die eed aan my: as jy by my familie kom en hulle [haar] aan jou nie wil gee nie, dan is jy ontslae van die eed aan my.

GEN 24:42 : Ek het toe vandag by die fontein gekom en gesÍ: JaHWeH, Elohey van Abraham, my meester, as U dan my weg waar ek op haar gaan, voorspoedig wil maak

GEN 24:43 : ek staan hier by die fontein - laat dit nou tog gebeur: die maagd wat uitkom om te skep en aan wie ek sal sÍ: Laat my tog 'n bietjie water uit jou kruik drink -

GEN 24:44 : en wat my sal antwoord: Drink u self, en ook vir u kamele sal ek skep - sy is die vrou wat JaHWeH vir die seun van my meester bestem het.

GEN 24:45 : Ek het nog nie klaar in my hart gespreek nie of daar het Rebekka uitgekom met haar kruik op die skouer en na die fontein afgedaal en geskep. Ek het toe vir haar gesÍ: Laat my tog drink!

GEN 24:46 : En sy het dadelik haar kruik van haar laat afsak en gesÍ: Drink, en ek sal u kamele ook laat drink. En ek het gedrink, en sy het ook die kamele laat drink.

GEN 24:47 : Toe vra ek haar en sÍ: Wie se dogter is jy? En sy antwoord: Die dogter van BetuEl, die seun van Nahor wat Milka vir hom gebaar het. Daarop het ek die ring aan haar neus gesit en die armbande aan haar hande,

GEN 24:48 : en ek het my in aanbidding neergebuig voor die Aangesig van JaHWeH en JaHWeH geloof, die Elohey van Abraham, my meester, wat my op die Weg van Waarheid gelei het om die dogter van my meester se broer vir sy seun te gaan haal.

GEN 24:49 : As julle dan nou Guns en Waarheid teenoor my meester wil bewys, sÍ dit vir my; en so nie, sÍ dit vir my, dat ek regs of links kan gaan.

GEN 24:50 : Toe antwoord Laban en BetuEl en sÍ: Van JaHWeH kom die saak; ons kan jou daar geen kwaad of goed van spreek nie.

GEN 24:51 : Daar staan Rebekka voor jou, neem haar en gaan heen, dat sy 'n vrou kan wees vir die seun van jou meester, soos JaHWeH gespreek het.

GEN 24:52 : Toe die dienaar van Abraham hulle woorde hoor, het hy hom voor die Aangesig van JaHWeH neergebuig na die Aarde toe.

GEN 24:53 : Daarna het die dienaar silwer- en goue goed en klere uitgehaal en dit aan Rebekka gegee; ook aan haar broer en haar moeder het hy kosbare geskenke gegee.

GEN 24:54 : En hulle het geŽet en gedrink, hy en die manne wat by hom was, en die nag oorgebly. Toe hulle die mŰre vroeg opgestaan het, sÍ hy: Laat my trek na my meester!

GEN 24:55 : Maar haar broer en haar moeder sÍ: Laat die dogter 'n dag of tien by ons bly; daarna kan jy gaan.

GEN 24:56 : Maar hy antwoord hulle: Moet my nie ophou nie aangesien JaHWeH my weg voorspoedig gemaak het; laat my trek, dat ek na my meester kan gaan.

GEN 24:57 : Toe sÍ hulle: Laat ons die dogter roep en vra by haar mond.

GEN 24:58 : En hulle het Rebekka geroep en haar gevra: Wil jy met hierdie man saamgaan? En sy antwoord: Ja.

GEN 24:59 : Daarop het hulle Rebekka, hulle suster, en haar oppasser laat trek saam met die dienaar van Abraham en sy manne.

GEN 24:60 : En hulle het Rebekka geseŽn en aan haar gesÍ: Ons suster, mag jy duisende van tienduisende word, en mag jou saad die poort van sy vyande in besit neem!

GEN 24:61 : Toe het Rebekka en haar diensmeisies hulle klaargemaak en op die kamele weggery en die man gevolg. So het die dienaar dan Rebekka saamgeneem en weggetrek.

GEN 24:62 : En Isak het uit die rigting van die put Lagai-RoÔ gekom; want hy het gaan woon in die Aarde aan die suide.

GEN 24:63 : En Isak het teen die aand uitgegaan om te peins in die veld. En toe hy sy oŽ opslaan, sien hy meteens kamele aankom.

GEN 24:64 : Rebekka het ook haar oŽ opgeslaan en Isak gesien. Toe het sy van die kameel afgegly

GEN 24:65 : en aan haar dienaar gesÍ: Watter man is dit wat ons tegemoetloop in die veld? En die dienaar antwoord: Dit is my meester. Toe neem sy die sluier en bedek haar.

GEN 24:66 : Daarop het die dienaar aan Isak alles vertel wat hy gedoen het.

GEN 24:67 : En Isak het haar in die tent van sy moeder Sarah ingebring en Rebekka geneem, en sy het sy vrou geword; en hy het haar liefgehad. So is Isak dan getroos na die dood van sy moeder.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
24
Pablo Software Solutions Datum
OT