1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

J˘Wsef word deur sy broers verkoop.

GEN 37:1 : EN Jakob het gewoon in die Aarde van die vreemdelingskap van sy vader, in die Aarde van Kanańn.

GEN 37:2 : Dit is die genelyn van Jakob. J˘Wsef het as seun van sewentien jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers - hy was nog jonk - met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En J˘Wsef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring.

GEN 37:3 : En JisraEl het J˘Wsef meer lief gehad as al sy seuns; want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom; en hy het vir hom 'n lang kleed met moue gemaak. [Boekrol van die Opregte 41:6]

GEN 37:4 : Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. [Boekrol van die Opregte 41:8]

GEN 37:5 : Ook het J˘Wsef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat.

GEN 37:6 : Hy het naamlik vir hulle gesŕ: Hoor tog hierdie droom wat ek gehad het.

GEN 37:7 : Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land toe meteens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig.

GEN 37:8 : Toe sŕ sy broers aan hom: Wil jy miskien oor ons regeer? of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde.

GEN 37:9 : Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesŕ: Kyk, ek het nog 'n droom gehad - die son en die maan en elf Sterre het hulle voor my neergebuig.

GEN 37:10 : Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesŕ: Wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die Aarde neer te buig?

GEN 37:11 : En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou.

GEN 37:12 : En sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sigem gaan oppas.

GEN 37:13 : Toe sŕ JisraEl vir J˘Wsef: Pas jou broers nie die vee op by Sigem nie? Kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom: Hier is ek!

GEN 37:14 : Toe sŕ hy vir hom: Gaan tog verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee, en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur, en hy het by Sigem aangekom.

GEN 37:15 : Daarop kry 'n man hom terwyl hy in die veld ronddwaal, en die man vra hom: Wat soek jy?

GEN 37:16 : En hy antwoord: Ek soek my broers. Vertel my tog waar hulle die vee oppas.

GEN 37:17 : Toe sŕ die man: Hulle het hiervandaan weggetrek, want ek het hulle hoor sŕ: Laat ons na Dotan gaan. En J˘Wsef het agter sy broers aan gegaan en hulle in Dotan gevind.

GEN 37:18 : En hulle het hom van ver af gesien. Maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak.

GEN 37:19 : En hulle het vir mekaar gesŕ: Daar kom daardie dromer aan!

GEN 37:20 : Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sŕ: 'n Besoedelde wese het hom gevreet. Dan sal ons sien wat van sy drome word.

GEN 37:21 : Toe Ruben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sŕ: Laat ons nie [die] siel van hom slaan nie.

GEN 37:22 : Ruben het ook vir hulle gesŕ: Moenie bloed vergiet nie, gooi hom in hierdie put wat in die wildernis is, maar moenie die hand aan hom slaan nie - sodat hy hom uit hulle hand kon red om hom na sy vader terug te bring.

GEN 37:23 : En toe J˘Wsef by sy broers kom, trek hulle J˘Wsef se kleed uit, die kleed met lang moue wat hy aangehad het,

GEN 37:24 : en hulle neem hom en gooi hom in die put. Maar die put was leeg; daar was geen water in nie.

GEN 37:25 : Daarna het hulle gaan sit om brood te eet; en toe hulle hul oŰ opslaan, sien hulle meteens 'n reisgeselskap Jismaeliete wat uit GÝlead kom - hulle kamele gelaai met speserye en balsem en gom - op pad om dit na Egipte af te bring.

GEN 37:26 : Toe sŕ JeHűWdah aan sy broers: Watter wins is dit dat ons ons broer doodmaak en sy bloed verberg? [Boekrol van die Opregte 42:3]

GEN 37:27 : Kom, laat ons hom aan die Jismaeliete verkoop, maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister. [Boekrol van die Opregte 42:4]

GEN 37:28 : En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle J˘Wsef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en J˘Wsef aan die Jismaeliete verkoop vir twintig [sikkels] silwer. En hulle het J˘Wsef na Egipte gebring.

GEN 37:29 : Toe Ruben by die put terugkom, was J˘Wsef nie in die put nie! Daarop skeur hy sy klere,

GEN 37:30 : en hy gaan na sy broers terug en sŕ: Die seun is nie daar nie! En ek, waar moet ek heen?

GEN 37:31 : Toe neem hulle J˘Wsef se kleed, en hulle laat 'n bok doodbloei en steek die kleed in die bloed,

GEN 37:32 : en hulle stuur die lang kleed weg en laat dit na hulle vader bring met die woorde: Dit het ons gevind. Kyk tog goed of dit die kleed van u seun is of nie.

GEN 37:33 : En hy het dit herken en gesŕ: Die kleed van my seun! 'n Besoedelde wese het hom opgevreet. J˘Wsef is uitmekaar geruk!

GEN 37:34 : Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe, en hy het oor sy seun gerou, baie dae lank.

GEN 37:35 : En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesŕ: Nee, treurende sal ek na my seun in die Doderyk/Sheol afdaal! So het sy vader hom dan beween.

GEN 37:36 : En die Midianiete het hom na Egipte verkoop aan Pˇtifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
37
Pablo Software Solutions Datum
OT