1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVTIKUS] LEV
Die Getalle [NMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabers (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabers (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWshua (ABG)
Die Brief aan die Hebrers (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWshua deur JeHWganan (OPE)
Website Builder

Vlug van Jakob en sy verbond met Laban.

GEN 31:1 : TOE hoor hy die woorde van die seuns van Laban, dat hulle s: Jakob het alles geneem wat ons vader s'n was; en uit wat ons vader s'n was, het hy al hierdie rykdom verwerf.

GEN 31:2 : Jakob het ook meteens aan die aangesig van Laban gesien dat hy nie meer vir hom was soos gister en eergister nie.

GEN 31:3 : En JaHWeH het aan Jakob ges: Gaan terug na die Aarde van jou vaders en na jou familie; en Ek sal met jou wees.

GEN 31:4 : Toe stuur Jakob en laat Ragel en Lea veld toe roep na sy kleinvee

GEN 31:5 : en s vir hulle: Ek sien dat die aangesig van julle vader teenoor my nie meer is soos eergister nie, maar [die] Elohey van my vader is met my.

GEN 31:6 : En julle weet self dat ek met al my krag julle vader gedien het;

GEN 31:7 : maar julle vader het my bedrieg: hy het my loon tien maal verander. Maar Elohim het hom nie toegelaat om my skade aan te doen nie.

GEN 31:8 : As hy s: Die gestippeldes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestippeldes. En as hy s: Die gestreeptes sal jou loon wees, dan lam al die vee gestreeptes.

GEN 31:9 : So het Elohim dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee.

GEN 31:10 : Eenkeer, in die tyd toe die kleinvee op hitte was, het ek my o opgeslaan en in 'n droom gesien dat die bokramme wat die kleinvee dek, gestreep, gestippeld en bont was.

GEN 31:11 : En die Boodskapper van die Elohim s vir my in die droom: Jakob! En ek antwoord: Hier is ek!

GEN 31:12 : En Hy s: Slaan tog jou o op en kyk: al die bokramme wat die kleinvee dek, is gestreep, gestippeld en bont, want Ek het alles gesien wat Laban jou aandoen.

GEN 31:13 : Ek is die El van BetEl waar jy die gedenksteen gesalf het, waar jy aan My 'n Gelofte gedoen het. Maak jou dan nou klaar, trek weg uit di Aarde en gaan terug na die Aarde van jou geboorte.

GEN 31:14 : Toe antwoord Ragel en Lea en s vir hom: Het ons nog deel of erfenis in die huis van ons vader?

GEN 31:15 : Word ons nie deur hom as uitlanders beskou nie? Want hy het ons verkoop en die silwer wat deur ons verkry is, geheel en al deurgebring.

GEN 31:16 : Want al die rykdom wat Elohim van ons vader weggeneem het, kom ons en ons kinders toe. Doen dan nou alles wat Elohim jou ges het.

GEN 31:17 : Toe maak Jakob hom klaar en laai sy kinders en sy vroue op die kamele,

GEN 31:18 : en hy voer al sy vee weg en al sy goed wat hy versamel het, die vee wat syne was, wat hy in Paddan-Aram versamel het, om te gaan na sy vader Isak in die Aarde van Kanan.

GEN 31:19 : Onderwyl Laban gaan om sy kleinvee te skeer, het Ragel die huisidole van haar vader gesteel.

GEN 31:20 : En Jakob het Laban, die Aramer, mislei deur hom nie te vertel dat hy wou vlug nie.

GEN 31:21 : So het hy dan gevlug met alles wat hy gehad het: hy het hom klaargemaak en deur die Eufraat gegaan en sy aangesig gerig na die gebergte van Gilead.

GEN 31:22 : En op die derde dag kry Laban die tyding dat Jakob gevlug het.

GEN 31:23 : Daarop het hy sy broers saam met hom geneem en hom agternagejaag, 'n afstand van sewe dae, en hom ingehaal in die gebergte van Glead.

GEN 31:24 : Maar Elohim het na Laban, die Aramer, in die nag gekom in 'n droom en vir hom ges: Pas nou op dat jy met Jakob geen goed of kwaad spreek nie.

GEN 31:25 : En Laban het Jakob ingehaal; Jakob het sy tent al opgeslaan gehad in die gebergte, en Laban met sy broers het dit opgeslaan in die gebergte van Glead.

GEN 31:26 : Toe vra Laban vir Jakob: Wat het jy gedoen dat jy my mislei en my dogters soos krygsgevangenes weggevoer het?

GEN 31:27 : Waarom het jy stilletjies gevlug en my mislei en my dit nie vertel nie, dat ek jou met vrolikheid en liedere, met tamboeryn en siter kon weggebring het?

GEN 31:28 : Ook het jy my nie toegelaat om my seuns en dogters te soen nie. Nou het jy dwaas gehandel.

GEN 31:29 : Dit is in my mag om julle skade aan te doen, maar [die] Elohey van julle vader het verlede nag met my gespreek en ges: Pas nou op om met Jakob geen goed of kwaad te spreek nie.

GEN 31:30 : Nou is jy dan eenmaal aan trek, omdat jy so erg verlang het na die huis van jou vader - [maar] waarom het jy my gode gesteel?

GEN 31:31 : Toe antwoord Jakob en s vir Laban: Omdat ek bevrees was, want ek het gedink u sal miskien u dogters met geweld van my wegneem.

GEN 31:32 : Die een by wie jy jou gode vind - hy mag nie lewe nie! Ondersoek wat by my is, in teenwoordigheid van ons broers, en neem dit vir u. Maar Jakob het nie geweet dat Ragel dit gesteel het nie.

GEN 31:33 : Toe gaan Laban in die tent van Jakob en in die tent van Lea en in die tent van die twee slavinne, maar hy het niks gekry nie; en toe hy uit die tent van Lea uitgaan, kom hy in die tent van Ragel.

GEN 31:34 : Maar Ragel het die huisidole geneem en dit in die kameelsaal weggepak en daarop gaan sit. En Laban het die hele tent deurgevoel, maar niks gekry nie.

GEN 31:35 : Daarop s sy vir haar vader: My meester moet nie baie kwaai kyk nie, omdat ek nie vir u kan opstaan nie; want dit gaan met my volgens die rel van die vroue. En hy het gesoek maar die huisidole nie gekry nie.

GEN 31:36 : Toe word Jakob kwaad, en hy het met Laban getwis; en Jakob het geantwoord en vir Laban ges: Waarin het ek gerebelleer, wat is my oortreding, dat u my so vurig agternagesit het?

GEN 31:37 : Nou dat u al my goed deurgevoel het - wat het u van al u huisraad gevind? Sit dit hier neer voor my broers en u broers, en laat hulle oordeel tussen ons twee.

GEN 31:38 : Twintig jaar was ek nou by u. U skaap- en bokooie het geen misdrag gehad nie, en die ramme van u kleinvee het ek nie geet nie.

GEN 31:39 : Wat verskeur was, het ek nie na u gebring nie: ek moes dit vergoed; van my hand het u dit geis, of dit al bedags gesteel is of snags gesteel is.

GEN 31:40 : Ek was 'n man wat bedags deur die hitte verteer is en snags deur die koue, en my slaap het gevlug van my o.

GEN 31:41 : Twintig jaar was ek nou in u huis; veertien jaar het ek u gedien vir u twee dogters en ses jaar vir u kleinvee; en u het my loon tien maal verander.

GEN 31:42 : As die Elohey van my vader, die Elohey van Abraham en die Vrees van Isak, nie aan my kant was nie - ja, dan sou u my met le hande weggestuur het. Elohim het my ellende en die moeitevolle arbeid van my hande aangesien en verlede nag geoordeel.

GEN 31:43 : Toe antwoord Laban en s vir Jakob: Die dogters is my dogters, en die seuns is my seuns, en die kleinvee is my kleinvee, ja, alles wat jy sien, is myne; maar my dogters - wat sal ek hulle vandag kan aandoen of aan hulle seuns wat hulle gebaar het?

GEN 31:44 : Kom dan nou, laat ons 'n verbond sny, ek en jy, dat dit 'n getuie tussen my en jou kan wees.

GEN 31:45 : Daarop het Jakob 'n klip geneem en dit as gedenksteen opgerig.

GEN 31:46 : En Jakob het aan sy broers ges: Bring klippe bymekaar! En hulle het klippe gaan haal en 'n hoop gemaak en daar op die hoop geet.

GEN 31:47 : En Laban het dit Jegar-Sahadta genoem, maar Jakob het dit Gal-ed genoem.

GEN 31:48 : Toe s Laban: Hierdie hoop is vandag 'n getuie tussen my en jou. Daarom het hulle dit Gal-ed genoem,

GEN 31:49 : en ook Mispa, omdat hy ges het: Mag JaHWeH wag hou tussen my en jou as ons mekaar nie meer sien nie.

GEN 31:50 : As jy my dogters mishandel, en as jy vroue neem by my dogters, dan is daar niemand by ons nie: Kyk, Elohim is getuie tussen my en jou.

GEN 31:51 : Verder s Laban vir Jakob: Daar is di hoop klippe, en daar is die gedenksteen wat ek tussen my en jou opgerig het -

GEN 31:52 : hierdie hoop klippe is getuie, en die gedenksteen is getuie dat k na jou kant toe hierdie hoop nie sal verbytrek nie, en dat jy na my kant toe hierdie hoop en hierdie gedenksteen nie sal verbytrek met besoedelde bedoelinge nie.

GEN 31:53 : Die Elohey van Abraham en die Elohey van Nahor, die Elohey van hulle vader, sal regter tussen ons wees. En Jakob het gesweer by die Vrees van sy vader Isak.

GEN 31:54 : Toe het Jakob 'n slagdier geslag op die gebergte en sy broers genooi om brood te eet. En hulle het brood geet en die nag in die gebergte oorgebly.

GEN 31:55 : En Laban het die mre vroeg opgestaan en sy seuns en sy dogters gesoen en hulle gesen. Daarna het Laban vertrek en teruggekeer na sy woonplek.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
31
Pablo Software Solutions Datum
OT