1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Isak in Gerar. Hy maak 'n verbond met Abiméleg. Huwelik van Esau. [Boek van die Opregte 28]

GEN 26:1 : EN daar was hongersnood in die Aarde, buiten die eerste hongersnood wat in die dae van Abraham gewees het. Daarom het Isak getrek na Abiméleg, die koning van die Filistyne, na Gerar.

GEN 26:2 : En JaHWeH het aan hom verskyn en gesê: Moenie aftrek na Egipte nie; woon in die Aarde wat Ek jou sal aanwys.

GEN 26:3 : Vertoef as vreemdeling in hierdie deel van die Aarde, en Ek sal met jou wees en jou seën; want aan jou en jou saad sal Ek al hierdie dele van die Aarde gee: Ek sal die eed bevestig wat Ek vir jou vader Abraham gesweer het.

GEN 26:4 : En Ek sal jou saad vermeerder soos die Sterre van die Hemele en aan jou saad al die dele van die Aarde gee, en in jou saad sal al My nasies van die Aarde geseën word;

GEN 26:5 : omdat Abraham na My Stem geluister en My Ordening, My Gebooie, My Insettinge en My Wette onderhou het.

GEN 26:6 : So het Isak dan in Gerar gebly.

GEN 26:7 : En toe die manne van die plek hom na sy vrou vra, antwoord hy: Sy is my suster. Want hy was bang om te sê: My vrou - anders sal die manne van die plek, [so het hy gedink], my miskien doodmaak ter wille van Rebekka; want sy was mooi van aansien.

GEN 26:8 : En toe hy al 'n lang tyd daar was, kyk Abiméleg, die koning van die Filistyne, deur die venster uit en sien hoe Isak speel met Rebekka, sy vrou.

GEN 26:9 : En Abiméleg het Isak geroep en gesê: Kyk, sy is dan tog jou vrou! Hoe kon jy dan verklaar: Sy is my suster? En Isak antwoord hom: Ja, ek het gedink ek kan miskien om haar ontwil my lewe verloor!

GEN 26:10 : En Abiméleg sê: Wat het jy ons nou aangedoen? Hoe maklik kon een van die manne met jou vrou gemeenskap gehad en jy 'n skuld oor ons gebring het!

GEN 26:11 : Daarop gee Abiméleg bevel aan die hele volk en sê: Wie hierdie man of sy vrou aanraak, sal sekerlik gedood word.

GEN 26:12 : Isak het toe in dié Aarde gesaai en daardie jaar honderdvoudig gewen, want JaHWeH het hom geseën. [Markus 4:8 , Thomas 12:2]

GEN 26:13 : En die man het groot geword en altyddeur groter geword totdat hy baie groot was:

GEN 26:14 : hy het troppe kleinvee en beeste gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom beny het.

GEN 26:15 : En al die putte wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, dié het die Filistyne toegestop en met grond opgevul.

GEN 26:16 : Toe sê Abiméleg vir Isak: Trek weg van ons, want jy het vir ons veels te magtig geword.

GEN 26:17 : Daarop het Isak vandaar weggetrek en laer opgeslaan in die dal by Gerar en daar bly woon.

GEN 26:18 : En Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne ná die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daaraan gegee het.

GEN 26:19 : En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met sterk water.

GEN 26:20 : En die herders van Gerar het getwis met die herders van Isak en gesê: Dit is óns water. Daarom het hy die put Esek genoem, omdat hulle met hom onenigheid gehad het.

GEN 26:21 : Daarop grawe hulle 'n ander put, en oor haar het hulle ook getwis. Daarom het hy dit Sitna genoem.

GEN 26:22 : Toe het hy vandaar versit en 'n ander put gegrawe, en oor haar is nie getwis nie. Daarom het hy haar naam Réhobot genoem en gesê: Ja, nou het JaHWeH vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die Aarde.

GEN 26:23 : Daarna het hy vandaar opgetrek na Berséba.

GEN 26:24 : En JaHWeH het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê: Ek is die Elohey van Abraham, jou vader. Moenie bang wees nie, want Ek is met jou; en Ek sal jou seën en jou saad vermeerder ter wille van Abraham, My kneg.

GEN 26:25 : Toe bou hy daar 'n altaar, en hy het die Naam van JaHWeH aangeroep en daar sy tent opgeslaan; en die dienaars van Isak het daar 'n put gegrawe.

GEN 26:26 : Daarop kom Abiméleg na hom van Gerar af, saam met Ahussat, sy vriend, en Pigol, sy leërowerste.

GEN 26:27 : En Isak het hulle gevra: Waarom het julle na my gekom, terwyl julle my haat en my van julle af weggestuur het?

GEN 26:28 : Toe antwoord hulle: Ons het duidelik gesien dat JaHWeH met jou is. Daarom het ons gedink: Laat daar tog 'n eed tussen ons wees, tussen ons en jou; en laat ons 'n verbond sny met jou:

GEN 26:29 : jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie en jou in Vrede weggestuur het. Jy is nou eenmaal die geseënde van JaHWeH.

GEN 26:30 : Toe berei hy vir hulle 'n maaltyd, en hulle het geëet en gedrink.

GEN 26:31 : En hulle is die môre vroeg op en het vir mekaar 'n eed gesweer. Daarop het Isak hulle laat gaan, en hulle het in vrede van hom af weggetrek.

GEN 26:32 : Dieselfde dag kom toe die dienaars van Isak en vertel hom van die put wat hulle gegrawe het, en sê vir hom: Ons het water gekry.

GEN 26:33 : En hy het haar Seba genoem. Daarom is die naam van die stad Berséba tot vandag toe.

GEN 26:34 : Toe Esau veertig jaar oud was, het hy Judit, die dogter van Beëri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat, die dogter van Elon, die Hetiet.

GEN 26:35 : En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
26
Pablo Software Solutions Datum
OT