1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

GEN 30:1 : EN toe Ragel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Ragel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê: Gee vir my kinders of anders sterf ek.

GEN 30:2 : Toe het Jakob kwaad geword vir Ragel en gevra: Is ek dan in die plek van Elohim wat die vrug van die skoot aan jou onthou het?

GEN 30:3 : En sy antwoord: Daar is my slavin Bilha; gaan by haar in, dat sy op my knieë kan baar en ek ook uit haar gebou kan word.

GEN 30:4 : Daarop het sy aan hom haar slavin Bilha as vrou gegee, en Jakob het by haar ingegaan.

GEN 30:5 : En Bilha het swanger geword en vir Jakob 'n seun gebaar.

GEN 30:6 : Toe sê Ragel: Elohim het aan my Reg verskaf en my ook verhoor en my 'n seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem.

GEN 30:7 : En Bilha, die slavin van Ragel, het weer bevrug geword en vir Jakob 'n tweede seun gebaar.

GEN 30:8 : Toe sê Ragel: Ek het 'n sterk worsteling met my suster geworstel en ook oorwin. En sy het hom Náftali genoem.

GEN 30:9 : En toe Lea sien dat sy opgehou het met baar, neem sy haar slavin Silpa en gee haar aan Jakob as vrou.

GEN 30:10 : En Silpa, die slavin van Lea, het vir Jakob 'n seun gebaar.

GEN 30:11 : Toe sê Lea: Rykdom! En sy het hom Gad genoem.

GEN 30:12 : Daarna het Silpa, die slavin van Lea, vir Jakob 'n tweede seun gebaar.

GEN 30:13 : Toe sê Lea: Ek [is], bly! want die dogters sal my voorspoedig noem. En sy het hom Aser genoem.

GEN 30:14 : En Ruben het in die dae van die koringoes gegaan en in die veld liefdesappels gevind en dié na sy moeder Lea gebring. Toe sê Ragel vir Lea: Gee my tog van jou seun se liefdesappels.

GEN 30:15 : Maar sy antwoord haar: Is dit nie genoeg dat jy my man geneem het nie, dat jy ook my seun se liefdesappels wil neem? En Ragel sê: Daarom mag hy vir jou seun se liefdesappels vannag by jou slaap.

GEN 30:16 : Toe Jakob dan die aand uit die veld kom, gaan Lea hom tegemoet met die woorde: Jy moet na my kom, want ek het jou eerlik gehuur vir my seun se liefdesappels. En hy het dié nag by haar geslaap.

GEN 30:17 : En Elohim het Lea verhoor: sy het bevrug geword en vir Jakob 'n vyfde seun gebaar.

GEN 30:18 : Toe sê Lea: Elohim het my loon gegee, omdat ek my slavin aan my man gegee het. En sy het hom Issaskar genoem.

GEN 30:19 : En Lea het weer bevrug geword en vir Jakob 'n sesde seun gebaar.

GEN 30:20 : Toe sê Lea: Elohim het my 'n mooi geskenk gegee; nou sal my man eindelik by my woon, want ek het vir hom ses seuns gebaar. En sy het hom Sébulon genoem.

GEN 30:21 : En daarna het sy 'n dogter gebaar en haar Dina genoem.

GEN 30:22 : En Elohim het aan Ragel gedink, en Elohim het haar verhoor en haar skoot geopen:

GEN 30:23 : sy het bevrug geword en 'n seun gebaar. Toe sê sy: Elohim het my smaad weggeneem.

GEN 30:24 : En sy het hom JôWsef genoem en gesê: Mag JaHWeH vir my 'n ander seun daar byvoeg!

GEN 30:25 : En nadat Ragel JôWsef gebaar het, sê Jakob vir Laban: Laat my trek, dat ek na my woonplek en my deel van die Aarde kan gaan.

GEN 30:26 : Gee my vroue en my kinders waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan; want u weet self hoe ek u gedien het.

GEN 30:27 : Daarop antwoord Laban hom: As ek nou guns in jou oë gevind het - ek het waargeneem dat JaHWeH my om jou ontwil geseën het.

GEN 30:28 : Verder sê hy: Bepaal vir my jou loon, en ek sal dit gee.

GEN 30:29 : Toe antwoord hy hom: U weet self hoe ek u gedien het en wat u vee by my geword het.

GEN 30:30 : Want min was dit wat u voor my aangesig gehad het, en dit het sterk vermeerder; en JaHWeH het u geseën op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk?

GEN 30:31 : En hy vra: Wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob: U hoef my niks te gee nie. As u hierdie ding vir my wil doen, wil ek weer u kleinvee oppas, ja, versorg -

GEN 30:32 : ek sal vandag deur al u kleinvee deurgaan en daaruit al die gestippelde en bont vee uitkeer; al die vee onder die skaaplammers wat swart is, en die bontes en gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees.

GEN 30:33 : En my Geregtigheid sal later vir my getuig: as u kom om my loon na te gaan, sal alles wat nie gestippel of bont is onder die bokke, en wat nie swart is onder die skaaplammers nie, gesteelde goed by my wees.

GEN 30:34 : Toe antwoord Laban: Goed, laat dit wees volgens jou woord!

GEN 30:35 : En hy het dieselfde dag uitgekeer die gestreepte en bont bokke en al die gestippelde en bont bokooie, almal wat wit aan hulle gehad het, en almal wat swart was onder die skaaplammers, en dié aan sy seuns afgegee.

GEN 30:36 : En hy het 'n afstand van drie dae bepaal tussen hom en Jakob; en Jakob het die orige kleinvee van Laban opgepas.

GEN 30:37 : Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier-, amandel- en plataanhout, en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom;

GEN 30:38 : en hy sit die latte wat hy geskil het, vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het; en hulle het op hitte gekom as hulle kom drink.

GEN 30:39 : En die vee het op hitte gekom by die latte, en die vee het gelam gestreeptes, gestippeldes en bontes.

GEN 30:40 : Toe skei Jakob die lammers, en hy draai die koppe van die vee na die gestreeptes en almal wat swart was onder Laban se vee. En hy het vir hom afsonderlike troppe gemaak en dié nie onder Laban se vee gesit nie.

GEN 30:41 : En elke keer as die sterkste diere op hitte kom, sit Jakob die latte voor die oë van die vee in die trogge, sodat hulle op hitte sou kom by die latte.

GEN 30:42 : Maar as die vee swakkerig was, het hy dit nie ingesit nie; so was dan die swakkes vir Laban en die sterkes vir Jakob.

GEN 30:43 : En die man het buitengewoon uitgebrei en baie kleinvee en slavinne en slawe en kamele en esels gehad.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
30
Pablo Software Solutions Datum
OT