1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

(Kain en Abel. Die afstammelinge van Kain. Set.)

Die saad van die vrou.

GEN 4:1 : EN die Adam het sy vrou Gawwah2 beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het 'n man verkry van JaHWeH.

GEN 4:2 : Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar. En Abel het 'n herder geword, en Kain 'n bewerker van die Adamah[adamiet se Aarde].

GEN 4:3 : En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die Adamah[adamiet se Aarde] aan JaHWeH as 'n spysbydrae gebring.

GEN 4:4 : En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En JaHWeH het Abel en sy spysbydrae aangesien,

GEN 4:5 : maar Kain en sy spysbydrae nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang.

GEN 4:6 : En JaHWeH sê vir Kain: Waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang?

GEN 4:7 : Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie - Verleiding lê en loer voor die deur, en haar begeerte is na jou; maar jy moet oor haar heers.

GEN 4:8 : En Kain het met sy broer Abel gepraat; en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. [Wysheid van Salomo 10:3]

GEN 4:9 : Toe sê JaHWeH vir Kain: Waar is jou broer Abel? En hy antwoord: Ek weet nie. Is ek my broer se wagter?

GEN 4:10 : En Hy sê: Wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na My vanuit die Adamah[adamiet se Aarde] uit. [Boekrol van Henog 22:7; 47:1; 2 Ezra 15:8; Openbaring 6:9-10]

GEN 4:11 : Daarom sal jy vervloek wees, ver van die Adamah[adamiet se Aarde] wat haar mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang.

GEN 4:12 : As jy die Adamah[adamiet se Aarde] bewerk, sal sy haar vermoë aan jou nie meer gee nie; 'n swerwer en vlugteling sal jy wees op die Aarde.

GEN 4:13 : Daarop sê Kain aan JaHWeH: My skuld is te groot om dit te dra.

GEN 4:14 : Kyk, U verdryf my nou van die aangesig van die Adamah[adamiet se Aarde] af; en van U Aangesig sal ek my verberg; 'n swerwer en vlugteling sal ek op die Aarde wees, en elkeen wat my kry, sal my doodslaan.

GEN 4:15 : Maar JaHWeH sê vir hom: Daarom, as enigeen Kain doodslaan, sal dit sewevoudig gewreek word. En JaHWeH het 'n Teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry, hom nie sou doodslaan nie.

GEN 4:16 : Toe gaan Kain weg van die Aangesig van JaHWeH, en hy het gewoon in die Aarde van Nod/Swerwers, aan die oostekant van Eden.

GEN 4:17 : En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog gebaar. Daarna bou hy 'n stad en noem die stad na die naam van sy seun Henog.

GEN 4:18 : En vir Henog is Irad gebore; en Irad was die vader van Megujael; en Megujael was die vader van Methushael; en Methushael; die vader van Lameg.

GEN 4:19 : En Lameg het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van die tweede Silla.

GEN 4:20 : En Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners en die veeboere.

GEN 4:21 : Die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op siters en fluite speel.

GEN 4:22 : En Silla het ook gebaar, naamlik Tubal-Kain, 'n smid wat allerhande koper- en ysterinstrumente gemaak het. En die suster van Tubal-Kain was Naéma.

GEN 4:23 : En Lameg het aan sy vroue gesê: Ada en Silla, hoor na my stem! Vroue van Lameg, luister na my woord! Voorwaar, ek het 'n man gedood vir my wond, en 'n kind vir my kneusplek. [Boekrol van die Opregte 2:26-36]

GEN 4:24 : Want Kain sal sewe maal gewreek word, maar Lameg sewe-en-sewentig maal.

GEN 4:25 : En Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem. Want, [het sy gesê] Elohim het my 'n ander saad geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. [Boekrol van Henog 85:8]

GEN 4:26 : En ook vir Set is 'n seun gebore, wat hy Enos genoem het. Toe het hulle die Naam van JaHWeH begin aanroep.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
4
Pablo Software Solutions Datum
OT