1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVTIKUS] LEV
Die Getalle [NMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabers (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabers (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hosa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWshua (ABG)
Die Brief aan die Hebrers (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWshua deur JeHWganan (OPE)
Website Builder

Die broers van JWsef in Egipte.

GEN 42:1 : TOE Jakob merk dat daar koring in Egipte was, het Jakob aan sy seuns ges: Wat kyk julle so na mekaar?

GEN 42:2 : En hy s: Kyk, ek het gehoor dat daar koring in Egipte is; trek daarheen af, en koop vir ons daar koring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie.

GEN 42:3 : Daarop het tien van JWsef se broers afgetrek om koring uit Egipte te koop.

GEN 42:4 : Maar Benjamin, die broer van JWsef, het Jakob nie saam met sy broers gestuur nie; want hy het gedink: Altemit kan 'n tespoed hom oorkom.

GEN 42:5 : So het die seuns van JisraEl dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het; want daar was hongersnood in die Aarde van Kanan.

GEN 42:6 : En JWsef was die maghebber oor die Aarde, hy wat aan al die volke van die Aarde koring verkoop het; daarom het die broers van JWsef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die Aarde gebuig.

GEN 42:7 : Sodra JWsef sy broers sien, het hy hulle herken maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hard aangespreek en vir hulle ges: Waar kom julle vandaan? En hulle antwoord: Uit die Aarde van Kanan om voedsel te koop.

GEN 42:8 : En JWsef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie.

GEN 42:9 : Toe dink JWsef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het; en hy s vir hulle: Julle is spioene, julle het gekom om te kyk waar die Aarde oop is.

GEN 42:10 : Maar hulle het hom geantwoord: Nee, my meester, maar u dienaars het gekom om voedsel te koop.

GEN 42:11 : Ons is almal seuns van een man, ons is eerlik; u dienaars is geen spioene nie.

GEN 42:12 : Toe s hy vir hulle: Nee, maar julle het gekom om te kyk waar die Aarde oop is.

GEN 42:13 : En hulle antwoord: U dienaars is twaalf in getal, ons is broers, seuns van een man in die Aarde van Kanan; en kyk, die jongste is nou by ons vader, maar die een is daar nie meer nie.

GEN 42:14 : Toe s JWsef vir hulle: Dit is wat ek julle ges het: Julle is spioene!

GEN 42:15 : Hieraan sal julle getoets word: so waar as Farao leef, julle sal hiervandaan nie trek tensy dat julle jongste broer hierheen kom nie.

GEN 42:16 : Stuur een van julle, dat hy julle broer gaan haal, maar julle moet in die gevangenis bly. So sal dan julle woorde getoets word, of die waarheid by julle is of nie. So waar as Farao leef, julle is spioene!

GEN 42:17 : Daarop het hy hulle saam drie dae lank in bewaring laat hou.

GEN 42:18 : En op die derde dag s JWsef vir hulle: Doen dit, dan sal julle lewe; ek Vrees die Elohim!

GEN 42:19 : As julle eerlik is, laat een van julle broers gevange bly in die huis waar julle in bewaring is; maar gaan jlle, bring die koring vir die honger van julle huisgesinne weg,

GEN 42:20 : en bring julle jongste broer na my toe - dan sal julle woorde waar gemaak word, en julle sal nie sterwe nie. En hulle het so gedoen.

GEN 42:21 : Toe s hulle vir mekaar: Voorwaar, ons boet nou vanwe ons broer, omdat ons die benoudheid van sy siel gesien het toe hy ons gesmeek het en ons nie geluister het nie - daarom kom hierdie benoudheid oor ons.

GEN 42:22 : Daarop antwoord Ruben hulle: Het ek nie vir julle ges nie: Oortree nie teen die seun nie? Maar julle het nie geluister nie. Kyk, so word dan ook sy bloed geis.

GEN 42:23 : En hulle het nie geweet dat JWsef dit verstaan nie, want daar was 'n tolk tussen hulle.

GEN 42:24 : Toe draai hy hom van hulle af weg en ween. Daarna het hy na hulle teruggegaan en met hulle gespreek; en hy het Smeon onder hulle uitgeneem en hom voor hulle o gebind.

GEN 42:25 : Daarop gee JWsef bevel om hulle sakke vol koring te maak en elkeen se silwer weer in sy sak te sit en om aan hulle padkos vir die reis saam te gee. En so is aan hulle gedoen.

GEN 42:26 : En hulle het die koring op hulle esels gelaai en daar weggetrek.

GEN 42:27 : En toe die een sy sak oopmaak om sy esel in die herberg voer te gee, sien hy sy silwer; en kyk, dit was somaar bo in sy sak!

GEN 42:28 : En hy s vir sy broers: My silwer is teruggegee; hier l dit dan ook in my sak! Toe het hulle hart hul begewe, en hulle draai verskrik na mekaar toe en s: Wat het Elohim ons nou aangedoen?

GEN 42:29 : En hulle het by hul vader Jakob in die Aarde van Kanan gekom en hom alles vertel wat hulle wedervaar het en ges:

GEN 42:30 : Die man, die meester van die Aarde, het ons hard aangespreek en ons vir spioene van die Aarde gehou.

GEN 42:31 : Maar ons het aan hom ges: Ons is eerlik en dat ons geen spioene is nie.

GEN 42:32 : Ons is twaalf broers, seuns van ons vader; die een is daar nie meer nie, en die jongste is nou by ons vader in die Aarde van Kanan.

GEN 42:33 : Daarop het die man, die meester van die Aarde, aan ons ges: Hieraan sal ek weet dat julle eerlik is - laat een van julle broers by my bly; en neem vir die honger van julle huisgesinne en trek weg,

GEN 42:34 : en bring julle jongste broer na my toe; dan sal ek weet dat julle geen spioene is nie. As julle eerlik is, sal ek julle broer aan julle teruggee, en julle mag in die Aarde rondtrek.

GEN 42:35 : En toe hulle hul sakke leegmaak, was elkeen se sakkie silwer daar in sy sak! En toe hulle hul sakkie silwer sien, hulle en hul vader, was hulle bevrees.

GEN 42:36 : Daarop s Jakob, hulle vader, vir hulle: Julle beroof my van kinders. JWsef is weg! En Smeon is weg! En Benjamin wil julle wegneem! Alles is teen my!

GEN 42:37 : Toe spreek Ruben sy vader aan en s: U kan my twee seuns doodmaak as ek hom nie na u terugbring nie. Vertrou hom aan my toe, en k sal hom na u terugbring.

GEN 42:38 : Maar hy s: My seun sal nie saam met julle aftrek nie, want sy broer is dood, en hy het alleen oorgebly; en as leed hom oorkom op die pad wat julle sal gaan, dan sal julle my grys hare met kommer in die Doderyk/Sheol laat afdaal.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
42
Pablo Software Solutions Datum
OT