1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Jakob by BetEl; dood van Ragel en Isak.

GEN 35:1 : DAARNA het Elohim vir Jakob gesê: Maak jou klaar, trek op na BetEl en woon daar; en bou daar 'n altaar vir die El wat aan jou verskyn het toe jy op die vlug was vir jou broer Esau.

GEN 35:2 : Toe sê Jakob aan sy huisgesin en aan almal wat by hom was: Verwyder die gode van die uitlander wat onder julle is, en suiwer julle en trek ander klere aan;

GEN 35:3 : en laat ons klaarmaak en optrek na BetEl; en ek sal daar 'n altaar bou vir die El wat my geantwoord het op die dag van my benoudheid en by my was op die Weg wat ek gegaan het.

GEN 35:4 : Toe gee hulle aan Jakob al die gode van die uitlander wat in hulle hand was, en die ringe aan hulle ore, en Jakob het dit begrawe onder die terpentynboom wat by Sigem is.

GEN 35:5 : En toe hulle weggetrek het, kom daar 'n skrik van Elohim op die stede rondom hulle, sodat hulle die seuns van Jakob nie agternagejaag het nie.

GEN 35:6 : So het Jakob dan in Lus aangekom wat in die Aarde van Kanaän is - dit is BetEl - hy en al die volgelinge wat by hom was.

GEN 35:7 : en hy het daar 'n altaar gebou en die plek El-BetEl genoem, omdat die Elohim daar aan hom geopenbaar is toe hy vir sy broer gevlug het.

GEN 35:8 : En Debora, die oppasser van Rebekka, het gesterwe, en sy is begrawe onderkant BetEl, onder die eikeboom. En hulle het dit genoem: Eik van geween.

GEN 35:9 : Toe verskyn Elohim weer aan Jakob, by sy terugkoms uit Paddan-Aram, en Hy seën hom;

GEN 35:10 : en Elohim sê vir hom: Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar JisraEl sal jou naam wees. En Hy het hom JisraEl genoem.

GEN 35:11 : Verder sê Elohim vir hom: Ek is El die Almagtige. Wees vrugbaar en vermeerder. 'n Nasie, ja, 'n menigte van nasies, sal van jou afstam, en konings sal uit jou lendene voortkom.

GEN 35:12 : En die Aarde wat Ek aan Abraham en Isak gegee het, haar sal Ek aan jou gee; en aan jou saad ná jou sal Ek die Aarde gee.

GEN 35:13 : Toe het Elohim van hom af opgevaar op die plek waar Hy met hom gespreek het.

GEN 35:14 : En Jakob het 'n gedenksteen opgerig op die plek waar Hy met hom gespreek het, 'n gedenksteen van klip, en op haar drank geskink en olie op haar uitgegiet.

GEN 35:15 : En Jakob het die plek waar Elohim met hom gespreek het, BetEl genoem.

GEN 35:16 : Daarna het hulle van BetEl af weggetrek. En toe daar nog 'n stukkie van die Aarde oor was om by Efrat te kom, moes Ragel baar; en sy het dit swaar gehad by die bevalling. [Boekrol van die Opregte 36:10]

GEN 35:17 : En terwyl sy dit swaar het by die bevalling, sê die vroedvrou vir haar: Wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u.

GEN 35:18 : En toe haar siel uitgaan - want sy het gesterwe - noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem.

GEN 35:19 : So het Ragel dan gesterwe; en sy is begrawe op die pad na Efrat, dit is Betlehem. [Boekrol van die Opregte 42:29]

GEN 35:20 : En Jakob het 'n gedenksteen op haar graf opgerig; dit is die gedenkteken van die graf van Ragel tot vandag toe. [Boekrol van die Opregte 36:11]

GEN 35:21 : En JisraEl het weggetrek en sy tent opgeslaan aan die ander kant van Migdal-Eder.

GEN 35:22 : En terwyl JisraEl in dié Aarde woon, het Ruben gegaan en met Bilha, sy vader se byvrou, gemeenskap gehad. En JisraEl het dit gehoor. En die seuns van Jakob was twaalf.

GEN 35:23 : Die seuns van Lea was: Ruben, die eersgeborene van Jakob, daarna Símeon en Levi en JeHûWdah en Issaskar en Sébulon.

GEN 35:24 : Die seuns van Ragel: JôWsef en Benjamin.

GEN 35:25 : En die seuns van Bilha, die slavin van Ragel: Dan en Náftali.

GEN 35:26 : En die seuns van Silpa, die slavin van Lea: Gad en Aser. Dit is die seuns van Jakob wat vir hom in Paddan-Aram gebore is.

GEN 35:27 : En Jakob het by sy vader Isak gekom in Mamre, by Kirjat-Arba, dit is Hebron, waar Abraham as vreemdeling vertoef het, en ook Isak.

GEN 35:28 : En die dae van Isak was honderd-en-tagtig jaar.

GEN 35:29 : En Isak het die asem uitgeblaas en gesterwe, en hy is by sy volksgenote versamel, oud en afgeleef. En sy seuns Esau en Jakob het hom begrawe.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
35
Pablo Software Solutions Datum
OT