1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVTIKUS] LEV
Die Getalle [NMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabers (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabers (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWshua (ABG)
Die Brief aan die Hebrers (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWshua deur JeHWganan (OPE)
Website Builder

JeHWdah en Tamar.

GEN 38:1 : IN di tyd het JeHWdah afgetrek, van sy broers af weg, en uitgedraai na 'n man van Adllam met die naam van Hira.

GEN 38:2 : En JeHWdah het daar die dogter van 'n Kananitiese man gesien met die naam van Sua; en hy het haar geneem en by haar ingegaan.

GEN 38:3 : En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, en sy het hom Er genoem.

GEN 38:4 : Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem.

GEN 38:5 : En sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem; en hy was in Kesib toe sy hom gebaar het.

GEN 38:6 : En JeHWdah het vir Er, sy eersgeborene, 'n vrou geneem, en haar naam [was] Tamar.

GEN 38:7 : Maar Er, die eersgeborene van JeHWdah, was besoedel in die O van JaHWeH. Daarom het JaHWeH hom laat sterwe. [Boekrol van die Opregte 45:24]

GEN 38:8 : Toe s JeHWdah vir Onan: Gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaershuwelik met haar en verwek vir jou broer 'n saadlyn.

GEN 38:9 : Maar Onan het geweet dat die saadlyn nie syne sou wees nie; daarom het hy, elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die Aarde verderwe om vir sy broer geen saadlyn te gee nie.

GEN 38:10 : En dit was verkeerd in die O van JaHWeH wat hy gedoen het; daarom het Hy hom ook laat sterwe. [Boekrol van die Opregte 45:26]

GEN 38:11 : Toe s JeHWdah vir Tamar, sy skoondogter: Bly 'n weduwee in die huis van jou vader totdat my seun Sela groot is. Want hy het gedink: Anders sterwe hy ook soos sy broers! So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader.

GEN 38:12 : En n verloop van geruime tyd het die dogter van Sua, die vrou van JeHWdah, gesterwe. En toe JeHWdah klaar getreur het, het hy opgegaan na die skeerders van sy kleinvee, na Timna toe, hy en sy vriend Hira, die Adullamiet.

GEN 38:13 : En hulle het Tamar te kenne gegee en ges: Kyk, jou skoonvader gaan op na Timna om sy kleinvee te skeer.

GEN 38:14 : Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe; en sy het gaan sit by die ingang van Enaim wat op die pad na Timna l. Want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie.

GEN 38:15 : Toe JeHWdah haar sien, het hy haar vir 'n hoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het;

GEN 38:16 : en hy het na haar uitgedraai by die pad en ges: Kom tog, laat my by jou ingaan; want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie. En sy vra: Wat sal jy my gee as jy by my ingaan?

GEN 38:17 : En hy antwoord: Ek sal jou 'n boklam van die kleinvee af stuur. Toe s sy: As jy 'n pand gee totdat jy dit stuur.

GEN 38:18 : En hy s: Wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy: Jou selring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in, en sy het by hom swanger geword.

GEN 38:19 : En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar weduweeskap aangetrek.

GEN 38:20 : En JeHWdah het die boklam gestuur deur middel van sy vriend, die Adullamiet, om die pand uit die hand van die vrou te gaan haal. Maar hy het haar nie gevind nie.

GEN 38:21 : Toe vra hy die manne van haar woonplek: Waar is daardie hoer wat in Enaim by die pad was? En hulle antwoord: Hier was geen hoer nie.

GEN 38:22 : Daarop gaan hy na JeHWdah terug met die berig: Ek het haar nie gevind nie. En die manne van die plek het ook ges: Hier was geen hoer nie.

GEN 38:23 : Toe s JeHWdah: Laat sy dit hou, dat ons nie 'n bespotting word nie. Kyk, ek het hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie.

GEN 38:24 : N omtrent drie maande het hulle JeHWdah laat weet en ges: Tamar, jou skoondogter, het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery! En JeHWdah s: Bring haar uit, dat sy verbrand kan word.

GEN 38:25 : Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet: By die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het ges: Kyk tog mooi aan wie hierdie selring en bandjies en staf behoort.

GEN 38:26 : En JeHWdah het dit herken en ges: Sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie.

GEN 38:27 : En toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot.

GEN 38:28 : En terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek; en die vroedvrou het dit gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en ges: Hierdie een is eerste gebore.

GEN 38:29 : Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore! En sy s: Hoe kragtig het jy deurgebreek! En hulle het hom Peres genoem.

GEN 38:30 : En daarna is sy broer gebore aan wie se hand die rooi draad was. En hulle het hom Serag genoem.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
38
Pablo Software Solutions Datum
OT