1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50
In Die Begin [GÉNESIS] GEN
Die Uittog [EXODUS] EXO
Die Leviete [LEVÍTIKUS] LEV
Die Getalle [NÚMERI] NUM
Die Bevele [DEUTERONÓMIUM] DEUT
Die Boekrol JeHôWshua (JOS)
Die Boekrol van die Rigters (RIG)
Die Eerste Boekrol van ShemuEl (1SAM)
Die Tweede Boekrol van ShemuEl (2SAM)
Die Eerste Boekrol van die Konings (1KON)
Die Tweede Boekrol van die Konings (2KON)
Die Eerste Boekrol van die Kronieke (1KRO)
Die Tweede Boekrol van die Kronieke (2KRO)
Die Eerste Boekrol van die Makkabeërs (1MAK)
Die Tweede Boekrol van die Makkabeërs (2MAK)
Die Boekrol van die Opregte (OPR)
Boekrol van die Psalms (PS)
Die Spreuke van Salomo (SPR)
Die Boekrol Genoem Prediker (PRE)
Die Hooglied van Salomo (HOO)
Die Boekrol van WYSHEID van Salomo (WvS)
Odes van Salomo (OvS)
Die WYSHEID van JeHôWshua ben Sirah (WvJ)
Die Boekrol van Rut (RUT)
Die Boekrol van Judit (JDT)
Die Boekrol Ester (EST)
Die Boekrol Tobias (TOB)
Die Boekrol Job (JOB)
Die Boekrol van Henog (HEN)
Die Openbaring van Henog (OvH)
Die Profeet JôWEl (JOE)
Die Profeet Jona (JON)
Die Profeet Amos (AMO)
Die Profeet Hoséa (HOS)
Die Profeet Miga (MIG)
Die Profeet JeshaJaH (JES)
Die Profeet Nahum (NAH)
Die Profeet Habakuk (HAB)
Die Profeet TsefánJaH (SEF)
Die Profeet JirmeJaH (JER)
Die Klaagliedere van JirmeJaH (KLAAG)
Die Profesie van Barug (BAR)
Die Profeet JeségiEl (ESEG)
Die Profeet DaniEl (DAN)
Die Eerste Boekrol van Ezra (1EZRA)
Die Tweede Boekrol van Ezra (2EZRA)
Die Boekrol Ezra (ESRA)
Die Profeet ObadJaH (OBA)
Die Profeet Haggai (HAG)
Die Profeet ZekarJaH (SAG)
Die Boekrol NegemJaH (NEH)
Die Profeet Maleagi (MAL)
Die Boodskap van Jakobus (BvJ)
Die Boodskap van Thomas (THO)
Die Boodskap van Lukas (LUK)
Die Boodskap van MattithJaHûW (MATT)
Die Boodskap van Markus (MAR)
Die Boodskap van JeHôWganan (JOH)
Die Boodskap van Petrus (PET)
Die Boodskap van Nikodémus Deel 1 (1NIK)
DIE Boodskap van Nikodémus Deel 2 (2NIK)
Die Handelinge van die Apostels deur Lukas beskryf (HAN)
Die Sendbriewe van Abgarus en JaHWèshua (ABG)
Die Brief aan die Hebreërs (HEB)
Die Brief van Jakobus aan die verstrooide JisraEliete (JAK)
Die Eerste Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (1PET)
Die Tweede Brief van die Apostel Petrus aan die verstrooide JisraEliete (2PET)
Die Eerste Brief van die Apostel JeHôWganan (1JOH)
Die Tweede Brief van die Apostel JeHôWganan (2JOH)
Die Brief van Judas aan die Apartes (JUD)
Die Derde Brief van die Apostel JeHôWganan (3JOH)
Die Openbaring van Petrus (OvP)
Die Openbaring van JaHWèshua deur JeHôWganan (OPE)
Website Builder

(Toenemende bederf van die mense. Die sondvloed)

Die Nefilim het omgang met die adamiet.

GEN 6:1 : TOE die adamiete op die aangesig van die Adamah[adamiet se Aarde] begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, [Boekrol van Henog 6:1]

GEN 6:2 : sien die Seuns van die Elohim dat die dogters van die adamiete suiwer was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het. [Boekrol van Henog 15:3]

GEN 6:3 : Toe sê JaHWeH: My Gees sal nie vir ewig in die adamiet heers nie, omdat hy ook vlees is; maar sy dae sal wees honderd-en-twintig jaar. [Boek van die Opregte 5:8; 6:22; Boekrol van Henog 64]

GEN 6:4 : In dié dae was die Nefilim in die Aarde, en ook daarna [sal dit so wees], toe die Seuns van die Elohim by die dogters van die adamiete ingegaan en dié vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldadiges uit die ou tyd, die manne van naam. [Boekrol van Henog 7:2; 86:3]

GEN 6:5 : Toe JaHWeH sien dat die besoedeling van die adamiet op die Aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyddeur net besoedel was,

GEN 6:6 : het dit JaHWeH berou dat Hy die adamiet op die Aarde gemaak het, en daar was smart in Sy Hart.

GEN 6:7 : En JaHWeH sê: Ek sal die adamiet wat Ek geskape het, van die aangesig van die Adamah[adamiet se Aarde] verdelg, die adamiet sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die Hemele; want dit berou My dat Ek hulle gemaak het.

GEN 6:8 : Maar Noag het Guns gevind in die Oë van JaHWeH.

GEN 6:9 : Dit is die genelyn van Noag. Noag was 'n regverdige en rasegte man, onder sy tydgenote. Noag het met die Elohim gewandel. [Wysheid van Sirah 44:17; Boekrol van Henog 65:11]

GEN 6:10 : En Noag het drie seuns gehad: Sem, Gam en Jafet.

GEN 6:11 : Maar die Aarde was verdorwe voor die Aangesig van die Elohim, en die Aarde was vol geweld.

GEN 6:12 : Toe sien Elohim die Aarde aan, en - sy was verdorwe, want alle vlees het sy wandel [op] die Aarde verderwe. [Boekrol van die Opregte 4:18]

GEN 6:13 : En Elohim sê vir Noag: Die einde van alle vlees het voor MY Aangesig gekom; want die Aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, EK gaan hulle saam met die Aarde verdelg.

GEN 6:14 : Maak vir jou 'n Ark van goferhout. Met afdelings moet jy die Ark maak en haar binne en buite met pik bestryk.

GEN 6:15 : Só moet jy haar maak: driehonderd voorarm die lengte van die Ark, vyftig voorarm haar breedte en dertig voorarm haar hoogte.

GEN 6:16 : 'n Opening moet jy aan die Ark maak; en op die maat van 'n voorarm moet jy haar aan die bokant afwerk en die deur van die Ark in haar sykant insit. Jy moet haar met 'n onderste, tweede en derde [verdieping] maak.

GEN 6:17 : Want kyk, EK bring 'n vloed van water oor die Aarde, om van onder die Hemele te verdelg alle vlees waar 'n gees van lewe in is. Alles wat in die Aarde is, sal wegsterwe.

GEN 6:18 : Maar met jou sal EK MY Verbond oprig, jy moet in die Ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou.

GEN 6:19 : En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy twee van elke [soort] in die Ark laat ingaan om dit saam met jou in die lewe te hou: mannetjie en wyfie moet hulle wees.

GEN 6:20 : Van die voëls volgens hulle spesies en van die vee volgens haar spesie, van al die kruipende diere van die Adamah[adamiet se Aarde] volgens hulle spesies, twee van elkeen, moet na jou kom om in die lewe te bly.

GEN 6:21 : En jy, neem vir jou van al die voedsel wat geëet word, en versamel dit by jou, dat dit vir jou en hulle as voedsel kan dien.

GEN 6:22 : En Noag het dit gedoen. Net soos Elohim hom beveel het, so het hy gedoen.

This website was powered by Ewisoft Website Builder.

Inhoud Disclaimer / Vrywaring
6
Pablo Software Solutions Datum
OT