1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

J˘Wsef maak hom aan sy broers bekend.

GEN 45:1 : TOE kon J˘Wsef hom nie langer bedwing voor almal wat by hom gestaan het nie, en hy roep: Laat almal van my af weggaan! En daar het niemand by hom gestaan toe J˘Wsef hom aan sy broers bekend gemaak het nie.

GEN 45:2 : Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egiptenaars en ook die huis van Farao dit gehoor het.

GEN 45:3 : En J˘Wsef sŕ vir sy broers: Ek is J˘Wsef! Leef my vader nog? Maar sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom.

GEN 45:4 : Verder sŕ J˘Wsef vir sy broers: Kom tog nader na my. En toe hulle nader kom, sŕ hy: Ek is julle broer J˘Wsef vir wie julle na Egipte verkoop het.

GEN 45:5 : Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het Elohim my voor julle uit gestuur.

GEN 45:6 : Want daar was nou twee jaar hongersnood in die Aarde, en daar is nog vyf jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie.

GEN 45:7 : Maar Elohim het my voor julle uit gestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die Aarde te verseker en om julle in die lewe te hou tot 'n groot verlossing.

GEN 45:8 : J˙lle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar die Elohim; en Hy het my 'n raadsman van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n regeerder in die hele Aarde van Egipte.

GEN 45:9 : Trek gou op na my vader en sŕ vir hom: So spreek u seun J˘Wsef: Elohim het my 'n gebieder oor die hele Aarde van Egipte gemaak. Kom af na my, moenie versuim nie!

GEN 45:10 : En u kan in die Aarde van Gosen woon en naby my wees, u en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en u beeste en alles wat u besit.

GEN 45:11 : En ek sal u daar onderhou, want daar sal nog vyf jaar hongersnood wees; sodat u nie verarm nie, u en u huis en alles wat aan u behoort.

GEN 45:12 : En kyk, julle oŰ sien dit, en die oŰ van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek.

GEN 45:13 : Vertel my vader dan van al my oorvloedigheid in Egipte en van alles wat julle gesien het, en bring my vader gou hierheen af.

GEN 45:14 : Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en ween; en ook Benjamin het aan sy hals geween.

GEN 45:15 : En hy het al sy broers gesoen en aan hulle [hals] geween; en daarna het sy broers met hom gespreek.

GEN 45:16 : Toe die gerug in die huis van Farao gehoor word dat J˘Wsef se broers gekom het, was dit goed in die oŰ van Farao en van sy dienaars.

GEN 45:17 : En Farao het met J˘Wsef gespreek: Sŕ aan jou broers: Doen dit, laai julle diere en trek weg na die Aarde van Kanańn.

GEN 45:18 : En gaan haal julle vader en julle huisgesinne en kom na my toe, dan sal ek julle die beste van die Aarde van Egipte gee; en eet die vettigheid van die Aarde.

GEN 45:19 : Jy kry dan bevel - doen dit: Neem vir julle uit die Aarde van Egipte waens vir julle kinders en julle vroue, en vervoer julle vader en kom.

GEN 45:20 : En julle hoef geen spyt te hŕ oor julle huisraad nie, want die beste van die hele Aarde van Egipte is julle s'n.

GEN 45:21 : Die seuns van JisraEl het toe so gedoen; en J˘Wsef het vir hulle waens verskaf volgens die bevel van Farao en hulle padkos gegee vir die reis.

GEN 45:22 : Hy het aan hulle almal, man vir man, 'n stel nuwe klere gegee; maar aan Benjamin het hy driehonderd [sikkels] silwer en vyf stel nuwe klere gegee.

GEN 45:23 : En net so het hy ook aan sy vader gestuur tien esels, gelaai met die beste goed van Egipte, en tien eselinne, gelaai met koring en brood en voedsel vir sy vader op die reis.

GEN 45:24 : Daarop het hy sy broers weggestuur, en hulle het vertrek; en hy het aan hulle gesŕ: Moenie vir mekaar kwaad word op die pad nie.

GEN 45:25 : En hulle het opgetrek uit Egipte en in die Aarde van Kanańn aangekom by hulle vader Jakob.

GEN 45:26 : Toe hulle hom vertel: J˘Wsef lewe nog - en dat hy regeerder is in die hele Aarde van Egipte - het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie.

GEN 45:27 : Maar toe hulle hom al die woorde van J˘Wsef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die waens sien wat J˘Wsef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword.

GEN 45:28 : En JisraEl het gesŕ: Dit is genoeg! My seun J˘Wsef lewe nog! Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
45
Pablo Software Solutions Datum
OT