1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [G╔NESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEV═TIKUS] LEV
Die Getalle [N┌MERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONËMIUM] DEUT
Die Boekrol JeH˘Wshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die MakkabeŰrs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die MakkabeŰrs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeH˘Wshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet J˘WEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet HosÚa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefßnJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JesÚgiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHűW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeH˘Wganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van NikodÚmus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van NikodÚmus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWŔshua (ABG)
Die Brief aan die HebreŰrs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeH˘Wganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeH˘Wganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeH˘Wganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWŔshua deur JeH˘Wganan (OPE)
Website Builder

Begrafnis van (Jakob)JisraEl. Dood van J˘Wsef.

GEN 50:1 : TOE val J˘Wsef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen.

GEN 50:2 : En J˘Wsef het aan sy dienaars, die geneeshere, bevel gegee om sy vader te balsem. En die geneeshere het JisraEl gebalsem.

GEN 50:3 : En veertig dae het daarvoor verbygegaan; want so lank duur die dae van balseming. En die Egiptenaars het hom sewentig dae lank beween.

GEN 50:4 : En toe die dae van geween oor hom verby was, het J˘Wsef met die huis van Farao gespreek en gesŕ: As ek dan guns in julle oŰ gevind het, spreek tog dit voor die ore van Farao:

GEN 50:5 : My vader het my laat sweer en gesŕ: Kyk, ek gaan sterwe; in my graf wat ek vir my in die Aarde van Kanańn uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou tog optrek en my vader begrawe. Daarna sal ek terugkom.

GEN 50:6 : En Farao sŕ: Trek op en begrawe jou vader soos hy jou laat sweer het.

GEN 50:7 : Toe het J˘Wsef opgetrek om sy vader te begrawe, en al die dienaars van Farao, die oudstes van sy huis, het saam met hom opgetrek, en al die oudstes van die Aarde van Egipte;

GEN 50:8 : ook die hele huis van J˘Wsef en sy broers en die huis van sy vader. Net hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste het hulle in die Aarde van Gosen laat agterbly.

GEN 50:9 : En saam met hom het opgetrek strydwaens sowel as ruiters, sodat dit 'n baie groot trek was.

GEN 50:10 : En toe hulle by die Steekdoring-dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lŕ, het hulle daar 'n groot en baie swaar rouklag gehou. En hy het oor sy vader rou laat bedrywe sewe dae lank.

GEN 50:11 : Toe die inwoners van die Aarde, die Kanańniete, die roubedryf by die Steekdoring-dorsvloer sien, sŕ hulle: Dit is 'n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel-Misraim genoem, wat oos van die Jordaan lŕ.

GEN 50:12 : En sy seuns het met hom gedoen net soos hy hulle beveel het:

GEN 50:13 : sy seuns het hom weggebring na die Aarde van Kanańn en hom begrawe in die spelonk van die stuk grond van MagpÚla, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron, die Hetiet, oos van Mamre.

GEN 50:14 : Daarna het J˘Wsef na Egipte teruggegaan, hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het.

GEN 50:15 : Toe die broers van J˘Wsef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesŕ: Sŕ nou J˘Wsef gaan ons as vyande behandel en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het!

GEN 50:16 : Daarom het hulle hierdie boodskap na J˘Wsef gestuur: U vader het voor die aangesig van sy dood bevel gegee met hierdie woorde:

GEN 50:17 : So moet julle vir J˘Wsef sŕ: Ag, vergewe tog die rebellie van jou broers en hulle oortredinge, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe tog die oortredinge van ons wat die Elohey van u vader dien. En J˘Wsef het geween toe hulle met hom spreek.

GEN 50:18 : En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesŕ: Kyk, ons is u slawe.

GEN 50:19 : Maar J˘Wsef het hulle geantwoord: Moenie bevrees wees nie; want is ek in die plek van Elohim?

GEN 50:20 : Want julle het wel besoedelde dinge teen my bedink, [maar] Elohim het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou.

GEN 50:21 : Wees dan nou nie bevrees nie: Úk sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek.

GEN 50:22 : En J˘Wsef het in Egipte gewoon, hy en die huis van sy vader. En J˘Wsef het honderd-en-tien jaar gelewe.

GEN 50:23 : En J˘Wsef het van Efraim kinders gesien van die derde [geslag]. Ook die kinders van Magir, die seun van Manasse, is op J˘Wsef se knieŰ gebore.

GEN 50:24 : En J˘Wsef het aan sy broers gesŕ: Ek gaan sterwe, maar Elohim sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie Aarde laat optrek na die Aarde wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het.

GEN 50:25 : En J˘Wsef het die seuns van JisraEl laat sweer en gesŕ: As Elohim sekerlik op julle ag sal gee - bring dan my gebeente hiervandaan op.

GEN 50:26 : En J˘Wsef het gesterwe, honderd-en-tien jaar oud. En hulle het hom gebalsem, en hy is in 'n kis gesit in Egipte.

1 Grieks. Eva

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
50
Pablo Software Solutions Datum
OT