1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Die Edomiete, nakomelinge van Esau.

GEN 36:1 : EN dit is die genelyn van Esau, dit is Edom.

GEN 36:2 : Esau het sy vroue geneem uit die dogters van Kanaän: Ada, die dogter van Elon, die Hetiet, en Oholibáma, die dogter van Ana, die dogter van Sibeon, die Hewiet;

GEN 36:3 : en Basmat, die dogter van Jismael, die suster van Nébajot.

GEN 36:4 : En Ada het vir Esau gebaar EliFaz, en Basmat het gebaar Rehuel.

GEN 36:5 : En Oholibáma het gebaar Jehus en Jáelam en Korag. Dit is die seuns van Esau wat vir hom gebore is in die Aarde van Kanaän.

GEN 36:6 : Toe neem Esau sy vroue en sy seuns en sy dogters en al die siele van sy huis, sy vee en al sy diere en al sy besittings wat hy in die Aarde van Kanaän verwerf het, en hy trek in 'n deel van die Aarde, wég van sy broer Jakob af;

GEN 36:7 : want hulle besittings was te groot om saam te woon, en die Aarde waarin hulle vreemdelinge was, kon hulle nie dra vanweë hulle vee nie.

GEN 36:8 : En Esau het gaan woon in die gebergte Seïr. Esau, dit is Edom.

GEN 36:9 : Dit is dan die genelyn van Esau, die vader van die Edomiete in die gebergte Seïr.

GEN 36:10 : Dit is die name van die seuns van Esau: EliFaz, die seun van Ada, die vrou van Esau; Rehuel die seun van Basmat, die vrou van Esau.

GEN 36:11 : En die seuns van EliFaz was: Teman, Omar, Sefo en Gáetam en Kenas.

GEN 36:12 : En Timna was 'n byvrou van EliFaz, die seun van Esau; en sy het vir EliFaz gebaar Amalek. Dit is die seuns van Ada, die vrou van Esau.

GEN 36:13 : En dit is die seuns van Rehuel: Nahat en Serag, Samma en Missa. Dit was die seuns van Basmat, die vrou van Esau.

GEN 36:14 : En dit was die seuns van Oholibáma, die dogter van Ana, die dogter van Sibeon, die vrou van Esau - sy het vir Esau gebaar Jehus en Jáelam en Korag.

GEN 36:15 : Dit is die stamhoofde onder die seuns van Esau. Die seuns van EliFaz, die eersgeborene van Esau, was: die stamhoof Teman, die stamhoof Omar, die stamhoof Sefo, die stamhoof Kenas,

GEN 36:16 : die stamhoof Korag, die stamhoof Gáetam, die stamhoof Amalek. Dit is die stamhoofde van EliFaz in die Aarde van Edom; dit is die seuns van Ada.

GEN 36:17 : En dit is die seuns van Rehuel, die seun van Esau: die stamhoof Nahat, die stamhoof Serag, die stamhoof Samma, die stamhoof Missa. Dit is die stamhoofde van Rehuel in die Aarde van Edom. Dit is die seuns van Basmat, die vrou van Esau.

GEN 36:18 : En dit is die seuns van Oholibáma, die vrou van Esau: die stamhoof Jehus, die stamhoof Jáelam, die stamhoof Korag. Dit is die stamhoofde van Oholibáma, die dogter van Ana, die vrou van Esau.

GEN 36:19 : Dit is die seuns van Esau, en dit is hulle stamhoofde. Dit is Edom.

GEN 36:20 : Dit is die seuns van Seïr, die Horiet, die inwoners van die Aarde: Lotan en Sobal en Sibeon en Ana

GEN 36:21 : en Dison en Eser en Disan. Dit is die stamhoofde van die Horiete, die seuns van Seïr in die Aarde van Edom.

GEN 36:22 : En die seuns van Lotan was Hori en Hemam; en die suster van Lotan was Timna.

GEN 36:23 : En dit is die seuns van Sobal: Alwan en Manáhat en Ebal, Sefo en Onam.

GEN 36:24 : En dit is die seuns van Síbeon: Aja en Ana. Dit is dié Ana wat die warm Fonteine in die wildernis gekry het toe hy die esels van sy vader Síbeon opgepas het.

GEN 36:25 : En dit is die seuns van Ana: Dison; en Oholibáma was die dogter van Ana.

GEN 36:26 : En dit is die seuns van Dison: Hemdan en Esban en Jitran en Keran.

GEN 36:27 : Dit is die seuns van Eser: Bilhan en Saäwan en Akan.

GEN 36:28 : Dit is die seuns van Disan: Us en Aran.

GEN 36:29 : Dit is die stamhoofde van die Horiete: die stamhoof Lotan, die stamhoof Sobal, die stamhoof Síbeon, die stamhoof Ana,

GEN 36:30 : die stamhoof Dison, die stamhoof Eser, die stamhoof Disan. Dit is die stamhoofde van die Horiete volgens hulle stamme in die Aarde van Seïr.

GEN 36:31 : En dit is die konings wat geregeer het in die Aarde van Edom voor die aangesig van die koning wat regeer het oor die kinders van JisraEl:

GEN 36:32 : Bela, die seun van Beor, het geregeer in Edom; en die naam van sy stad was Dinhába.

GEN 36:33 : En ná die dood van Bela het Jobab, die seun van Serag, van Bosra, in sy plek geregeer.

GEN 36:34 : En ná die dood van Jobab het Husam, uit die Aarde van die Temaniete, in sy plek geregeer.

GEN 36:35 : En ná die dood van Husam het Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianiete verslaan het in die veld van Moab, in sy plek geregeer, en die naam van sy stad was Awit.

GEN 36:36 : En ná die dood van Hadad het Samla van Masreka in sy plek geregeer.

GEN 36:37 : En ná die dood van Samla het Saul van Réhobot, aan die rivier, in sy plek geregeer.

GEN 36:38 : En ná die dood van Saul het Baäl-Hanan, die seun van Akbor, in sy plek geregeer.

GEN 36:39 : En ná die dood van Baäl-Hanan, die seun van Akbor, het Hadar in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahu; en die naam van sy vrou was Mehetabel, die dogter van Matred, die dogter van Mésahab.

GEN 36:40 : Dit is die name van die stamhoofde van Esau, volgens hulle families, volgens hulle woonplekke, met hulle name: die stamhoof Timna, die stamhoof Alwa, die stamhoof Jetet.

GEN 36:41 : die stamhoof Oholibáma, die stamhoof Ela, die stamhoof Pinon,

GEN 36:42 : die stamhoof Kenas, die stamhoof Teman, die stamhoof Mibsar,

GEN 36:43 : die stamhoof Magdiël, die stamhoof Iram. Dit is die stamhoofde van Edom, volgens hulle verblyfplekke in die Aarde van hulle besitting. Dit is Esau, die stamvader van die Edomiete.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
36
Pablo Software Solutions Datum
OT