1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die dood van Abraham.

GEN 25:1 : EN Abraham het weer ' n vrou geneem en haar naam [was] Ketúra.

GEN 25:2 : En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag gebaar.

GEN 25:3 : En Joksan was die vader van Skeba en Dedan; en die kinders van Dedan was die Assuriete, Letusiete en Leümmiete.

GEN 25:4 : En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en El-Daah. Hulle almal was seuns van Ketúra.

GEN 25:5 : En Abraham het aan Isak alles gegee wat hy besit het,

GEN 25:6 : maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle, nog by sy lewe, van sy seun Isak af oos laat wegtrek, na die Aarde aan die ooste. [Boekrol van die Opregte 25:9]

GEN 25:7 : En dit is die dae van die lewensjare van Abraham wat hy geleef het: honderd-vyf-en-sewentig jaar.

GEN 25:8 : Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel.

GEN 25:9 : En sy seuns Isak en Jismael het hom begrawe in die spelonk van Magpéla, in die stuk grond van Efron, die seun van Sohar, die Hetiet, wat oos van Mamre lê,

GEN 25:10 : die stuk grond wat Abraham van die seuns van Het gekoop het. Daar is Abraham begrawe en sy vrou Sarah.

GEN 25:11 : Ná die dood van Abraham het Elohim sy seun Isak geseën; en Isak het gewoon by die put Lagai-Roï.

GEN 25:12 : En dit is die genelyn van Jismael, die seun van Abraham, wat Hagar, die Egiptiese, die slavin van Sarah, vir Abraham gebaar het -

GEN 25:13 : dit is die name van die seuns van Jismael, hulle name volgens hulle genelyn: die eersgeborene van Jismael, Nébajot; dan Kedar en Adbeël en Mibsam

GEN 25:14 : en Misma en Duma en Massa,

GEN 25:15 : Hadad en Tema, Jetur, Nafis en Kedma.

GEN 25:16 : Dit is die seuns van Jismael, en dit hulle name, in hulle dorpe en laers, twaalf vorste volgens hulle volkstamme.

GEN 25:17 : En dit is die lewensjare van Jismael: honderd-sewe-en-dertig jaar; en hy het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is versamel by sy volksgenote.

GEN 25:18 : En hulle het gewoon van Háwila tot by Sur wat oos van Egipte lê in die rigting van Assur. Teenoor al sy broers het hy hom gevestig.

Esau en Jakob.

GEN 25:19 : EN dit is die genelyn van Isak, die seun van Abraham: Abraham was die vader van Isak.

GEN 25:20 : En Isak was veertig jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van BetuEl, die Arameër uit Paddan-Aram, die suster van Laban, die Arameër, vir hom as vrou geneem het.

GEN 25:21 : En Isak het JaHWeH gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar; en JaHWeH het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het.

GEN 25:22 : En die kinders het teen mekaar gestoot binne-in haar. Toe sê sy: As dit so gaan, waarvoor [leef] ek dan? Daarop het sy gegaan om JaHWeH te raadpleeg.

GEN 25:23 : En JaHWeH het haar geantwoord: Twee nasies is in jou skoot, en twee groepe sal geskei word uit jou binneste; en [een] groep sal sterker wees as die ander groep; en die meerderheid sal die minderheid dien.

GEN 25:24 : En toe haar dae vervul is dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot.

GEN 25:25 : En die eerste is gebore - met 'n rooierige, harige pels. Daarom het hulle hom Esau genoem.

GEN 25:26 : En daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. En Isak was sestig jaar oud by hulle geboorte. [2 Ezra 6:8]

GEN 25:27 : En die seuns het grootgeword: Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld; maar Jakob was 'n rassuiwer man wat in tente gewoon het.

GEN 25:28 : En Isak het Esau liefgehad, want wildsvleis was na sy smaak; maar Rebekka het Jakob liefgehad.

GEN 25:29 : En Jakob het 'n kooksel klaargemaak en Esau het moeg uit die veld gekom.

GEN 25:30 : En Esau het Jakob bevel gegee en gesê: Laat my tog sluk van die rooi [kooksel], want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom/Rooi genoem.

GEN 25:31 : En Jakob antwoord: Verkoop eers jou eersgeboortereg aan my.

GEN 25:32 : En Esau sê: Kyk, ek gaan sterwe, en wat baat die eersgeboortereg my dan?

GEN 25:33 : Toe antwoord Jakob: Sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop.

GEN 25:34 : En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee; en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. So het Esau dan sy eersgeboortereg verag.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
25
Pablo Software Solutions Datum
OT