1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

J˘Wsef verklaar die drome van Farao.

GEN 41:1 : N┴ verloop van twee volle jare het Farao gedroom dat hy by die Nyl staan;

GEN 41:2 : en kyk, daar kom sewe koeie uit die Nyl uit op wat mooi van aansien en vet van vleis was, en hulle het gaan wei in die rietgras.

GEN 41:3 : En kyk, nß hulle kom daar nog sewe koeie uit die Nyl uit op wat lelik van aansien en maer van vleis was, en hulle het by die ander koeie op die wal van die Nyl gaan staan.

GEN 41:4 : En die koeie wat lelik van aansien en maer van vleis was, het die sewe koeie wat mooi van aansien en vet was, opgeŰet. Toe het Farao wakker geword.

GEN 41:5 : En hy het weer aan die slaap geraak en nog 'n keer gedroom; en kyk, sewe vet en mooi are skiet op aan een steel;

GEN 41:6 : en nß hulle spruit daar sewe are uit wat maer en deur die oostewind verskroei was;

GEN 41:7 : en die maer are het die sewe vet en vol are verslind. Toe het Farao wakker geword en kyk, dit was 'n droom!

GEN 41:8 : DiÚ m˘re was sy gees onrustig, en hy het al die towenaars en al die wyse manne van Egipte laat roep; en Farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan Farao uitlŕ nie.

GEN 41:9 : Toe het die voorman van die skinkers met Farao gespreek en gesŕ: Ek moet vandag my oortredinge in gedagtenis bring.

GEN 41:10 : Farao was baie kwaad vir sy dienaars en het my in bewaring gegee in die huis van die owerste van die lyfwag, my en die voorman van die bakkers.

GEN 41:11 : En ons het in dieselfde nag 'n droom gehad, ek en hy; ons het gedroom, elkeen 'n droom met besondere betekenis.

GEN 41:12 : En daar was by ons 'n Hebreeuse jongman, 'n kneg van die owerste van die lyfwag - aan hom het ons dit vertel, en hy het ons drome vir ons uitgelŕ; aan elkeen het hy die uitlegging volgens sy droom gegee.

GEN 41:13 : En soos hy ons dit uitgelŕ het, so het dit gebeur - my het hy in my rang herstel, maar hom opgehang.

GEN 41:14 : Toe laat Farao J˘Wsef roep, en hulle het hom gou uit die gevangenis uitgehaal, en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek; en hy het by Farao gekom.

GEN 41:15 : Toe sŕ Farao vir J˘Wsef: Ek het 'n droom gehad, en daar is niemand wat dit kan uitlŕ nie; maar ek het van jou hoor verklaar dat jy 'n droom net hoef te hoor om dit uit te lŕ.

GEN 41:16 : En J˘Wsef het Farao geantwoord en gesŕ: Niks vir my nie! Elohim sal Farao 'n gunstige antwoord gee.

GEN 41:17 : Toe sŕ Farao vir J˘Wsef: Kyk, ek het in my droom gestaan op die wal van die Nyl,

GEN 41:18 : en sewe koeie het uit die Nyl uit opgekom wat vet van vleis en mooi van uiterlik was, en hulle het gaan wei in die rietgras.

GEN 41:19 : En kyk, nß hulle kom daar nog sewe koeie op, skraal en baie lelik van uiterlik en maer van vleis; ek het soos hulle so lelik in die ganse Aarde van Egipte nie gesien nie.

GEN 41:20 : En die maer en lelike koeie het die sewe eerste vet koeie opgeŰet:

GEN 41:21 : diÚ het in hulle maag ingegaan, maar dit kon nie merk dat hulle in hul maag ingegaan het nie; want hulle aansien was lelik soos in die begin. Toe het ek wakker geword.

GEN 41:22 : Daarna het ek in my droom gesien, en kyk, sewe vol en mooi are skiet op aan een steel.

GEN 41:23 : En nß hulle spruit daar sewe are uit wat dor, maer en deur die oostewind verskroei was;

GEN 41:24 : en die sewe maer are het die sewe mooi are verslind. En ek het dit aan die towenaars meegedeel, maar niemand kon my inligting gee nie.

GEN 41:25 : Toe sŕ J˘Wsef vir Farao: Die droom van Farao is een en dieselfde. Wat die Elohim van plan is om te doen, het Hy aan Farao te kenne gegee.

GEN 41:26 : Die sewe mooi koeie is sewe jare; en die sewe mooi are is sewe jare; die droom is een en dieselfde.

GEN 41:27 : En die sewe maer en lelike koeie wat nß hulle opgekom het, is sewe jare; en die sewe maer, deur die oostewind verskroeide are sal sewe jare van hongersnood wees.

GEN 41:28 : Dit is die woord wat ek tot Farao gespreek het: wat die Elohim van plan is om te doen, het Hy Farao laat sien.

GEN 41:29 : Kyk, daar kom sewe jare van groot oorvloed in die hele Aarde van Egipte;

GEN 41:30 : maar daarna sal sewe jare van hongersnood aanbreek, en al die oorvloed sal in die Aarde van Egipte vergeet word, en die hongersnood sal die Aarde verteer.

GEN 41:31 : En van die oorvloed sal in die Aarde niks gemerk word weens diÚ hongersnood wat daarna sal wees nie; want dit sal baie swaar wees.

GEN 41:32 : En wat dit betref dat die droom twee maal vir Farao herhaal is - dit is omdat die saak deur die Elohim vas besluit is en die Elohim dit gou sal doen.

GEN 41:33 : Laat Farao dan nou uitkyk na 'n verstandige en wyse man en hom aanstel oor die Aarde van Egipte.

GEN 41:34 : Farao moet so maak en opsigters oor die Aarde aanstel en in die sewe jare van oorvloed 'n vyfde deel hef van die Aarde van Egipte.

GEN 41:35 : En hulle moet al die voedsel van hierdie goeie jare wat kom, versamel en onder leiding van Farao koring ophoop as voedsel in die stede en dit wegbŕre.

GEN 41:36 : So sal dan die voedsel 'n voorraad wees vir die Aarde vir die sewe jare van hongersnood wat in die Aarde van Egipte sal kom, sodat die Aarde nie deur die hongersnood te gronde gaan nie.

GEN 41:37 : En die woord was goed in die oŰ van Farao en van al sy dienaars.

GEN 41:38 : Daarop het Farao aan sy dienaars gesŕ: Kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die Gees van Elohim is?

GEN 41:39 : En Farao sŕ vir J˘Wsef: Aangesien Elohim dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie.

GEN 41:40 : Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik; alleen deur die troon sal ek groter wees as jy.

GEN 41:41 : Verder het Farao vir J˘Wsef gesŕ: Kyk, ek stel jou aan oor die hele Aarde van Egipte.

GEN 41:42 : Toe trek Farao sy seŰlring van sy hand af en sit dit aan die hand van J˘Wsef; en hy het hom fyn linneklere laat aantrek en die goue ketting om sy hals gehang

GEN 41:43 : en hom laat ry op sy tweede rytuig; en hulle het voor hom uitgeroep: Pas op! So het hy hom dan oor die hele Aarde van Egipte aangestel.

GEN 41:44 : En Farao sŕ vir J˘Wsef: Ek is Farao, maar sonder jou mag niemand sy hand of voet in die hele Aarde van Egipte verroer nie.

GEN 41:45 : En Farao het J˘Wsef genoem Sßfenat-PanÚag en aan hom Asenat, die dogter van PotifÚra, die priester van On, as vrou gegee. En J˘Wsef het uitgetrek oor die Aarde van Egipte.

GEN 41:46 : En J˘Wsef was dertig jaar oud toe hy voor die aangesig van Farao, die koning van Egipte, gestaan het; en J˘Wsef het van Farao af weggegaan en die hele Aarde van Egipte deurgetrek.

GEN 41:47 : En die Aarde het met handevol opgelewer in die sewe jare van oorvloed.

GEN 41:48 : Toe het hy al die voedsel van die sewe jare versamel wat in die Aarde van Egipte gekom het, en voedsel in die stede weggesit - die voedsel van die landerye wat rondom elke stad was, het hy in haar midde weggesit.

GEN 41:49 : So het J˘Wsef dan 'n baie groot hoeveelheid koring opgehoop soos die sand van die see, totdat hulle opgehou het om te tel, want dit was ontelbaar.

GEN 41:50 : En vir J˘Wsef is twee seuns gebore - voordat die jaar van hongersnood gekom het - wat Asenat, die dogter van PotifÚra, die priester van On, vir hom gebaar het.

GEN 41:51 : En J˘Wsef het die eersgeborene Manasse genoem; want, [het hy gesŕ], Elohim het my al my moeite laat vergeet en ook die hele huis van my vader.

GEN 41:52 : En die tweede het hy Efraim genoem; want, [het hy gesŕ], Elohim het my vrugbaar gemaak in die Aarde van my ellende.

GEN 41:53 : Toe het die sewe jare van oorvloed wat daar in die Aarde van Egipte was, ten einde gekom,

GEN 41:54 : en die sewe jare van hongersnood het begin aankom soos J˘Wsef voorspel het. En daar was hongersnood in al die dele van die Aarde, maar in die Aarde van Egipte was daar brood.

GEN 41:55 : En toe die hele Aarde van Egipte honger gely en die volk na Farao geroep het om brood, sŕ Farao aan al die Egiptenaars: Gaan na J˘Wsef, doen wat hy julle sŕ.

GEN 41:56 : En die hongersnood was oor die hele aangesig van die Aarde, en J˘Wsef het alles waarin iets was, oopgemaak en aan die Egiptenaars verkoop; en die hongersnood was swaar in die Aarde van Egipte.

GEN 41:57 : En die hele Aarde het na J˘Wsef in Egipte gekom om koring te koop, want die hongersnood was swaar op die Aarde.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
41
Pablo Software Solutions Datum
OT