1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

Jakob trek af na Egipte.

GEN 46:1 : EN JisraEl het weggetrek met alles wat aan hom behoort het, en in Berséba gekom; en hy het slagdiere geslag aan die Elohey van sy vader Isak.

GEN 46:2 : En Elohim het tot JisraEl gespreek in naggesigte en gesê: Jakob, Jakob! En hy antwoord: Hier is ek!

GEN 46:3 : Toe sê Hy: Ek is El, die Elohey van jou vader. Moenie bevrees wees om na Egipte af te trek nie, want Ek sal jou daar 'n groot nasie maak.

GEN 46:4 : Ek sal saam met jou aftrek na Egipte, en Ek sal jou gewis ook weer laat optrek; en JôWsef sal jou oë toedruk.

GEN 46:5 : Daarna het Jakob weggetrek van Berséba af. En die seuns van JisraEl het hulle vader Jakob met hulle kinders en hulle vroue op die waens gelaai wat Farao gestuur het om hom te vervoer.

GEN 46:6 : En hulle het hul vee en besittings geneem wat hulle in die Aarde van Kanaän verwerf het, en in Egipte gekom, Jakob en sy hele saadlyn saam met hom:

GEN 46:7 : sy seuns en sy kleinseuns saam met hom; sy dogters en kleindogters en sy hele saadlyn het hy saam met hom in Egipte gebring.

GEN 46:8 : En dit is die name van die seuns van JisraEl wat in Egipte gekom het - Jakob en sy seuns. Die eersgeborene van Jakob was Ruben.

GEN 46:9 : En die seuns van Ruben: Henog en Pallu en Hesron en Karmi.

GEN 46:10 : En die seuns van Símeon: JemuEl en Jamin en Ohad en Jagin en Sohar en Saul, die seun van die Kanaänitiese vrou.

GEN 46:11 : En die seuns van Levi: Gerson, Kehat en Merári.

GEN 46:12 : En die seuns van JeHûWdah: Er en Onan en Sela en Peres en Serag. Maar Er en Onan het gesterwe in die Aarde van Kanaän; en die seuns van Peres was Hesron en Hamul.

GEN 46:13 : En die seuns van Issaskar: Tola en Puwa en Job en Simron.

GEN 46:14 : En die seuns van Sébulon: Sered en Elon en JagleEl.

GEN 46:15 : Dit is die seuns van Lea wat sy vir Jakob gebaar het in Paddan-Aram, saam met sy dogter Dina; al die siele van sy seuns en dogters was drie-en-dertig.

GEN 46:16 : En die seuns van Gad: Sifjon en Haggi, Suni en Esbon, Eri en Aródi en Areëli.

GEN 46:17 : En die seuns van Aser: Jimna en Jiswa en Jiswi en Bería en Serag, hulle suster; en die seuns van Bería: Heber en MalkiEl.

GEN 46:18 : Dit is die seuns van Silpa wat Laban aan sy dogter Lea gegee het; en sy het vir Jakob hierdie sestien siele gebaar.

GEN 46:19 : Die seuns van Ragel, die vrou van Jakob: JôWsef en Benjamin.

GEN 46:20 : En vir JôWsef is in die Aarde van Egipte gebore Manasse en Efraim wat Asenat, die dogter van Potiféra, die priester van On, vir hom gebaar het.

GEN 46:21 : En die seuns van Benjamin: Bela en Beger en Asbel, Gera en Naäman, Egi en Ros, Muppim en Huppim en Ard.

GEN 46:22 : Dit is die seuns van Ragel wat vir Jakob gebore is, almal saam veertien siele.

GEN 46:23 : En die seuns van Dan: Husim.

GEN 46:24 : En die seuns van Náftali: JagtseEl en Guni en Jeser en Sillem.

GEN 46:25 : Dit is die seuns van Bilha wat Laban aan sy dogter Ragel gegee het; en sy het hulle vir Jakob gebaar, almal saam sewe siele.

GEN 46:26 : Al die siele wat aan Jakob behoort het en uit sy lendene afkomstig, na Egipte gegaan het, behalwe die vroue van die seuns van Jakob, was almal saam ses-en-sestig siele.

GEN 46:27 : En die seuns van JôWsef wat vir hom in Egipte gebore is, was twee siele. Al die siele van die huis van Jakob wat in Egipte gekom het, was sewentig.

GEN 46:28 : En hy het JeHûWdah voor hom uit gestuur na JôWsef, dat dié voor hom uit die pad moes wys na Gosen; en hulle het in die Aarde van Gosen aangekom.

GEN 46:29 : Toe span JôWsef sy wa in, en hy trek op, sy vader JisraEl tegemoet na Gosen. En toe hy homself aan hom vertoon, het hy om sy hals geval en lank aan sy hals geween.

GEN 46:30 : En JisraEl sê vir JôWsef: Nou kan ek sterwe nadat ek jou aangesig gesien het, dat jy nog leef!

GEN 46:31 : Daarna het JôWsef met sy broers en die huis van sy vader gespreek: Ek sal optrek en aan Farao vertel en aan hom sê: My broers en die huis van my vader wat in die Aarde van Kanaän was, het na my gekom.

GEN 46:32 : En die manne is herders van kleinvee - want hulle was veeboere - en hulle het hul kleinvee en hul beeste en alles wat hulle besit, saamgebring.

GEN 46:33 : En as Farao julle laat roep en sê: Wat is julle nering?

GEN 46:34 : dan moet julle antwoord: U dienaars was veeboere van ons jeug af tot nou toe, ons sowel as ons vaders - sodat julle in die Aarde van Gosen kan woon. Want elke herder van kleinvee is vir die Egiptenaars 'n gruwel.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
46
Pablo Software Solutions Datum
OT