1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

GEN 47:1 : DAAROP het J˘Wsef gekom en aan Farao vertel en gesŕ: My vader en my broers en hulle kleinvee en beeste en alles wat hulle besit, het gekom uit die Aarde van Kanańn, en daar is hulle nou in die Aarde van Gosen.

GEN 47:2 : En hy het uit die getal van sy broers vyf man saamgeneem en hulle voorgestel voor die aangesig van Farao.

GEN 47:3 : Toe sŕ Farao aan sy broers: Wat is julle nering? En hulle antwoord Farao: U dienaars is herders van kleinvee, ons sowel as ons vaders.

GEN 47:4 : Verder sŕ hulle vir Farao: Ons het gekom om as vreemdelinge in die Aarde te vertoef, want daar is geen weiding vir die kleinvee van u dienaars nie, omdat die hongersnood in die Aarde van Kanańn swaar is. Laat u dienaars dan nou tog in die Aarde van Gosen woon.

GEN 47:5 : Daarop het Farao met J˘Wsef gespreek en gesŕ: Jou vader en jou broers het na jou gekom.

GEN 47:6 : Die Aarde van Egipte lŕ voor jou oop; laat jou vader en jou broers in die beste deel van die Aarde woon; hulle kan in die Aarde van Gosen woon. En as jy weet dat daar onder hulle bekwame manne is, stel hulle dan aan as vee-opsigters oor my eiendom.

GEN 47:7 : Toe bring J˘Wsef sy vader Jakob in en stel hom voor die aangesig van Farao. En Jakob het Farao gegroet met 'n seŰnwens.

GEN 47:8 : Daarop sŕ Farao vir Jakob: Hoeveel is die dae van jou lewensjare?

GEN 47:9 : En Jakob het Farao geantwoord: Die dae van die jare van my vreemdelingskap is honderd-en-dertig jaar. Min in getal en besoedel was die dae van my lewensjare, en hulle het nie gehaal by die dae van die lewensjare van my vaders gedurende die dae van hulle vreemdelingskap nie.

GEN 47:10 : Toe het Jakob Farao gegroet met 'n seŰnwens en van Farao af weggegaan.

GEN 47:11 : En J˘Wsef het vir Jakob en sy broers woonplekke aangewys en aan hulle besitting in die Aarde van Egipte gegee, in die beste deel van die Aarde, in die Aarde van Rańmses, soos Farao beveel het.

GEN 47:12 : En J˘Wsef het sy vader en sy broers en die hele huis van sy vader met brood onderhou ooreenkomstig die getal van die kinders.

GEN 47:13 : En daar was in die hele Aarde geen brood nie, want die hongersnood was baie swaar, sodat die Aarde van Egipte en die Aarde van Kanańn uitgeput was weens die hongersnood.

GEN 47:14 : En J˘Wsef het al die silwer versamel wat in die Aarde van Egipte en in die Aarde van Kanańn te vinde was, vir die koring wat hulle gekoop het, en J˘Wsef het die silwer in die paleis van Farao gebring.

GEN 47:15 : En toe die silwer in die Aarde van Egipte en in die Aarde van Kanańn op was, het al die Egiptenaars na J˘Wsef gekom en gesŕ: Gee vir ons brood! En: Waarom moet ons voor u oŰ sterwe, want die silwer is gedaan?

GEN 47:16 : En J˘Wsef antwoord: Gee julle vee, dan sal ek dit aan julle gee vir julle vee as die silwer gedaan is.

GEN 47:17 : Toe bring hulle hul vee na J˘Wsef, en J˘Wsef het aan hulle brood gegee vir die perde en die besitting aan kleinvee en beeste en vir die esels; en hy het hulle diÚ jaar versorg met brood vir die waarde van al hulle besittings aan vee.

GEN 47:18 : Toe diÚ jaar om was, het hulle na hom gekom in die tweede jaar en vir hom gesŕ: Ons kan dit voor die aangesig van my meester nie wegsteek nie, maar die silwer is op en die besitting aan vee is my meester s'n. Daar het niks vir my meester oorgebly nie as net ons lyf en ons Aarde.

GEN 47:19 : Waarom moet ons voor u oŰ te gronde gaan, ons sowel as ons landerye? Koop ons en ons deel van die Aarde vir brood, dan sal ons met ons deel van die Aarde aan Farao diensbaar wees; en gee saadkoring, dat ons kan lewe en nie sterwe nie, en dat die Adamah[adamiet se Aarde] nie woes word nie.

GEN 47:20 : So het J˘Wsef dan die hele Aarde van Egipte vir Farao opgekoop, want die Egiptenaars het elkeen sy stuk grond verkoop, omdat die hongersnood vir hulle te swaar was. So het die Aarde dan Farao se eiendom geword.

GEN 47:21 : En wat die volk betref - hy het hulle laat verhuis na die stede, van die een end van die Egiptiese gebied na die ander end daarvan.

GEN 47:22 : Net die Aarde van die priesters het hy nie gekoop nie; want die priesters het 'n vaste inkomste van Farao ontvang en van hulle vaste inkomste geŰet wat Farao hulle toegestaan het. Daarom het hulle hul Aarde nie verkoop nie.

GEN 47:23 : Toe sŕ J˘Wsef aan die volk: Kyk, ek het vandag julle en jul Adamah[adamiet se Aarde] vir Farao gekoop: daar is saadkoring vir julle, dat julle die Aarde kan besaai.

GEN 47:24 : En by die insameling moet julle 'n vyfde deel aan Farao afgee, en die ander vier dele sal julle eiendom wees, as saad vir die grond en as voedsel vir julleself en die wat in julle huise is, en as voeding vir julle kinders.

GEN 47:25 : En hulle antwoord: U het ons lewe gered. Laat ons guns mag vind in die oŰ van my meester, dan sal ons die dienaars van Farao wees.

GEN 47:26 : En J˘Wsef het dit 'n wet gemaak tot vandag toe vir die saaigrond van Egipte - die vyfde deel behoort aan Farao. Net die Aarde van die priesters alleen het nie die eiendom van Farao geword nie.

GEN 47:27 : So het JisraEl dan in die Aarde van Egipte gewoon, in die Aarde van Gosen; en hulle het vaste besittings in haar verwerf en vrugbaar geword en sterk vermeerder.

GEN 47:28 : En Jakob het sewentien jaar in die Aarde van Egipte gelewe, sodat die dae van Jakob, die jare van sy lewe, honderd-sewe-en-veertig jaar was.

GEN 47:29 : En toe die dae van JisraEl nader kom dat hy moes sterwe, het hy sy seun J˘Wsef laat roep en vir hom gesŕ: As ek nou guns in jou oŰ gevind het, sit dan tog jou hand onder my heup en bewys my Guns en Waarheid - begrawe my tog nie in Egipte nie.

GEN 47:30 : Wanneer ek met my vaders ontslaap het, bring my dan weg uit Egipte en begrawe my in hulle graf. En hy antwoord: Ek sal handel ooreenkomstig u woord.

GEN 47:31 : Toe sŕ hy: Sweer my dit tog. En hy het vir hom gesweer. Toe het JisraEl in aanbidding gebuig oor die koppenent van die bed.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
47
Pablo Software Solutions Datum
OT