1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G…NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÕTIKUS] LEV
Die Getalle [NŕMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERON”MIUM] DEUT
Die Boekrol JeHŰWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŽrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŽrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHŰWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JŰWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosťa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefŠnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesťgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHŻW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHŰWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodťmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodťmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŤshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŽrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHŰWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHŰWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHŰWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŤshua deur JeHŰWganan (OPE)
Website Builder

Jakob word geseŽn in die plek van Esau.

GEN 27:1 : TOE Isak oud geword het en sy oŽ swak was, sodat hy nie kon sien nie, het hy sy oudste seun Esau geroep en vir hom gesÍ: My seun! En hy het hom geantwoord: Hier is ek!

GEN 27:2 : Toe sÍ hy: Kyk tog, ek het oud geword, ek weet die dag van my dood nie.

GEN 27:3 : Neem dan nou tog jou wapens, jou pylkoker en jou boog, en gaan uit in die veld en jag vir my 'n stuk wild

GEN 27:4 : en maak vir my 'n lekker ete klaar soos ek dit graag wil hÍ; en bring dit vir my om te eet; sodat my siel jou kan seŽn voordat ek sterwe.

GEN 27:5 : En Rebekka het geluister terwyl Isak met sy seun Esau spreek. En Esau het in die veld gegaan om 'n stuk wild te jag en dit te bring.

GEN 27:6 : Toe het Rebekka met haar seun Jakob gespreek: Kyk, ek het jou vader met jou broer Esau hoor spreek en sÍ:

GEN 27:7 : Bring vir my 'n stuk wild en maak vir my 'n lekker ete, dat ek kan eet en jou kan seŽn voor die Aangesig van JaHWeH voor die aangesig van my dood.

GEN 27:8 : My seun, luister dan nou na my, na wat ek jou beveel.

GEN 27:9 : Loop nou na die kleinvee en gaan haal vir my daar twee suiwer bokkies, dat ek vir jou vader daarvan 'n lekker ete kan maak soos hy dit graag wil hÍ.

GEN 27:10 : Dan moet jy dit na jou vader bring, dat hy kan eet; sodat hy jou kan seŽn voor die aangesig van sy dood.

GEN 27:11 : Toe sÍ Jakob vir sy moeder Rebekka: Kyk, my broer Esau is 'n harige man en ek is 'n gladde man.

GEN 27:12 : Miskien sal my vader my betas, en ek sal in sy oŽ wees soos 'n spotter; so sou ek dan 'n vloek oor my bring en nie 'n seŽn nie.

GEN 27:13 : Maar sy moeder antwoord hom: Laat jou vloek op my wees, my seun! Luister net na my en gaan haal dit vir my.

GEN 27:14 : Toe het hy dit gaan haal en na sy moeder gebring. En sy moeder het daarvan 'n lekker ete gemaak soos sy vader dit graag wou hÍ.

GEN 27:15 : Ook neem Rebekka die beste klere van Esau, haar oudste seun, wat by haar in die huis was, en sy trek dit vir Jakob, haar jongste seun, aan;

GEN 27:16 : en die velle van die bokkies trek sy oor sy hande en oor die gladdigheid van sy nek,

GEN 27:17 : en sy gee die lekker ete en die brood wat sy gemaak het, in die hand van Jakob, haar seun.

GEN 27:18 : Toe kom hy by sy vader en sÍ: My vader! En hy antwoord: Hier is ek! Wie is jy, my seun?

GEN 27:19 : En Jakob sÍ aan sy vader: Ek is Esau, u eersgeborene. Ek het gedoen soos u my beveel het. Rig u tog op, sit en eet van my wildsvleis, dat u siel my kan seŽn.

GEN 27:20 : Daarop het Isak aan sy seun gesÍ: Hoe het jy dit so gou gekry, my seun? En hy antwoord: Omdat JaHWeH u Elohey dit my laat teŽkom het.

GEN 27:21 : En Isak sÍ vir Jakob: Kom tog nader, dat ek jou kan betas, my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie.

GEN 27:22 : En Jakob het nader gekom na sy vader Isak, en hy het hom betas en gesÍ: Die stem is Jakob se stem, maar die hande is Esau se hande.

GEN 27:23 : Maar hy het hom nie geŽien nie, omdat sy hande harig was soos sy broer Esau se hande; en hy het hom geseŽn.

GEN 27:24 : Hy het naamlik gevra: Is jy waarlik my seun Esau? En hy het geantwoord: Ja.

GEN 27:25 : Toe sÍ hy: Bring dit vir my nader, dat ek van die wildsvleis van my seun kan eet, sodat my siel jou kan seŽn. En hy het dit vir hom nader gebring, en hy het geŽet. Hy het vir hom ook wyn gebring, en hy het gedrink.

GEN 27:26 : Daarop sÍ sy vader Isak vir hom: Kom tog nader en soen my, my seun!

GEN 27:27 : En hy het nader gekom en hom gesoen. Toe ruik hy die geur van sy klere, en hy seŽn hom en sÍ: Kyk, die geur van my seun is soos die geur van die veld wat JaHWeH geseŽn het.

GEN 27:28 : En mag die Elohim jou gee van die Dou van die Hemele en van die vettigheid van die Aarde en oorvloed van koring en druiwesap.

GEN 27:29 : Volke sal jou dien, en gemeenskappe voor jou neerbuig. Wees 'n vors oor jou broers, en die seuns van jou moeder moet hulle voor jou neerbuig. Vervloek is hulle wat jou vloek, en geseŽnd hulle wat jou seŽn.

GEN 27:30 : Maar toe Isak Jakob klaar geseŽn het en Jakob nog skaars van sy vader Isak af weggegaan het, kom sy broer Esau van die jag af,

GEN 27:31 : en hy maak ook 'n lekker ete en bring dit na sy vader en sÍ aan sy vader: Laat my vader hom oprig en eet van die wildsvleis van sy seun, sodat u siel my kan seŽn.

GEN 27:32 : En sy vader Isak vra hom: Wie is jy? En hy antwoord: Ek is u seun Esau, u eersgeborene.

GEN 27:33 : Toe skrik Isak geweldig en sÍ: Wie is dit dan wat wild gejag en vir my gebring het? En ek het van alles geŽet voordat jy gekom het, en hom geseŽn - ook sal hy geseŽnd bly!

GEN 27:34 : Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met 'n baie groot en bitter geroep, en hy sÍ vir sy vader: SeŽn my ook, my vader!

GEN 27:35 : En hy antwoord: Jou broer het gekom met bedrog en jou seŽn weggeneem.

GEN 27:36 : Daarop sÍ hy: Sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou twee keer uitoorlÍ het? My eersgeboortereg het hy geneem, en daar het hy nou my seŽn geneem! Verder vra hy: Het u vir my geen seŽn oorgehou nie?

GEN 27:37 : Toe antwoord Isak en sÍ vir Esau: Kyk, ek het hom as vors oor jou gestel en aan hom al sy broers as dienaars gegee; en ek het hom met koring en druiwesap versorg. Wat kan ek dan nou vir jou doen, my seun?

GEN 27:38 : Daarop het Esau aan sy vader gevra: Het u net een seŽn, my vader? SeŽn my ook, my vader! En Esau het sy stem verhef en geween.

GEN 27:39 : Toe antwoord sy vader Isak en sÍ vir hom: Kyk, die vettigheid van die Aarde sal jou woonplek wees, ook die Dou van die Hemele daarbo.

GEN 27:40 : En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk.

GEN 27:41 : En Esau het Jakob gehaat vanweŽ die seŽn waarmee sy vader hom geseŽn het, en Esau het in sy hart gedink: Die dae van rou oor my vader is naby; dan sal ek my broer Jakob doodmaak.

GEN 27:42 : Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob, haar jongste seun, roep en sÍ vir hom: Kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak.

GEN 27:43 : My seun, luister dan nou na my: maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban,

GEN 27:44 : en bly 'n rukkie by hom tot die woede van jou broer bedaar,

GEN 27:45 : tot die woede van jou broer teen jou bedaar en hy vergeet het wat jy hom aangedoen het. Dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle altwee op een dag verloor?

GEN 27:46 : Verder sÍ Rebekka vir Isak: Ek is moeg vir my lewe vanweŽ die dogters van Het. As Jakob 'n vrou neem uit die dogters van Het, soos hulle is, uit die dogters van die Aarde - waarvoor lewe ek dan?

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
27
Pablo Software Solutions Datum
OT