1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

(Nakomelinge van Adam deur Set tot by Noag)

Saad van Adam, die blosende een.

GEN 5:1 : DIT is die Boekrol van die geslagsregister van Adam. Die dag toe Elohim die adamiet geskape het, het Hy hom gemaak na die ewebeeld van Elohim.

GEN 5:2 : Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle adamiete genoem, die dag toe hulle geskape is.

GEN 5:3 : Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy ['n seun] verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.

GEN 5:4 : En die dae van Adam, na die geboorte van Set, was agthonderd jaar. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:5 : So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, negehonderd-en-dertig jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:6 : Toe Set honderd-en-vyf jaar oud was, het hy die vader van Enos geword.

GEN 5:7 : En Set het ná die geboorte van Enos nog agthonderd-en-sewe jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:8 : So was dan al die dae van Set negehonderd-en-twaalf jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:9 : Toe Enos negentig jaar oud was, het hy die vader van Kenan geword.

GEN 5:10 : En Enos het ná die geboorte van Kenan nog agthonderd-en-vyftien jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:11 : So was dan al die dae van Enos negehonderd-en-vyf jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:12 : Toe Kenan sewentig jaar oud was, het hy die vader van MahalalEl geword.

GEN 5:13 : En Kenan het ná die geboorte van MahalalEl nog agthonderd-en-veertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:14 : So was dan al die dae van Kenan negehonderd-en-tien jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:15 : Toe MahalalEl vyf-en-sestig jaar oud was, het hy die vader van Jered geword.

GEN 5:16 : En MahalalEl het ná die geboorte van Jered nog agthonderd-en-dertig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:17 : So was dan al die dae van MahalalEl agthonderd-vyf-en-negentig jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:18 : Toe Jered honderd-twee-en-sestig jaar oud was, het hy die vader van Henog geword.

GEN 5:19 : En Jered het ná die geboorte van Henog nog agthonderd jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:20 : So was dan al die dae van Jered negehonderd-twee-en-sestig jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:21 : Toe Henog vyf-en-sestig jaar oud was, het hy die vader van Metúsalag geword.

GEN 5:22 : En Henog het ná die geboorte van Metúsalag nog driehonderd jaar met die Elohim gewandel. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:23 : So was dan al die dae van Henog driehonderd-vyf-en-sestig jaar.

GEN 5:24 : En Henog het met die Elohim gewandel; en hy was daar nie meer nie, want Elohim het hom weggeneem.

GEN 5:25 : Toe Metúsalag honderd-sewe-en-tagtig jaar oud was, het hy die vader van Lameg geword.

GEN 5:26 : En Metúsalag het ná die geboorte van Lameg nog sewehonderd-twee-en-tagtig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:27 : So was dan al die dae van Metúsalag negehonderd-nege-en-sestig jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:28 : Toe Lameg honderd-twee-en-tagtig jaar oud was, het hy 'n seun verwek

GEN 5:29 : en hom Noag genoem, want hy het gesê: Dit is hy wat ons sal troos oor ons werk en oor die moeitevolle arbeid van ons hande wat voortkom uit die Adamah[adamiet se Aarde] wat JaHWeH vervloek het.

GEN 5:30 : En Lameg het ná die geboorte van Noag nog vyfhonderd-vyf-en-negentig jaar gelewe. En hy het seuns en dogters gehad.

GEN 5:31 : So was dan al die dae van Lameg sewehonderd-sewe-en-sewentig jaar, en hy het gesterwe.

GEN 5:32 : En Noag was vyfhonderd jaar oud, en Noag het die vader geword van Sem, Gam en Jafet.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
5
Pablo Software Solutions Datum
OT